Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXV/285/05 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

U C H W A Ł A Nr XXV/285/05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 stycznia 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.34 ust.1 pkt.3, art.37 ust.1, ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 261,poz. 2603) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie następujących nieruchomości:

1. Lokali mieszkalnych – dla głównego najemcy:

• przy ul.Berwińskiego 9/2
• przy ul.Obr. Warszawy 20/4
• przy ul.Ks.A.Kostki 30/4
• przy ul.Głogowskiej 1/4.

2. Działki gruntu oznaczonej numerem 314 o powierzchni 10800 m² położonej
w Konradowie.

3. Działki gruntu oznaczonej numerem 324 o powierzchni 800 m² położonej
w Łysinach.

4. Działki gruntu oznaczonej numerem 45 o powierzchni 2200 m² położonej
w Tylewicach.

5. Działki budowlanej zabudowanej nieczynną stacją transformatorową oznaczonej numerem 442/12 o powierzchni 60 m² położonej przy ul.Czereśniowej
– na poprawę funkcjonowania nieruchomości sąsiedniej usytuowanej na działce
442/11 lub 442/9.

6. Lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Kilińskiego 4 we Wschowie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2005-02-03 10:29:28 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa