Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVII/296/05 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne

U C H W A Ł A NR XXVII/ 296/05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.28 ust.1,art. 32 ust.1,art. 34 ust.1 pkt.3,art.37 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz.2603) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża zgodę na zbycie następujących nieruchomości stanowiących mienie gminne:
1.Działek gruntu położonych w rejonie ulic: Nowopolna,55 Pozn. Pułku Piech., Daszyńskiego:
1)nr 2137/1 o powierzchni 1013 m²
2)nr 2137/2 o powierzchni 2797 m²
3)nr 2180 o powierzchni 4982 m²
4)nr 2157 o powierzchni 2010 m²
5)nr 2138 o powierzchni 7000 m²
6)nr 2142 o powierzchni 2384 m²
7)nr 2141 o powierzchni 1044 m²
8)nr 2140 o powierzchni 1500 m²
9)nr 2120/1 o powierzchni 2555 m²
10)nr 2120/2 o powierzchni 1477 m²
11)nr 2121 o powierzchni 3873 m²
12)nr 2124 o powierzchni 1306 m²
13)nr 2125 o powierzchni 7162 m²
14)nr 2126 o powierzchni 1637 m²
15)nr 2143 o powierzchni 2713 m²
16)nr 2159 o powierzchni 4917 m²
17)nr 2131 o powierzchni 3270 m²
18)nr 2127 o powierzchni 1224 m²
19)nr 2166 o powierzchni 3000 m²
20)nr 2162 o powierzchni 6642 m²
21)nr 2167 o powierzchni 3300 m²
22)nr 2168 o powierzchni 2900 m²
23)nr 2169 o powierzchni 3261 m²
24)nr 2170 o powierzchni 3200 m²
25)nr 2171 o powierzchni 2900 m²
26)nr 2172 o powierzchni 5200 m²
27)nr 2173 o powierzchni 4500 m²
28)nr 2174 o powierzchni 2353 m²
29)nr 2175 o powierzchni 1771 m²
30)nr 2176 o powierzchni 8400 m²
31)nr 2177 o powierzchni 3300 m²
32)nr 2178 o powierzchni 2800 m²
33)nr 2179 o powierzchni 3082 m²

2.Działek gruntu położonych w rejonie ulic: Konradowska/Przemysłowa:
1)nr 1735 o powierzchni 2090 m²
2)nr 1736 o powierzchni 3753 m²
3)nr 1740 o powierzchni 23877 m²
4)nr 1741/4 o powierzchni 17334 m²
5)nr 1742/2 o powierzchni 4341 m²
6)nr 1741/3 o powierzchni 167 m²
3.Działek gruntu położonych w tzw. Strefie Aktywności Gospodarczej:
1)nr 2075 o powierzchni 10736 m²
2)nr 2077 o powierzchni 20423 m²
3)nr 2079 o powierzchni 3359 m²
4)nr 2080 o powierzchni 1851 m²
5)nr 2081 o powierzchni 3637 m²
6)nr 2088 o powierzchni 6219 m²
7)nr 2090 o powierzchni 13901 m²
8)nr 2093/2 o powierzchni 19679 m²
9)nr 2095 o powierzchni 22554 m²
10)nr 2096 o powierzchni 20000 m²
11)nr 2099 o powierzchni 20000 m²
12)nr 2101 o powierzchni 24732 m²
13)nr 2085 o powierzchni 318864 m²
4.Zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1742/1 o powierzchni 10959 m² położonej przy ul. Przemysłowej.
5.Działki gruntu nr 315 o powierzchni 1900 m² położonej przy ul. Zacisze.
6.Działki budowlanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1523/1 o powierzchni 607 m² położonej przy ul. Moniuszki – dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.
7.Lokali mieszkalnych – bezprzetargowo - głównym najemcom:
1)przy ul. Kopernika 10/2
2)przy ul. Rynek 5/2
3)przy ul. Daszyńskiego 27a/2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2005-04-05 20:54:42 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa