Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXV/282/05 w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2004 rok.U C H W A Ł A NR XXV/282/05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 stycznia 2005r.


w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2004 rok.
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 68 Uchwały Nr XIII/167/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wschowa (Dz.Urz. Woj. Lub. z 2004r. Nr 9 poz. 158 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:§ 1

Przyjmuje sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie za 2004 rok stanowiące załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej Uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/ 282/05
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 26 stycznia 2005r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2004 rok:

Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie
za okres 1.01. – 30.06.2004r.

Na podstawie § 94 ust.1 Statutu Gminy Wschowa, Komisja Rewizyjna składa Radzie sprawozdanie za 6 miesięcy swojej działalności.
W okresie pierwszych 6 miesięcy 2004 roku, Komisja Rewizyjna zgodnie z planem pracy, przeprowadziła 4 kontrole kompleksowe oraz 7 kontroli problemowych, i tak :
- analizę projektu budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004r. w dniu 7.01.2004r.
- zbadanie prawidłowości przetargów w UMiG we Wschowie w 2003 roku w dniu 11.02.2004r.,
- analizę wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie w 2003r. w dniu 25.02.2004r.
- kontrolę zasad sprzedaży mienia komunalnego w 2003r., ich zgodność z prawem miejscowym w dniu 10.03.2004r.
- analiza skarg na działalność UMiG Wschowa oraz jednostek mu podległych w 2003r. w dniu 14.01.2004r.
- kontrolę udzielonych zwolnień podatkowych przez Burmistrza UMiG Wschowa w 2003r. w dniach 24 i 31.03.2004r.
- analizę wykonania budżetu gminy za 2003 rok w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdania statystyczne Rb-27 i Rb-28; wystąpienie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi,
- kontrolę wydatkowania funduszy GKRPA i PwR we Wschowie w 2003r. w dniach 5 i 12 maja br.
- kontrolę z wpływów z dzierżawy targowiska i opłaty targowej w 2003r. w dniu 12.05.2004r.
- kontrolę procedury przyznawania dodatków mieszkaniowych w 2003r. w dniu 19.05.2004r.
- działalność OSiR we Wschowie w 2003r. w dniach 9 i 16 czerwca 2004r..

Oprócz w/w kontroli Komisja Rewizyjna :
- opracowała roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2003r. i złożyła do Rady do 31.01.2004r.
- przygotowała sprawozdanie z półrocznej działalności Komisji za okres 1.01.- 30.06.2004r.
W toku prowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna zgłosiła następujące uwagi, spostrzeżenia i wnioski :
1. Kontrola prawidłowości przetargów – wniosek, by rozważyć możliwość zmiany przyjętych kryteriów, gdzie:
- cena stanowi 80%,
- warunki płatności 20%.
2. Analiza wydatków w OPS we Wschowie w 2003r.- wnioski:
- rozważyć możliwość dokładniejszych wywiadów środowiskowych związanych z opinią na temat przyznawania dodatków mieszkaniowych,
- zgodnie z ustawą o OPS (Dz.U. Nr 98 z 1.02.2002r.) powinno być zatrudnionych
3 pracowników socjalnych więcej,
- w celu podniesienia jakości świadczeń oraz narastających obowiązków wynikających z ustawy z 28.11.2003r. rozważyć możliwość ustalenia kryteriów zachęt dla pracowników socjalnych.
3. Kontrola zasad sprzedaży mienia komunalnego w 2003r. – wnioski :
- Komisja Rewizyjna stwierdza słabą sprzedaż lokali w 2003r.,
- w celu obniżenia kosztów wycen szacunkowych, należy rozważyć możliwość pobierania kaucji od mieszkańców chcących wykupić lokal. W przypadku rezygnacji z wykupu – kaucja przepada,
- rozważyć możliwość opracowania nowych kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych.
4. Kontrola wydatkowania funduszy GKRPA i PwR we Wschowie w 2003r. – wnioski Komisji Rewizyjnej :
- w miarę możliwości wystrzegać się zakupów gotówkowych
- ograniczać się do niezbędnie koniecznych zakupów żywności
- rozsądniej i sprawiedliwiej ustalić stawki godzinowe dla wychowawców świetlic
- zaprzestać finansowania wyjazdów zagranicznych
- wspierać działania świetlic środowiskowych
- sprawiedliwie rozdzielać środki na wspieranie działań i programów profilaktycznych w szkołach
- w większym stopniu korzystać z bazy szkół
- rygorystycznie przestrzegać zasady bhp i higieny żywienia.

Członek Komisji Rewizyjnej - Radny Stanisław Kowalczyk zapisał do protokołu :
„Nie zgadzam się :
- ze złamaniem dyscypliny wydatkowania środków finansowych na działalność GKRPAi PwR (koniec środków we wrześniu),
- wydaniem większej kwoty środków finansowych niż wpływy do budżetu (finansowanie działalności GKRPAiPwR ze środków celowych),
- z zakupem dla Pana Rękosia telefonu komórkowego oraz opłacenia rachunków mimo, że Pełnomocnik Burmistrza nie jest pracownikiem Urzędu.”

5. Opinia w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa w 2003r. – uwagi Komisji Rewizyjnej :
- w trakcie 2003r.zwiększono dochody o 2.136,216 zł,
- równocześnie w czasie 2003r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.943,372 zł,
- stwierdza się, że dochody realizowane przez UMiG Wschowa w IV kwartale 2003r., a szczególnie w miesiącu grudniu, były korygowane in minus pod uzyskane wpływy,
- pewien niepokój budzi również zwiększająca się kwota deficytu budżetowego.

6. Kontrola działalności OSiR we Wschowie w 2003r. – uwagi i wnioski :
- należy podjąć działania w kierunku naprawy uszkodzonych 22 siedzeń na stadionie oraz rozważyć w etapach wymianę wszystkich siedzeń,
- ogrodzenia wymaga kort tenisowy na stadionie,
- należy naprawić część siatki przy boisku treningowym,
- uporządkować teren przy domku-beczce w Lginiu oraz w trybie pilnym wykonać zaplanowane zadania,
- na 26.06.2004r. stan przygotowań OW w Lginiu do sezonu jest niezadowalający; Komisja proponuje ustalić termin na przygotowanie OW w Lginiu do sezonu na 31 maja każdego roku,
- przywrócić do stanu używalności boisko do piłki ręcznej,
- należy wystrzegać się rozrzutności w gospodarowaniu środkami, np. ograniczyć do niezbędnego minimum rozmowy telefoniczne, korzystanie z energii, gazu, itp..

Na tym sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zakończono.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jan Kiciński


Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
we Wschowie za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2004r.

Na podstawie § 94 ust. 1 Statutu Gminy Wschowa, Komisja Rewizyjna składa Radzie Miejskiej we Wschowie sprawozdanie z pracy w II półroczu 2004 roku.
W wyżej wymienionym okresie Komisja Rewizyjna przeprowadziła 2 kontrole kompleksowe oraz 6 kontroli problemowych, i tak :
 analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2004 roku,
 kontrola Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi we Wschowie,
 zbadanie skargi pani Marianny Kowalskiej, zamieszkałej w budynku przy ul. Garbarskiej nr 5 we Wschowie,
 kontrola finansów Rad Sołeckich w Osowej Sieni, Przyczynie Górnej, Wygnańczycach, Przyczynie Dolnej i Lginiu.
Oprócz w/w kontroli Komisja Rewizyjna:
 opracowała sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w II półroczu 2004r.,
 przygotowała propozycje do planu pracy Komisji na 2005r.
W toku przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna zgłosiła następujące uwagi, spostrzeżenia i wnioski:
1. Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2004r.:
 faktem niepokojącym jest bardzo niskie wykonanie finansowe inwestycji, tj. 6,49% do planu inwestycyjnego,
 w aspekcie tak niskiego wykonania inwestycji, niepokoi również fakt wykorzystania w miesiącach IV i V 2004r. 1 mln. złotych z obligacji,
 w stosunku do planu wydatków, wydano już 79% funduszy na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 na podstawie sprawozdania Rb-28S, do zapłaty z funduszy na przeciwdziałanie alkoholizmowi w II półroczu 2004 roku są zobowiązania w kwocie 17.117,- złotych,
 dochody z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w I półroczu 2004r. w kwocie 186.634,-zł. zostały znowu przekroczone - więcej wydano niż wpłynęło funduszy,
 z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych z kwoty 782.400,-zł. wydano tylko 585.025,-zł.,
2. Kontrola Gimnazjum Nr 1 we Wschowie:
 podjąć działania zmierzające do pozostawienia kwoty 20 tys. zł. na kontynuowanie dalszych prac remontowych w szkole,
 dokończyć wymianę podłóg w 2005 roku,
 podjąć działania mające na celu wymianę pieca c.o. na gazowy w 2005 roku.
3. Zbadanie skargi pani Marianny Kowalskiej, zamieszkałej we Wschowie, ul. Garbarska 5:
 Komisja nie dopatrzyła się uchybień formalnych w badanej sprawie. Sprzedaż nieruchomości dotychczasowym najemcom wynika z programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi Gminy i zgodnie z obowiązującym prawem poprzedzona była stosowną uchwała Rady Miejskiej,
 dokonując sprzedaży nieruchomości odstąpiono od ustalenia służebności bramy wjazdowej ( tzw. powozowni) w celu umożliwienia przewiezienia opału zainteresowanym najemcom, jak miało to miejsce przed sprzedażą;
 Komisja zwróciła się do zarządcy nieruchomości, prezesa Spółki Komunalnej o umożliwienie pani Mariannie Kowalskiej wnoszenia opału do piwnicy i wyznaczenia działki pod uprawę ogródka warzywnego.

4. Kontrola finansów Rad Sołeckich:
Wniosek ogólny : pilnego uregulowania wymaga problem funduszy nie wykorzystanych w 2004 roku, a planowanych do wydania przez Rady Sołeckie w 2005r., jak i w latach następnych.
a) Rada Sołecka w Przyczynie Górnej:
- potrzeba remontu Sali, w szczególności podłogi,
- remont ogrodzenia przy remizie strażackiej,
- uporządkowanie terenu wokół boiska,
- dokumentacja prowadzona prawidłowo.
b) Rada Sołecka w Osowej Sieni :
- żadnych uchybień w czasie kontroli nie stwierdzono,
- pani Sołtys poinformowała kontrolujących o dokuczliwości dla mieszkańców
sołectwa składowanych w Osowej Sieni osadów z oczyszczalni ścieków przez miejscową firmę.
c) Rada Sołecka w Wygnańczycach:
- stwierdza się duże zaangażowanie i aktywność,
- rozporządza po gospodarsku powierzonym majątkiem oraz przydzielonymi
finansami,
- uchybień w wydatkowaniu pieniędzy nie stwierdzono.
d) Rada Sołecka w Lginiu:
- nie wykorzystane środki na remonty zostaną przeznaczone na realizowaną w
czynie społecznym dobudówkę do sali wiejskiej,
- poprawiła się ściągalność podatków, od kiedy wskaźnik wykonalności
zobowiązań podatkowych jest jednym w kryteriów przydziału środków dla
sołectwa,
- nieprawidłowości nie stwierdzono.
e) Rada Sołecka w Przyczynie Dolnej:
- stwierdza się duży dochód własny Rady Sołeckiej,
- Komisja nie wnosi uwag do prowadzonej dokumentacji.

Na tym sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zakończono.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jan Kiciński

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/282 /05
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 26 stycznia 2005r.


Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Majątku Gminnego za 2004r.

W 2004 r. Komisja Budżetu i Majątku Gminnego odbyła 14 posiedzeń.
W posiedzeniach Komisji uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza oraz Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa. Poza tym w posiedzeniach Komisji uczestniczyli Naczelnicy poszczególnych wydziałów, którzy udzielali wyjaśnień w tematach będących przedmiotem pracy Komisji oraz zaproszeni goście.
Komisja w 2004 roku spotykała się zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.
Na posiedzeniach zapoznała się m.in. z następującymi sprawami:
- strategią rozwoju Miasta i Gminy Wschowa. Burmistrz szczegółowo omówił cele strategiczne oraz priorytetowe przedsięwzięcia;
- realizacją inwestycji z pozyskanych środków pomocowych.
Naczelnik Wydziału Planowania, Inwestycji i Nieruchomości – Włodzimierz Turek poinformował członków Komisji, że zrealizowano 1 inwestycję z udziałem środków z SAPARD na wniosek złożony w 2002 roku.
Kierownik Biura Promocji – Ireneusz Mieżowiec – poinformował, że w 2003 roku złożono 15 wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych, z czego zrealizowano 6.
Na jednym z posiedzeń dokonano oceny funkcjonowania Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie. Działalność tej Spółki w II półroczu 2003 przedstawił Prezes Tadeusz Kąkalec i zapoznał członków Komisji z projektami działalności Spółki na przyszłe lata. Komisja chcąc mieć obraz działalności Spółki na przestrzeni całego roku postanowiła w planie na 2005r. ująć ponownie ten punkt.
Na posiedzeniu we wrześniu Burmistrz omówił wykonanie budżetu za I półrocze 2004r. Komisja zwróciła uwagę na niskie wykonanie planu inwestycji. Burmistrz stwierdził, że trudno było zrealizować ten plan na wyższym poziomie, ponieważ nie było gotowej dokumentacji do przeprowadzenia przetargów, jak również ze względu na niższe dochody budżetu w I półroczu 2004r.
Nowym zadaniem Komisji wynikającym z uchwały w sprawie przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa jest kwartalna ocena porządku i czystości w sołectwach. Przeprowadzono kontrolę w 10 sołectwach. Protokóły kontroli są dostępne w biurze Rady.
Komisja na wyjazdowym posiedzeniu w grudniu ubr. dokonała oceny niektórych inwestycji na terenie Gminy, tj.:
- przebudowy kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej Nr 1,
- prac konserwatorskich w zborze poewangelickim,
- wymiany okien i malowania sali gimnastycznej przy OSiR,
- remontu sali wiejskiej w Łęgoniu,
- prac remontowych w Gimnazjum Nr 1,
- budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2,
- remontu sali wiejskiej w Tylewicach.
Na zakończenie posiedzenia Komisja zapoznała się z zaprezentowanym przez Zastępcę Burmistrza Marka Kraśnego planem obwodnicy wokół miasta Wschowa.

Na posiedzeniu w dniu 13.01.2004 Jan Pabierowski zwrócił uwagę, że w planie na 2004r. nie ma zadania dot. II etapu budowy ul.Tylnej, jak i projektu na poprawę dróg ul. Sienkiewicza i ulic do niej przyległych. Na posiedzeniu w dniu 20.12.2004r. Komisja stwierdziła, że to zadanie ponownie nie zostało ujęte w budżecie na 2005 rok.
Na swoich posiedzeniach Komisja opiniowała projekty uchwał na sesje Rady Miejskiej.

Z planu pracy Komisji na 2004r. z powodu braku pełnych danych przeniesiono na I kwartał br. temat: Informacja o przetargach przeprowadzonych w 2004r.

Przewodniczący Komisji

Bogusław Jarzyna

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/282/05
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 26 stycznia 2005r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Porządku Publicznego za 2004 rok.


W 2004 roku Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego odbyła ogółem 16 posiedzeń wynikających z planu pracy. Obecność na posiedzeniach kształtowała się na poziomie 90-100 %. W posiedzeniach Komisji uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Skarbnik Gminy oraz Naczelnicy poszczególnych wydziałów , w zależności od potrzeb tematycznych. Radni z Komisji brali udział w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa (w Kalsku).
Sześć z zaplanowanych posiedzeń poświęconych zostało określonym tematom, zaplanowanym na 2004 rok:
1. Spotkanie w dniu 14 stycznia 2004r. poświecone zostało omówieniu efektów wykonanych prac melioracyjnych wykonanych przez pracowników interwencyjnych w roku 2003. Informację przekazywał Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury.
2. Spotkanie w dniu 2 marca 2004r. związane było z działalnością Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji , dostarczania wody, jej cen i jakości, itp. Na spotkanie zostali zaproszeni A. Chocianowski prezes MZWiKW i T. Kakalec – prezes Spółki Komunalnej. Zostały omówione zagadnienia dotyczące działalności obu zakładów, a w szczególności sprawy związane z problemami często zgłaszani przez Sołtysów, dotyczącymi awaryjności urządzeń i cen wody. Pan Sąsiadek z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji omówił zakresy i zadania oczyszczalni ścieków oraz problemy związane z dostarczaniem wody. Z przedstawionego materiału wynika, że moc przerobowa oczyszczalni nie jest wykorzystywana w całości, a jedynie na poziomie 1000m3 / dobę.
3. Spotkanie w dniu 25 maja 2004r, poświęcone było zadaniom samorządu rolniczego, doradztwa rolniczego oraz Inspekcji Ochrony Roślin przed przystąpieniem do UE oraz ich roli w strukturach UE na przykładzie Francji. W posiedzeniu brali udział przedstawiciele Lubuskiej Izby Rolniczej, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin oraz Pan Jan Korczeniuk, obywatel francuski, wolontariusz przebywający we Wschowie. Zwłaszcza obecność tego ostatniego była znacząca, ponieważ w sposób bezpośredni przybliżył on problematykę rolnictwa w UE, koncentrując się zwłaszcza na problemach czekających na rodzimych rolników po wejściu Polski do UE. Wielokrotnie podkreślał, że rozwiązaniem jest tworzenie rolniczych silnych grup producenckich.
4. W miesiącu czerwcu ( 18.06.04) Komisja odbyła sesje wyjazdową poświeconą w całości przeglądowi stanu oznakowania przejść dla pieszych na drogach w pobliżu szkół i miejsc użyteczności publicznej. Efektem było sformułowanie 11 wniosków przekazanych na ręce Burmistrza w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze, zwłaszcza w pobliżu szkół.
5. Na posiedzeniu w dniu 13 września 2004r. ,w gronie powiększonym o sołtysów sołectw Gminy Wschowa, odbyła się prelekcja przedstawiciela Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego na temat rent strukturalnych. Przedstawiciel KRUS i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa szczegółowo omówili możliwości uzyskania rent, podstawy prawnych, druki i procedury wymagane w tym zakresie.
6. W dniu 19 listopada 2004r. Komisja w składzie poszerzonym o Prezesów i Naczelników OSP oraz sołtysów wysłuchała sprawozdania zawierającego informacje o działalności, wyposażeniu i kosztach utrzymania OSP. Sprawozdanie przedstawił inspektor ds. p.poż Mirosław Rotkiewicz, skupiając się na omówieniu zaplanowanych wydatków w 2005r., w kwocie 360.000,00 zł, źródeł ich finansowania oraz przeznaczenia. Pan Rotkiewicz wskazał najbardziej pilne potrzeby, zgłasza w zakresie sprzętu , motywując konieczność ich zakupu. Zwiększone wydatki związane są z budową remizy strażackiej w Siedlnicy. Dodatkowo niezbędne jest zakupienie dwóch średnich samochodów gaśniczych (koszt rzędu 308.000,00 zł). Po wysłuchaniu sprawozdania wywiązała się dyskusja, w której uczestniczył Komendant Powiatowej Straży Pożarnej we Wschowie, Pan Piotr Radkiewicz.

Radna Krystyna Kałużna na posiedzeniach komisji przedstawiała liczne informacje o programach pomocowych i funduszach, z jakich mogą korzystać rolnicy oraz możliwych do pozyskania na realizację zadań związanych rolnictwem i ochroną środowiska.

Pomimo zamieszczenia w planie pracy – Komisja nie wypracowała stanowiska na temat dróg śródpolnych. Zadanie związane z wizytacją dróg śródpolnych i wypracowaniem wniosków w tym zakresie zostało zapisane w planie pracy Komisji na rok 2005, na miesiąc wrzesień.

Niezrealizowane zadanie w zakresie przedstawienia informacji na temat bezpieczeństwa w Gminie i zagrożenia narkomanią wśród młodzieży przez Powiatowego Komendanta Policji przeniesiono do realizacji na 2005 r.Przewodniczący Komisji

Tadeusz Stepniak
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXV/282/05
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 26 stycznia 2005r.

Sprawozdanie
z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych
za 2004 rok.

W 2004 roku Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych pracowała w 12 osobowym składzie. W okresie od 2 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. odbyła 14 spotkań, których tematyka była zgodna z przyjętym planem pracy.

Do najistotniejszych zagadnień, którymi zajmowała się Komisja w 2004 roku należały:
• opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2003r.,
• opiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok,
• opiniowanie innych projektów uchwał ważnych dla prawidłowego funkcjonowania Miasta i Gminy Wschowa przed każdą sesją Rady Miejskiej,
• podział środków finansowych przewidzianych w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na działalność klubów sportowych w 2004 roku,
• opracowanie kryteriów podziału dotacji ze środków publicznych dla podmiotu, jednostki organizacyjnej i organizacji pozarządowej, starającej się o dotację,
• współzawodnictwo sportowe szkół, klubów sportowych z terenu Miasta i Gminy Wschowa na tle województwa lubuskiego oraz zapoznanie się z pracą koordynatora ds. sportu,
• działalność OSiR we Wschowie w 2003 roku,
• zapoznanie się z wynikami pracy Samorządowych Instytucji Kultury – Muzeum Ziemi Wschowskiej i Biblioteki Publicznej we Wschowie,
• spotkanie z dyrektorami przedszkoli oraz wysłuchanie sprawozdań z działalności tych placówek oraz planów ich funkcjonowania w roku następnym,
• spotkanie z dyrektorami szkół wiejskich oraz poznanie warunków pracy tych placówek na przykładzie Szkoły Podstawowej w Konradowie,
• realizacja wniosków dotyczących pracy placówek kulturalno-oświatowych wnoszonych przez dyrektorów na spotkaniach naszej Komisji.

Ponadto trzy osoby tj. Jolanta Pawłowska, Jan Kiciński i Ryszard Stolarski brały udział w pracach komisji wybierającej Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 we Wschowie.

Członkowie komisji Bogusława Awsiukiewicz, Jan Kiciński i Ryszard Stolarski brali udział w pracach komisji ds. powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej we Wschowie.

Jako przewodniczący Komisji skorzystałem z wielu zaproszeń do uczestnictwa w spotkaniach kulturalno-sportowych na terenie Miasta i Gminy Wschowa.

Członkowie Komisji na wszystkich spotkaniach wykazywali się dużą aktywnością wnosząc szereg zmian i propozycji uchwał oraz wniosków do Rady Miejskiej we Wschowie.


Przewodniczący Komisji

Ryszard Stolarski
Data publikacji: 2005-02-03 10:09:04 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa