Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIV/276/04

U C H W A Ł A NR XXIV/276/ 04

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa.

Na podstawie art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90, poz. 844, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Dz.U z 2004r., Nr 96, poz.959, Nr 179, poz. 1845) i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2000r. Nr 39, poz.455, zm. Dz.U. Nr 100, poz. 1074, Dz.U. z 2001r. Nr 52, poz. 544, Dz.U. z 2002r. Nr 160, poz. 1323, Dz.U z 2003r. Nr 34, poz. 286, Dz.U. z 2004r. Nr 74, poz. 667) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1
Uchwala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród w brzmieniu:

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WSCHOWA


Rozdział I

Postanowienia ogólne

Wprowadza się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom następujących dodatków płacowych:
- motywacyjnego,
- funkcyjnych,
- za warunki pracy
- za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw,
- przyznawania nagród,Rozdział II

Dodatek motywacyjny

1. W danej placówce tworzy się fundusz dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w danej placówce.
2. W danej placówce tworzy się fundusz dodatku motywacyjnego dla dyrektora w wysokości 15 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektora danej placówki.

3. Dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią wynagrodzenia nauczycieli i przyznawany jest w ramach funduszu określonego w ust. 1 w zależności od osiąganych wyników w pracy:
a) nauczycielowi stażyście – do 5 % wynagrodzenia zasadniczego,
b) nauczycielowi kontraktowemu – do 8 % wynagrodzenia zasadniczego,
c) nauczycielowi mianowanemu - do 12 % wynagrodzenia zasadniczego,
d) nauczycielowi dyplomowanemu – do 15 % wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się dwa razy w roku szkolnym:
a) do 31 sierpnia – na pierwsze półrocze nowego roku szkolnego w oparciu o wyniki pracy w poprzednim półroczu na podstawie kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego,
b) do 28 lutego – na drugie półrocze danego roku szkolnego w oparciu o wyniki pracy w poprzednim półroczu na podstawie kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego.

4. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor, a dyrektorowi placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę Wschowa dodatek motywacyjny przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.

5. Nauczyciele oraz dyrektorzy szkół ( placówek ) otrzymują dodatki motywacyjne za
efekty pracy w zakresie :
a) osiągania przez szkołę bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania oraz licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach międzyszkolnych, regionalnych, krajowych,
b) wzorowej organizacji pracy szkoły ( placówki),
c) inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej, służących podnoszeniu jakości pracy jednostki,
d) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
e) współpracy ze środowiskiem,
f) przestrzegania prawa pracy w realizacji funkcji kierownika zakładu pracy, w tym współdziałanie z organami szkoły ( placówki).

6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III

Dodatek funkcyjny

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w ust. 9 do niniejszego regulaminu.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Burmistrz Miasta i Gminy we Wschowie w granicach stawek określonych w tabeli, uwzględniając m.in. wielkość placówki, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w placówce, wyniki pracy placówki.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów, osób zajmujących inne stanowiska kierownicze oraz osób wymienionych w ust. 4 ustala dyrektor placówki w granicach określonych w tabeli stawek.

4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań :

a) opiekuna stażu w wysokości 25 zł miesięcznie za każdego nauczyciela odbywającego
staż i powierzonego opiece,
b) wychowawcy klasy w wysokości 25 zł miesięcznie,
c) wychowawcy oddziału przedszkolnego w wysokości 30 zł miesięcznie,
d) doradcy metodycznego w wysokości 100 zł miesięcznie.

5. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania odpowiedniego
stanowiska kierowniczego lub wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek.
Jeżeli odpowiednie stanowisko kierownicze lub funkcję powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia związanych z nimi obowiązków.

6. Dodatek funkcyjny związany z zajmowanym stanowiskiem przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby, jeżeli jej nieobecność w pracy przekracza trzy miesiące.

7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

8. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i ust 4 wypłaca się miesięcznie z góry.

9. T A B E L A D O D A T K Ó W F U N K C Y J N Y C H

L p Stanowisko Miesięcznie od do
1. Dyrektor przedszkolado 3 oddziałów 200 600
2. Dyrektor przedszkola od 4 – 5 oddziałów 300 700
3. Dyrektor przedszkola 6 i więcej oddziałów 400 800
4. Dyrektor szkoły podst., gimnazjum do 10 oddz. 400 800
5. Dyrektor szkoły podst., gimn. od 11–21 oddz. 600 1100
6. Dyrektor szkoły podst., gimn. powyżej 21 oddz. 800 1300
7. Wicedyrektor 350 650

Rozdział IV

Dodatek za warunki pracy

1. Nauczycielom i wychowawcom przysługuje dodatek za trudne warunki pracy w przypadku gdy :
- prowadzą nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego oraz zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych,
- prowadzą zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych.
w wysokości 10 % stawki godzinowej nauczyciela za każdą przepracowaną godzinę zajęć indywidualnych z dziećmi zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego,

2. Dodatki za trudne warunki wypłaca się z góry.

Rozdział V

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem pkt. 3, w sposób określony w ust. 1, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodne z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w pkt. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Nauczycielowi, któremu przydzielono zajęcia realizowane według różnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć należy każdą jego godzinę przeliczać proporcjonalnie do rodzaju prowadzonych zajęć i ich wymiaru godzin.

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo i
dodatkowo wolne od pracy za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo i dodatkowo wolny od pracy.
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w arkuszu organizacji.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

7. Za zajęcia opiekuńcze, dydaktyczne lub wychowawcze uzgodnione z dyrektorem placówki, realizowane w dzień ustawowo wolny od pracy nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie tak jak za 4 godziny ponadwymiarowe.

8. Za pracę opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczą przypadającą podczas turnusów tzw. „zielonej szkoły” nauczycielowi oddelegowanemu przez dyrektora placówki, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie tak jak za 10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

9. Za faktycznie przepracowane uznaje się także godziny zajęć, których nauczyciel nie mógł zrealizować ze względu na wykonywanie innych prac zleconych przez pracodawcę.

10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nalicza się miesięcznie i wypłaca się nie później niż w ostatnim dniu miesiąca.

Rozdział VI

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości
1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor placówki w rocznym planie finansowym, z czego :
- 80 % kwoty pozostawia do swojej dyspozycji,
- 20 % kwoty przekazuje do dyspozycji Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

2. Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora szkoły przyznaje i wypłaca dyrektor placówki.

3. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Wschowa
1) w zakresie pracy dydaktycznej za:
a) osiągane postępy w nauczaniu,
b) udział uczniów i wychowanków w olimpiadach i konkursach naukowych, sportowych i artystycznych
2) w zakresie pracy wychowawczo – opiekuńczej za:
a) prowadzenie urozmaiconej działalności wychowawczo – opiekuńczej,
b) integrowanie, pobudzanie aktywności społecznej uczniów i wychowanków,
c) sukcesy w pracy wychowawczo – opiekuńczej,
d) pracę mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom
3) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych za:
a) doskonalenie własnego warsztatu pracy i wykorzystanie nabytej wiedzy w pracy
z dziećmi i młodzieżą,
b) efektywną pracę w zespole samokształceniowym lub w innej formie wewnętrznego doskonalenia zawodowego.
4) w zakresie innych działań na rzecz dzieci i młodzieży za :
a) osiągnięcia we współpracy z instytucjami i środowiskiem,
b) promowanie placówki.

4. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla
dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa:

1) w zakresie pracy dydaktycznej za:
a) wyniki klasyfikacji i promocji oraz wyniki zewnętrznych badań poziomu nauczania,
b) udział uczniów i wychowanków w olimpiadach i konkursach naukowych, sportowych i artystycznych
2) w zakresie pracy wychowawczo – opiekuńczej za:
a) prowadzenie urozmaiconej działalności opiekuńczo – wychowawczej w placówce,
b) integrowanie, pobudzanie aktywności społecznej uczniów, wychowanków, ich rodziców i pracowników placówki,
c) pracę mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom w placówce
d) stwarzanie uczniom i wychowankom warunków do wszechstronnego rozwoju,
e) organizowanie efektywnej pomocy psychologiczno - wychowawczej
3) w zakresie zadań wynikających z kierowania placówką za :
a) wyróżniające organizowanie pracy w placówce,
b) rzetelne planowanie budżetu placówki i racjonalne dysponowanie środkami finansowymi,
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rzecz placówki

5. Fakt przyznania nagrody potwierdza się pisemną informacją o jej przyznaniu wraz z uzasadnieniem, której opis zamieszcza się w teczce akt osobowych nauczyciela.

6. Nagrody, o których mowa w ust. 1 przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy we Wschowie może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.


Rozdział VII

Postanowienia końcowe


W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XX / 233 / 04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31.12.2005r.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2005-01-06 20:08:59 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa