Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVII/299/05 w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia

U C H W A Ł A NR XXVII/299/05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami), oraz art. 72 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 273, poz. 2703), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:


§ 1

Wskazuje się następujące jednostki budżetowe, które otworzą rachunek dochodów własnych:
1.Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie
2.Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie
3.Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni
4.Szkoła Podstawowa w Lginiu
5.Szkoła Podstawowa w Siedlnicy
6.Szkoła Podstawowa w Konradowie
7.Szkoła Podstawowa w Łysinach
8.Gimnazjum Nr 1 we Wschowie
9.Gimnazjum Nr 2 we Wschowie
10.Samorządowe Przedszkole Nr 1 we Wschowie
11.Samorządowe Przedszkole Nr 3 we Wschowie
12.Samorządowe Przedszkole Nr 5 we Wschowie

§ 2

Jednostki budżetowe wymienione w § 1 mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody uzyskane:
1.Z tytułu odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia,
2.Za wydawanie duplikatów świadectw,
3.Z tytułu odsetek od wkładów i lokat bankowych,
4.Z dobrowolnych wpłat na rzecz placówki.

§ 3
Dochody zgromadzone na rachunku dochodów własnych wraz z odsetkami jednostek budżetowych wymienionych w § 1 są przeznaczone na:
1.Sfinansowanie prowadzonej działalności w zakresie żywienia,
2.Naprawy sprzętu szkolnego,
3.Remonty placówek oświatowych,
4.Zakup pomocy dydaktycznych,
5.Zakup wyposażenia,
6.Pokrycie kosztów delegacji służbowych,
7.Pokrycie kosztów szkoleń i kursów,

§ 4
Obsługę ekonomiczną i administracyjną dochodów własnych zapewnia Dyrektor placówki oświatowej w ramach posiadanych środków finansowych i etatów.

§ 5

Dyrektor jednostki budżetowej upoważniony jest do otwarcia rachunku bankowego dla dochodów własnych, o których mowa w § 1.

§ 6
Tracą moc uchwały :
1.Nr XXXVII/428/01 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie,
2.Nr XXXVII/429/01 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie,
3.Nr XXXVII/430/01 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni,
4.Nr XXXVII/431/01 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Lginiu,
5.Nr XXXVII/432/01 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Siedlnicy,
6.Nr XXXVII/433/01 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Konradowie,
7.Nr XXXVII/434/01 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Łysinach,
8.Nr XXXVII/435/01 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 we Wschowie,
9.Nr XXXVII/436/01 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 2 we Wschowie,
10.Nr XXXV/407/01 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 listopada 2001 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego jednostki budżetowej Samorządowe Przedszkole Nr 1 we Wschowie,
11.Nr XXXV/408/01 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 listopada 2001 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego jednostki budżetowej Samorządowe Przedszkole Nr 3 we Wschowie,
12.Nr XXXV/409/01 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 listopada 2001 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego jednostki budżetowej Samorządowe Przedszkole Nr 5 we Wschowie.
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Druk nr 287


UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.


W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dnia 25 listopada 2004 roku Dz. U. Nr 273, poz. 2703, która likwiduje środek specjalny a pozwala utworzyć rachunek dochodów własnych w jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego - zgodnie z art. 18 a ust. 3, tworzy się dochody własne w jednostkach oświatowych.
Rachunek bankowy utworzonego dochodu własnego będzie prowadzony dla dochodów własnych na wzbogacenie bazy edukacyjnej placówek oświatowych. Utworzone przy rachunku dochodów własnych subkonto będzie prowadzone dla dochodów własnych z prowadzonej działalności w zakresie żywienia.


Opracował:
Naczelnik Wydziału Spraw SpołecznychData publikacji: 2005-04-05 21:00:51 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa