Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVII/301/05 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok

U C H W A Ł A NR XXVII/ 301 /05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 110 ust. 4, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1.Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 9 379,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 9 379,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3.Planowane po zmianach:
1) Dochody stanowią kwotę 37 688 738,-zł,
2) Wydatki stanowią kwotę 39 988 738,-zł.

§ 2

W uchwale Nr XXIV/281/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. § 6 Uchwały Nr XXIV/281/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok otrzymuje następujące brzmienie:
„ Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych jak w załączniku Nr 12 do uchwały”.
2.Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIV/281/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W Uchwale Nr XXIV/281/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok traci moc § 7 oraz załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


ZalacznikNr1doUchwalyNr27,301,05-zm.budzetu-dochody
Rozmiar: 65.67 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 152
ZalacznikNr2doUchwalyNr27,301,05-zm.budzetu-wydatki
Rozmiar: 78.27 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 181
ZalacznikNr3doUchwalyNr27,301,05-zm.budzetu-limitywpi
Rozmiar: 68.47 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 149
ZalacznikNr4doUchwalyNr27,301,05-zm.budzetu-plandoch.wlasnych
Rozmiar: 65.67 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 167

Data publikacji: 2005-04-05 21:04:03 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa