Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVI/293/05 w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

U C H W A Ł A NR XXVI/293/05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z 24 lutego 2005 r.

w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1
1. Gmina Wschowa wyemituje 890 obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł każda na łączną kwotę 8.900.000 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset tysięcy złotych).
2. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 300 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2
1. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie wydatków realizowanych w ramach Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta i Gminy Wschowa oraz innych wydatków związanych z :
1) Drogami i infrastrukturą drogową
2) Gospodarką komunalną i mieszkaniową
3) Oświatą
4) Ochroną środowiska
5) Kulturą, kulturą fizyczną i ochroną dziedzictwa narodowego.

2. Z emisji obligacji w 2005 roku zostaną sfinansowane wydatki związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
1) Budowa ulicy Osiedle we Wschowie
2) Budowa remizy OSP z salą do ćwiczeń w Siedlnicy
3) Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 we Wschowie
4) Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą we Wschowie ( Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej – miasta przyjazne inwestorom)
5) Modernizacja budynku Domu Kultury we Wschowie
6) Wykonanie elewacji XVII – wiecznych kamienic mieszczańskich.

§ 3
1. Obligacje zostaną wyemitowane w 20 seriach:
1) seria K o wartości 500.000 zł,
2) seria L o wartości 500.000 zł,
3) seria M o wartości 400.000 zł,
4) seria N o wartości 400.000 zł,
5) seria O o wartości 500.000 zł,
6) seria P o wartości 500.000 zł,
7) seria R o wartości 200.000 zł,
8) seria S o wartości 400.000 zł,
9) seria T o wartości 400.000 zł,
10) seria U o wartości 400.000 zł,
11) seria W o wartości 400.000 zł,
12) seria X o wartości 400.000 zł,
13) seria Y o wartości 500.000 zł,
14) seria Z o wartości 400.000 zł,
15) seria A2 o wartości 500.000 zł,
16) seria B2 o wartości 500.000 zł,
17) seria C2 o wartości 500.000 zł,
18) seria D2 o wartości 500.000 zł,
19) seria E2 o wartości 500.000 zł,
20) seria F2 o wartości 500.000 zł.

2. Emisja obligacji nastąpi w następujących terminach:
1) seria K, L, M, N, O, P i R w 2005 r., ale nie później niż 31 grudnia 2005 r.,
2) seria S, T , U, W, X i Y w 2006 r., ale nie później niż 31 grudnia 2006 r.,
3) seria Z, A2, B2, C2, D2, E2 i F2 w 2007 r., ale nie później niż 31 grudnia 2007 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Wschowa.

§ 4
1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
1) 4 lat od daty emisji dla obligacji serii K, L, S, Z i A2,
2) 5 lat od daty emisji dla obligacji serii M, N, O, P, R, T, U, W, X, Y, B2, C2, D2, E2 i F2.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Wschowa obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
§ 5
1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach rocznych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe średniej arytmetycznej z opublikowanych średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z dwóch ostatnich przetargów poprzedzających rozpoczęcie każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów nie wyższą niż:
1) 0,6% dla obligacji 4-letnich,
2) 0,7% dla obligacji 5-letnich.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6
Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Wschowa
§ 7
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do:
1. Dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
2. Zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem, gwarantowaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
3. Wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2005-02-27 12:44:01 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa