Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVI/295/05 w sprawie: skargi z dnia 6 września 2004r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

UCHWAŁA NR XXVI /295/05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 24 lutego 2005 rokuw sprawie: skargi z dnia 6 września 2004r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz.1071 z późn. zm), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi z dnia 6 września 2004r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, złożonej przez Panią Mariannę Kowalską i stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, skargę, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, uznaje się za bezzasadną.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybZałącznik
do Uchwały Nr XXVI/295/05
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 24 lutego 2005r.

Uzasadnienie

Spółka Komunalna Sp. z o.o. Wschowa działająca w imieniu Gminy Wschowa jako administrator, pismem z dnia 29.07.2004r. rozwiązała za sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia z Panią Marianną Kowalską umowę dzierżawy ogrodu przydomowego, położonego na działce geodezyjnej 1499/1 na posesji przy ul. Garbarskiej nr 5a we Wschowie. Wypowiedzenie nastąpiło w związku z przeznaczeniem przedmiotowej nieruchomości na sprzedaż, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie oraz postanowieniami umowy dzierżawy łączącej strony.
Następnie na podstawie ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy sprzedaży oraz ustanowienia służebności przejścia sporządzonych w formie aktu notarialnego Rep. „A” nr 5196/2004 z dnia 05.08.2004r. Krzysztof i Mariola małżonkowie Chruszczewscy jako dotychczasowi najemcy nabyli od Gminy Wschowa lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze budynku przy ul. Garbarskiej nr 5a we Wschowie – Kw nr 16886 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i częścią w prawie współwłasności działki gruntu nr 1499/1.
Z kolei na podstawie ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy sprzedaży sporządzonych w formie aktu notarialnego Rep. „A” nr 8244/2004 z dnia 30.12.2004r. Marianna Kowalska jako dotychczasowy najemca nabyła od Gminy Wschowa lokal mieszkalny nr 6 położony na I piętrze budynku przy ul. Garbarskiej nr 5 we Wschowie – Kw nr 49565 wraz z przynależnymi piwnicami oraz udziałem w prawie współwłasności nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami działek: 1498/1 i 1498/2.
Powyższe sprzedaże lokali mieszkalnych poprzedziły protokoły uzgodnień podpisane z dotychczasowymi ich najemcami przez Gminę Wschowa.
Z powyższego wynika, że ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa nie doszło do uchybień związanych z działaniami poprzedzającymi, jak i ściśle związanymi ze sprzedażą przedmiotowych lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców. Nabywcy (także Pani Marianna Kowalska) zaakceptowali warunki wynikające z aktu notarialnego, związane z nabywaną przez siebie nieruchomością.
Ponadto pismem z dnia 23.11.2004r. Gmina Wschowa poinformowała Panią Mariannę Kowalską o możliwości nawiązania nowej umowy dzierżawy na teren położony na działce nr 1498/2 t.j. na zapleczu posesji, w której Pani Marianna Kowalska zamieszkuje.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że skargi Pani Marianny Kowalskiej dotyczące zamknięcia bramy wjazdowej na nieruchomość położoną przy ul. Garbarskiej 5, rozwiązania dzierżawy ogródka działkowego położonego na działce nr 1499/1 na nieruchomości położonej przy ul. Garbarskiej 5a i braku możliwości użytkowania pomieszczeń gospodarczych, w tym pralni, stanowiących obecnie własność Krzysztofa i Marioli Chruszczewskich, są bezzasadne.
Stwierdzić należy, że brama, która zdaniem skarżącej jest zamykana i w ten sposób utrudnia się jej dostęp do nieruchomości, jest bramą stanowiącą wjazd na nieruchomość sąsiednią tj. nieruchomość położoną przy ul. Garbarskiej 5a we Wschowie. Także pomieszczenia gospodarcze, w tym pralnia, do których dostęp rości sobie skarżąca, również znajdują się na terenie tej nieruchomości sąsiedniej. Natomiast lokal będący własnością Pani Marianny Kowalskiej znajduje się na nieruchomości położonej przy ul. Garbarskiej 5 we Wschowie.
Istniejący stan faktyczny jest konsekwencją podziału geodezyjnego nieruchomości, dokonanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa już w 1996r.
W związku z powyższym Rada Miejska we Wschowie postanowiła jak wyżej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2005-02-27 12:48:12 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa