Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXV/287/05 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe, zasiłki okresowe i pomoc rzeczową.


U C H W A Ł A NR XXV/287/05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 stycznia 2005r.


w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe, zasiłki okresowe i pomoc rzeczową.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, zm. Nr 99 poz. 1001) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§1

Ustala się, że wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe podlegają zwrotowi w części lub w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków, przekracza kwotę kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

§2

Ustalając kwotę zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe uwzględnia się wysokość dochodu osoby lub rodziny w stosunku do kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej według następujących zasad:

Wysokość dochodu osoby lub rodziny w stosunku do kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej % zwrotu wydatków na zasiłki celowe, zasiłki okresowe i pomoc rzeczową
powyżej do 20%
100% 120%
120% 150% 30%
150% 200% 40%
200% 250% 50%
powyżej 250% 100%


§3

1. Zwrot wydatków na świadczenia określone w §1 dokonywany jest przez jednorazową wpłatę należności.
2. Zwrot wydatków następuje nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przyznano świadczenie.

§4

1. W uzasadnionych losowo wypadkach, biorąc pod uwagę sytuację majątkową, zdrowotną i finansową świadczeniobiorcy, na podstawie wywiadu środowiskowego (rodzinnego) i opinii pracownika socjalnego zwrot przyznanego świadczenia może być rozłożony na raty.


2. Maksymalny okres ratalnego zwrotu nie może przekroczyć 12 miesięcy następujących po miesiącu, w którym przyznano świadczenie.

§5

1. Należność z tytułu zwrotu wydatków świadczeniobiorca wpłaca do kasy Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie lub na jego rachunek bankowy.

§6

1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie może w całości lub w części odstąpić od żądania zwrotu wydatków na świadczenia określone w §1.
2. Całkowite odstąpienie od zwrotu wydatków na świadczenia ma miejsce w stosunku do osoby lub rodziny, która otrzymała świadczenie na pokrycie strat powstałych wskutek:
a) anomalii pogodowych takich jak powódź, wichura, gradobicie, susza,
b) pożaru,
c) wypadku, nagłej choroby, śmierci osoby w rodzinie korzystającej ze świadczenia,
d) sytuacji kryzysowej w rodzinie zaistniałej na skutek przemocy.
3. W przypadkach, gdy sytuacja materialna i osobista świadczeniobiorcy uległa pogorszeniu w stosunku do istniejącej w chwili przyznania świadczenia, świadczeniobiorca na swój wniosek, członka rodziny lub pracownika socjalnego może ubiegać się o częściowe odstąpienie od zwrotu wydatków na przyznane świadczenia, jeżeli dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej.
4. W przypadkach, o których mowa w ust.3, można częściowo odstąpić od żądania zwrotu nie więcej niż 50% dochodzonych wydatków na przyznane świadczenia.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


287-tresc
Rozmiar: 60.80 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 136

Data publikacji: 2005-02-03 10:32:05 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa