Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXV/286/05 w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwoU C H W A Ł A NR XXV/286/05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 stycznia 2005r.

w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 ) oraz art. 50 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, zm. Nr 99 poz.1001) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł 1
Szczegółowe warunki i zakres przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz tryb ich pobierania
§ 1
Podstawą do przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych stanowią: wniosek osoby zainteresowanej, zaświadczenie lekarza rodzinnego oraz wywiad środowiskowy.
§ 2
1. Rodzaj, zakres, okres, miejsce świadczenia usług, wykonawcę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a także odpłatność i sposób pobierania opłat określa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
2. Wykonawca usługi otrzymuje kopię decyzji o przyznaniu usługi.
§ 3
1. Ustala się odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 9,00 złotych za jedną godzinę.
2. Ustala się odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 9,00 złotych za jedną godzinę.
§ 4
Należności za świadczone usługi świadczeniobiorcy zobowiązani są wpłacać wykonawcy usług do 10 dnia po upływie każdego miesiąca, w którym świadczona była usługa.
§ 5
Usługi przysługują nieodpłatnie osobom samotnym lub osobom w rodzinie, których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
§ 6
Osoby nie spełniające warunku, o którym mowa w § 5, zwracają wydatki na usługi opiekuńcze w wysokości określonej w tabeli:
Miesięczny dochód osoby samotnej lub dochód na osobę w rodzinie w relacji do kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (w procentach) Wysokość opłaty w relacji do ceny usług
(w procentach)
powyżej do osoby samotne osoby samotnie gospodarujące osoby w rodzinie
100 % 150 % 5 % 15 % 25 %
150 % 200 % 15 % 25 % 35 %
200 % 300 % 25 % 35 % 55 %
300 % 400 % 35 % 45 % 75 %
400 % 500 % 45 % 75 % 95 %
powyżej 500% 100 % 100 % 100 %


R o z d z i a ł 2

Szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

§ 7
Na wniosek świadczeniobiorcy, członka rodziny lub pracownika socjalnego można zwolnić osobę korzystającą z usług częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat, o których mowa w § 3.

§ 8
Częściowe lub całkowite zwolnienie od opłat może nastąpić w szczególnie uzasadnionych losowo lub rodzinnie sytuacjach, gdy ponoszenie opłat za świadczone usługi stanowiłyby dla osoby zobowiązanej lub rodziny nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy w związku z:
1) udokumentowanymi wydatkami na zakupy lekarstw, artykułów sanitarnych, stosowaniu specjalistycznej diety,
2) zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, który rokuje lub spowoduje ograniczenie zakresu lub wymiaru dziennych usług bądź zapewni kontakt z otoczeniem,
3) zakupu sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego dla funkcjonowania świadczeniobiorcy,
4) innymi uzasadnionymi sytuacjami życiowymi i losowymi.

§ 9
1. O częściowym lub całkowitym zwolnieniu od opłat decyduje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Zwolnienie z odpłatności przyznaje się na czas określony.


R o z d z i a ł 3

Postanowienia końcowe

§ 10

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/ 423 /01 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 3 grudnia 2001 roku w sprawie ustalania wysokości opłat za usługi opiekuńcze i ustalania zwrotu przez świadczeniobiorcę odpłatności za usługi opiekuńcze oraz Uchwała Nr XXXVI/ 424 /01 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 3 grudnia 2001 roku w sprawie ustalania wysokości opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze i ustalania zwrotu przez świadczeniobiorcę odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 12
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb
286-tresc
Rozmiar: 80.31 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 145

Data publikacji: 2005-02-03 10:30:40 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa