Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVI/292/05 w sprawie: zatwierdzenia „Założeń do programu rewitalizacji miasta Wschowy”.

UCHWAŁA NR XXVI/292/05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 24 lutego 2005 roku


w sprawie: zatwierdzenia „Założeń do programu rewitalizacji miasta Wschowy”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 7 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz § 2 uchwały nr XXI/242/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania programu rewitalizacji miasta Wschowy, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się „Założenia programu rewitalizacji miasta Wschowy”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Założenia stanowią podstawę do opracowania „Programu rewitalizacji miasta Wychowy”


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybZałącznik
do Uchwały Nr XXVI/292/05
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 24 lutego 2005r.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI WSCHOWY

1. Cel programu
Rewitalizacja powinna być rozumiana jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanej części miasta, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.
Należy podkreślić kompleksowość i interdyscyplinarny charakter rewitalizacji. Tym walorom towarzyszą specyficzne właściwości - wieloletni okres realizacji programu rewitalizacji, potrzeba ciągłego monitorowania i aktualizacji, partycypacja społeczna we wszystkich etapach prowadzenia programu rewitalizacji, konieczność pozyskiwania różnorodnych publicznych i prywatnych źródeł finansowania programów, montaż finansowy przy szczegółowym planowaniu i publicznym nadzorze przepływu środków. Zadaniom tym nie podoła samotnie Gmina. Rewitalizacja jest w tym kontekście również wspólnym zadaniem dla społecznych i gospodarczych aktorów ze Wschowy i jej okolic.

2. Misja programu
Misją programu rewitalizacji jest kompleksowa odnowa przestrzenna, gospodarcza i społeczna, wyznaczonych do rewitalizacji obszarów miasta służąca dążeniu do zrealizowania w latach 2004-2020 założonej wizji miasta. Przyjęta wizja miasta: „Wschowa miastem przyjaznym, bogatym swoją historią”, jest spójna ze strategiczną wizją gminy Wschowa i stanowi jej uszczegółowienie w odniesieniu do głównego ośrodka administracyjnego gminy.
Wyznaczone do rewitalizacji obszary stanowią pod względem historycznym i funkcjonalnym najważniejsze tereny miejskie tj. teren usytuowany wewnątrz średniowiecznych murów miejskich oraz obszar historycznej zabudowy miejskiej poza ich obrębem.

3. Powiązanie z innymi dokumentami strategicznymi
Lokalny Plan Rewitalizacji będzie bazował na wynikach analiz i warsztatów z zarządzania strategicznego, których efektem było również opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego i Strategii Sukcesu Gminy Wschowa. Takie zintegrowane podejście do tworzenia długoletnich planów rozwojowych pozwala na pełną koherencję wszystkich tego typu dokumentów. Ponadto zostały one umieszczone w szerszym kontekście strategicznych programów innych jednostek administracyjnych Państwa.
Powiat
Strategia Powiatu wschowskiego przewiduje realizację następujących celów strategicznych:
Cel strategiczny: Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju zasobów ludzkich – w cel ten wpisują się zadania związane z planowanymi programami szkoleniowymi dla przedsiębiorców i aktywizującymi dla grup w gorszej sytuacji na rynku pracy (niepełnosprawni, kobiety, długotrwale bezrobotni, absolwenci).

Cel strategiczny: Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności powiatu – zadaniami związanymi z realizacją tego celu są przede wszystkim programy skierowane do przedsiębiorców oraz uporządkowanie struktury własnościowej lokali w centrum miasta. Ponadto atrakcyjności powiatu przysłużą się programy, których celem będzie podniesienie kwalifikacji zasobów ludzkich.

Cel strategiczny: Rozwój infrastruktury technicznej służącej rozwojowi gospodarczemu, potrzebom społecznym i ochronie środowiska – podobnie jak w przypadku celu 2 podstawowe znaczenie dla jego realizacji będą miały inwestycje w infrastrukturę techniczną miejscowości Gminy Wschowa. Do rozwoju turystyki i zróżnicowania działalności na wsiach przyczyni się budowa infrastruktury technicznej i turystycznej we Wschowie i jej okolicach. Ożywienie gospodarczej w centrum miasta zostanie osiągnięte dzięki inwestycjom w renowację obiektów zabytkowych objętego rewitalizacją rejonu miasta i nadanie im nowych, prorozwojowych, funkcji.

Cel strategiczny: Wysoka jakość życia mieszkańców powiatu – do realizacji tego celu przyczynią się inwestycję w infrastrukturę użytku publicznego w centrum miasta oraz wyprowadzenie ruchu kołowego z centrum.

Cel strategiczny: Powiat zintegrowany i dobrze zarządzany – dzięki planowanym inwestycjom i programom gmina, a zatem i powiat uzyskają podstawę do skutecznej promocji atrakcji turystycznych i oferty inwestycyjnej. W wyniku inwestycji powstaną obiekty sportowe przystosowane do obsługi imprez i sportowych i kulturalnych, co umożliwi integrację mieszkańców powiatu.

Województwo:

Cel strategiczny: Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu. Cel ten zostanie zrealizowany przez usprawnienie systemu komunikacyjnego gminy – inwestycje w drogi i ścieżki rowerowe oraz przez udoskonalenie i rozbudowę infrastruktury technicznej, komunalnej i społecznej – inwestycje w infrastrukturę podstawową, turystyczną i ochronę obiektów zabytkowych i nadawanie im funkcji użyteczności publicznej.

Cel strategiczny: Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa i zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki i gospodarki. Cel ten będzie realizowany przez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Dostosowanie profilu edukacyjnego do wymagań lokalnego rynku pracy będzie wynikiem realizacji wielostronnego programu.

Cel strategiczny: Rozwój przedsiębiorczości. Wpływ na osiągnięcie tego celu mieć będzie stworzenie Biura Obsługi Klientów w UMiG Wschowa oraz szereg programów szkoleniowych i doradczych.

Cel strategiczny: Efektywne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego i kulturowego. W ten typ działań wpisują się zadania są związane z renowacją i nadaniem nowych funkcji istniejącym w gminie zabytkom.

Kraj – Narodowy Plan Rozwoju
„Celem strategicznym Narodowego Planu Rozwoju jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia i poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.”. Zadania zaplanowane do realizacji w latach 2004 – 2013 zostały wybrane tak by realizowane w określonej kolejności wywoływały efekt kaskadowy. Kolejne inwestycje i programy nasilają się efekt synergii, który wzmacnia i ich wpływ na sytuację w Gminie Wschowa. Jednocześnie realizowane będą zadania z różnych obszarów działalności gminy, co ma dać impulsy rozwojowe w poszczególnych aspektach funkcjonowania gminy.

4. Zasięg terytorialny programu

Z uwagi na urbanistyczny układ miasta przyjęto dwie strefy obszarów rewitalizowanych :
- STREFA A
obejmująca teren w obrębie średniowiecznych murów miejskich tj najstarszą część miasta
ograniczony ulicami : Lipową-Pocztową-Garbarską-Wałową-Herbergera-Lipowa

- STREFA B
obejmująca w głównej części obszar historycznej zabudowy miejskiej ograniczonej ulicami :
Pocztowa-Garbarska-Wałowa-Herbergera-Głogowska-Moniuszki-Okrężna-Kostki-Lwia-Plac Kosynierów-Gospody-Daszyńskiego- Polna-Spokojna-Plac Grunwaldu-Wolsztyńska-Niepodległości-Klasztorna-Pocztowa

Obszar A to rejon priorytetowy z centralnym punktem w Rynku. Realizacja programów i zadań w tym obszarze rozpocznie się już w pierwszym okresie programowania. Obszar B będzie poddawany działaniom w II i III okresie programowania z jednym wyjątkiem, którym jest Plac Kosynierów. Będzie on traktowany specyficznie jako element obszaru A. Specyfika tego rejonu wynika z jego rosnącego znaczenia jako drugiego centrum administracyjnego Wschowy. Co za tym idzie Plac wymaga priorytetowego potraktowania.

5. Podział na projekty i zadania
Planuje się realizację projektów i zadań, których wykonawcą będzie zarówno gmina jak i inne jednostki tj. wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne i osoby prawne. Zakłada się, że w całym okresie programowania tj. w latach 2004-2020 zostaną zrealizowane następujące projekty i zadania :

PROJEKTY:
Stworzenie Punktu Informacji Turystycznej
Stworzenie „lotnego” punktu doradczego dla przedsiębiorców
Opracowanie programu udzielania pomocy finansowej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla wspólnot mieszkaniowych
Program promocji gospodarczej miasta
Uruchomienie programu szkoleń dla pracujących
Program ulg podatkowych dla tworzących miejsca pracy
Zmiana struktury branż w centrum
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Stworzenie Centrum Aktywności Społecznej
Program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych
Program „Młodzi przedsiębiorcy
Program dostosowania kwalifikacji do potrzeb lokalnego / regionalnego rynku pracy
Program „Mała Ojczyzna
Program „Relaks w centrum”

ZADANIA:
Zagospodarowanie Placu Zamkowego po wschodniej stronie Rynku
Rewaloryzacja kwartału zabudowy mieszkaniowo-użytkowej ogr. Rynek-Kilińskiego-Powstańców Wlkp-Rynek
Rewaloryzacja kwartału zabudowy mieszkaniowo-użytkowej ogr. Kilińskiego-Boh.Westerplatte- Herbergera-Plac Zamkowy-Kilińskiego
Odbudowa zamku
Rewaloryzacja kwartału zabudowy mieszkaniowo-użytkowej ogr. Rynek-Łazienna-Ratuszowa-Rynek
Rewaloryzacja kwartału zabudowy mieszkaniowo-użytkowej ogr.Pl.Zamkowy-Ratuszowa-Głogowska-Herbergera-Pl.Zamkowy
Rewaloryzacja kwartału zabudowy mieszkaniowo-użytkowej ogr. Rzeźnicka-Łazienna-Głogowska-Lipowa
Rewaloryzacja kwartału zabudowy mieszkaniowo-użytkowej ogr. Rynek-Rzeźnicka-Pl.Farny –Kościelna-Rynek
Rewaloryzacja kwartału zabudowy mieszkaniowo-użytkowej Kościelna-Pl.Farny-Rogalińskiego-Boh.Westerpaltte-Powstańców Wlkp.-Kościelna-Pl.Farny
Adaptacja Kolegium Jezuickiego na Muzeum Ziemi Wschowskiej i Bibliotekę
Rewitalizacja Zboru Poewangelickiego
Zagospodarowanie terenów wokół murów miejskich
Rewaloryzacja kwartału zabudowy mieszkaniowo-użytkowej ogr.Boh.Wesrterplatte-Garbarska-Wałowa-Herbergera-Boh.Westerplatte
Rewaloryzacja kwartału zabudowy mieszkaniowo-użytkowej ogr.Boh.Westerplatte-Rogalińskiego-Bema-Pocztowa-Boh.Westerplatte
Przebudowa ulic w obrębie strefy A rewitalizacji
Modernizacja Pl. Kosynierów z ulicami dojazdowymi
Rewaloryzacja kwartału zabudowy mieszkaniowo-użytkowej ogr. Herbergera-Głogowska-Moniuszki-Garbarska-Wałowa-Herbergera
Rewaloryzacja kwartału zabudowy mieszkaniowo-użytkowej ogr. Nowa-Garbarska-Moniuszki-Okrężna-Ks.Kostki-Nowa
Rewaloryzacja kwartału zabudowy mieszkaniowo-użytkowej ogr.Boh.Westerplatte-Garbarska-Nowa-Ks.Kostki-Boh.Westerplatte
Rewaloryzacja kwartału zabudowy mieszkaniowo-użytkowej ogr.Boh.Westerplatte-Pocztowa-Poprzeczna-Niepodległości
Rewaloryzacja kwartału zabudowy mieszkaniowo-użytkowej ogr.Pocztowa-Klasztorna-Niepodległości-Poprzeczna-Pocztowa
Rewaloryzacja kwartału zabudowy mieszkaniowo-użytkowej ogr. Niepodległości-Daszyńskiego-Polna-Solna-Plac Grunwaldu-Wolsztyńska-Niepodległości
Rewaloryzacja kwartału zabudowy mieszkaniowo-użytkowej ogr. Ks.Kostki-Daszyńskiego-Plac Kosynierów-Pl.Ćwiczeń-Staroleszczyńska-Lwia-Ks.Kostki
Rewitalizacja Lapidarium

6. Podokresy programowania
Program obejmuje następujące okresy programowania, zgodne z okresami programowania Unii Europejskiej:

I okres programowania - 2004 – 2006
II okres programowania - 2007 – 2013
III okres programowania - 2014 – 2020

W pierwszym okresie programowania planuje się rozpocząć realizację wybranych zadania z obu stref, posiadających przygotowanie dokumentacyjne bądź uznanych za priorytetowe ze względu na ważny charakter miejsca ich usytuowania.. W drugim okresie planuje się kontynuację zadań z okresu I oraz realizację zadań w strefie A. W III okresie programowania planuje się realizację zadań w strefie B.

7. Zadania pilotażowe
Zadania pilotażowe to zadania realizowane przez gminę, których realizacja powinna być rozpoczęta w pierwszym okresie programowania tj. w okresie 2004-2006.

ZADANIA PILOTAŻOWE
Adaptacja Kolegium Jezuickiego na Muzeum Ziemi Wschowskiej i Bibliotekę
Zagospodarowanie terenów wokół murów miejskich
Modernizacja Pl. Kosynierów z ulicami dojazdowymi


8. Źródła finansowania
Przewiduje się następujące źródła finansowania Programu:
• Budżet Gminy
• Środki własne wspólnot mieszkaniowych
• Środki właścicieli nieruchomości
• Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• Fundusze strukturalne
• Inni donatorzy (fundacje, stowarzyszenia itp.)

9. Oczekiwane efekty
• Poprawa estetyki przestrzeni w centrum miasta
• Powstrzymanie degradacji tkanki miejskiej
• Poprawa struktury branż w centrum miasta
• Poprawa jakości życia w centrum miasta
• Odtworzenie rekreacyjnej funkcji centrum miasta
• Powstanie nowych miejsc pracy.
Data publikacji: 2005-02-27 12:42:31 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa