Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIII/269/04

U C H W A Ł A NR XXIII/269/04

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 13 grudnia 2004 roku.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 111 ust. 2 pkt 3, art. 124 ust.1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 406 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 188 230,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 188 230,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Planowane po zmianach:

1) Dochody stanowią kwotę 30 358 230,-zł,
2) Wydatki stanowią kwotę 33 058 230,-zł.

§ 2

W uchwale Nr XV/181/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W uchwale Nr XV/181/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W uchwale Nr XV/181/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


UchwalaNr23,269,04-zmianabudzetu2004-Zalaczniknr1
Rozmiar: 84.55 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 154
UchwalaNr23,269,04-zmianabudzetu2004-Zalaczniknr2
Rozmiar: 91.90 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 152
UchwalaNr23,269,04-zmianabudzetu2004-Zalaczniknr3
Rozmiar: 78.47 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 138
UchwalaNr23,269,04-zmianabudzetu2004-Zalaczniknr3
Rozmiar: 78.47 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 121
UchwalaNr23,269,04-zmianabudzetu2004-ZalacznikNr4
Rozmiar: 43.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 149
UchwalaNr23,269,04-zmianabudzetu2004-ZalacznikNr5
Rozmiar: 24.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 166

Data publikacji: 2004-12-15 09:47:44 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa