Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIV/281/04

UCHWAŁA NR XXIV/281/04
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 ROKU

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, pkt 10, art. 52, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 109, art. 110, art. 116 , art. 117 a, art. 122, art. 124 ust. 1, 2, 3, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) i art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 36 997 209,-zł. -zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami w kwocie 4 376 430,-zł. -zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 944,-zł.- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały ,
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) w kwocie 658 300,-zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały
4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie
100 000, -zł. -zgodnie z załącznikiem 7 do uchwały,
5) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 262 000, -zł.
6) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 240 000,-zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 39 297 209,-zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Ogólną kwotę wydatków, o której mowa w ust. 1 przeznacza się na:
1) wydatki bieżące kwotę 30 418 314 ,-zł.
w tym:
a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 14 799 703,-zł.
b) wynagrodzenia bezosobowe kwotę 155 202,-zł.,
c) na wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 900 000,-zł.,
d) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwotę 5 000, -zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
e) na dotacje z budżetu gminy:
-dla niepublicznych placówek systemu oświaty kwotę 563 275,-zł.
-dla instytucji kultury kwotę 1 130 000 ,-zł.
-na zadania realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie kwotę 222 500, -zł.

2) wydatki majątkowe 8 878 895,-zł.
w tym:
-dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 636 638,-zł.- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami w kwocie 4 376 430, -zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
2) wydatki na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w kwocie 5 944, -zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
3) wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień ( umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,-zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w kwocie 240 000 ,-zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu w kwocie 2 300 000 ,-zł. zostanie sfinansowany przychodami z:
- zaciągniętych kredytów i pożyczek ,
- emisji obligacji komunalnych
2. Z planowanych dochodów budżetu przeznacza się na rozchody budżetu kwotę 2 400 000 ,-zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4

Ustala się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Wschowa na lata 2005-2007 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 5

Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 6

Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.


§ 7

Ustala się przychody i wydatki środka specjalnego z tytułu zajęcia pasa drogowego zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
§ 8

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 9

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przemocy w Rodzinie określa załącznik Nr 15 do uchwały.

§ 10

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 110 000,-zł.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
1) zaciągania długu oraz spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości 700.000,-zł.
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5) udzielania poręczeń w roku budżetowym do wysokości 700.000,-zł.
6) udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 700.000,-zł.

2. Ustala się kwotę 700.000,-zł., do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania w drodze zarządzenia kierownikom jednostek budżetowych gminy upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków jednostek w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


UchwalaNr24,281,04budzetna2005r.Zalaczniknr1dochody
Rozmiar: 98.57 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 161
UchwalaNr24,281,04budzetna2005r.zalaczniknr2-wydatki
Rozmiar: 129.79 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 153
UchwalaNr24,281,04budzetna2005r.zalaczniknr2-wydatki
Rozmiar: 129.79 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 115
UchwalaNr24,281,04budzetna2005r.zalaczniknr4dotacjecelowe
Rozmiar: 68.49 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 150
UchwalaNr24,281,04budzetna2005r.zalaczniknr5wydatki-porozumienia
Rozmiar: 70.21 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 153
UchwalaNr24,281,04budzetna2005r.zalaczniknr6dotacje
Rozmiar: 61.42 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 164
UchwalaNr24,281,04budzetna2005r.zalaczniknr7dotacje
Rozmiar: 58.83 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 155
Uchwalanr24,281,04budzetna2005r.zalaczniknr8wydatki
Rozmiar: 57.09 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 141
UchwalaNr24,281,04budzetna2005r.zalaczniknr9wydatki-pomoc
Rozmiar: 65.29 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 150
UchwalaNr24,281,04budzetna2005r.zalaczniknr10-limitywpi
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 147
UchwalaNr24,281,04budzetna2005r.zalaczniknr11fund.strukturalne
Rozmiar: 43.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 150
uchwalaNr24,281,04budzetna2005r.zalaczniknr12srodkispecjalne
Rozmiar: 41.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 173
UchwalaNr24,281,04budzetna2005r.zalaczniknr13przychodyirozch.srspec.
Rozmiar: 24.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 153
UchwalaNr24,281,04budzetna2005r.zalaczniknr14Fund.OchronySrodowiska
Rozmiar: 26.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 151
UchwalaNr24,281,04budzetna2005r.zalaczniknr15programGKRPA
Rozmiar: 24.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 144
UchwalaNr24,281,04budzetna2005r.zalaczniknr3przychodyirozchody
Rozmiar: 17.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 149

Data publikacji: 2005-01-06 20:26:35 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa