Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVII/297/05 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom

U C H W A Ł A NR XXVII / 297 /05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom.

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

„Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wschowa.”

Rozdział I
I.Postanowienia ogólne
§ 1
1.Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom Gminy Wschowa zwany dalej „Regulaminem” określa sposób ustalania wysokości oraz formy, w jakich udziela się stypendium szkolne, tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
2.Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1)szkoła – szkoła publiczna lub niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, szkoła niepubliczna nie posiadająca uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, niepubliczne kolegium nauczycielskie i nauczycielskie kolegium języków obcych, publiczny i niepubliczny ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego;
2)uczeń – uczeń, wychowanek, słuchacz szkoły, o której mowa w pkt 1, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki lub ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do 24 roku życia, zamieszkałego na terenie Gminy Wschowa;
3)dyrektor szkoły – dyrektor szkoły lub placówki, o której mowa w pkt 1;
4)rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
5)ustawa o świadczeniach rodzinnych – ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 roku Nr 228, poz. 2255 ze zmianami: Dz. U. z 2004 roku Nr 35, poz. 305, Dz. U. z 2004 roku Nr 64, poz. 593, Dz. U. z 2004 roku Nr 192, poz. 1963);
6)ustawa o pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 zm. Nr 99, poz. 1001);
7)dochód na osobę w rodzinie – dochody w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (art. 8 ustawy) podzielone przez liczbę osób w rodzinie;
8)trudna sytuacja materialna – sytuacja materialna rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń pomocy społecznej zapisana w ustawie o pomocy społecznej;
9)pomoc materialna dla uczniów – środki przyznane z budżetu państwa lub Gminy Wschowa na realizację pomocy materialnej uczniom na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty oraz obowiązującym rozporządzeniu wykonawczym wydanym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu;
§ 2
1.Osobami uprawnionymi do składania wniosku są:
1)uczeń, a w przypadku, kiedy jest to uczeń niepełnoletni, jego rodzice lub prawni opiekunowie,
2)dyrektor szkoły.
2.Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 3 ust 2 mogą być również przyznane z urzędu.
II.Formy pomocy materialnej.
§ 3
1.Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1)stypendium szkolne,
2)zasiłek szkolny.
2.Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, w formie:
1)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2)pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
3.Ustala się następujące priorytety w udzielaniu pomocy materialnej uczniom:
1)zakup podręczników szkolnych,
2)zakup biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne,
3)zakup pomocy szkolnych, w szczególności ubioru lub obuwia sportowego, przyborów szkolnych,
4)pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
5)pokrycie kosztów zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych.
4.Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
5.Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli udzielenie stypendium w formach, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu, nie jest celowe.
6.Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
§ 4
1.Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2.Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

III.Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.
§ 5
1.Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie:
1)znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
2)w rodzinie, w której występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
3)w rodzinie dotkniętej patologią społeczną.
2.Wysokość stypendium szkolnego, z uwzględnieniem okoliczności przewidzianych w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, ustala się w następujący sposób:
1)jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 25 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej do 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
2)jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 25 %, a nie przekracza 62,5 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej do 155 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
3)jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 62,5 %, a nie przekracza 100 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej do 110 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
§ 6
Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
IV.Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego
§ 7
1.Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest:
1)złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
2)dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członkach wspólnego gospodarstwa domowego, lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego,
3)uzasadnienie przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego.
2.Wniosek o przyznanie stypendium jest opublikowany na stronie internetowej i w formie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń w szkole oraz przekazany do wszystkich szkół Gminy Wschowa.
3.Wniosek o przyznanie stypendium składa się osobiście i za potwierdzeniem, w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
4.Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.
5.Wnioski o przyznanie stypendium, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data potwierdzenia wpływu na wniosku o przyznanie stypendium.
6.W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w § 7 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
§ 8
W sprawach o przyznanie zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio zapisy niniejszego Regulaminu.
§ 9

1.Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa może powołać Komisję o charakterze opiniodawczo – doradczym w składzie 5 osób, do zadań której należy:
a)sprawdzanie wniosków o udzielenie pomocy materialnej pod względem poprawności formalnej,
b)wstępne kwalifikowanie wniosków do grup dochodowych, określonych w § 5 ust.2,
c)przedstawianie Burmistrzowi wniosków uzasadnionych zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 90 d ust. 1ustawy o systemie oświaty.
2.Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych z Burmistrzem.
3.Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.
V.Wypłata świadczenia
§ 10
1.Wysokość pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyznawanej w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, każdorazowo uzależniona będzie od środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.
2.Na finansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłków szkolnych przeznacza się 5 % otrzymanej kwoty dotacji.
§ 11
Realizacja pomocy materialnej następuje w formie refundacji całkowitej lub częściowej udokumentowanych kosztów poniesionych przez wnioskodawcę, bądź w formie gotówkowej.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb

Druk nr 285

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom:


Obowiązująca od 1 stycznia 2005 roku ustawa z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U z 2004 roku Nr 282, poz. 2781) wprowadziła rozdział 8a dotyczący pomocy materialnej uczniom, w tym pomocy socjalnej. Pomoc socjalna to stypendium lub zasiłek szkolny. Stypendia socjalne przyznaje Burmistrz ( art. 90 m ustawy ).

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy - na co gmina otrzymuje dotacje celową z budżetu państwa.

Zgodnie z art. 90 f wyżej cytowanej ustawy rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Opracował:
Naczelnik Wydziału SPOData publikacji: 2005-04-05 20:56:22 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa