Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVIII/305/05 w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy.

U C H W A Ł A NR XXVIII/305/05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz  art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz.1291), Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:
 
§ 1 
W celu wspierania przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres od 2 do 4 lat – nieruchomości lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące w posiadaniu podatników, na zasadach i warunkach określonych w Programie pomocy udzielanej przedsiębiorcom ze środków publicznych z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, zwanym dalej Programem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Program obejmuje swym działaniem przedsiębiorców, którzy utworzyli nowe miejsca w przedsiębiorstwach działających na terenie gminy Wschowa w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
§ 3

 Oświadczenie, o którym mowa w Programie, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian Grzyb

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/305/05
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 27 kwietnia 2005r.

Program pomocy udzielanej przedsiębiorcom ze środków publicznych z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy

I.Nazwa programu:
Program pomocy udzielanej przedsiębiorcom ze środków publicznych z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy. Przez nowe miejsca pracy należy rozumieć przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w określonym przedziale czasu.
II.Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXIV/305/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy – zwana w dalszej części Załącznika uchwałą.
III.Przeznaczenie pomocy:
Pomoc zawarta w niniejszym programie przeznaczona będzie na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Gminy Wschowa.
IV.Forma pomocy:
Zwolnienie z podatku od nieruchomości.
V.Warunki dopuszczalności:

Warunki uzyskania zwolnienia, o którym mowa w §1 uchwały:

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące w posiadaniu podatników, którzy po wejściu w życie uchwały w okresie 3 miesięcy poprzedzających przystąpienie do programu utworzą nowe miejsca pracy dla:

a)od 2 do 4 osób – okres zwolnienia wynosi 2 lata,
b)od 5 do 10 osób – okres zwolnienia wynosi 3 lata,
c)powyżej 10 osób - okres zwolnienia wynosi 4 lata,

- z wyjątkiem nieruchomości lub ich części, o powierzchni użytkowej powyżej 200m2 , związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie handlu detalicznego oraz budynków stacji paliw.

2. Udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy wynosi co najmniej 25%.

3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli u przedsiębiorcy nastąpił wzrost liczby zatrudnionych w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia z okresu 3 miesięcy poprzedzających nabycie uprawnień do zwolnienia, a nowozatrudnione osoby świadczą pracę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

4. Aby skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w §1 uchwały wprowadzającej niniejszy program, przedsiębiorca zobowiązany jest zatrudnić osoby na stałe zameldowane na terenie Gminy Wschowa, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wschowie.

5. Wysokość zwolnienia wynosi 2500,00 zł rocznie za każde utworzone nowe miejsce pracy i nie może przekroczyć kwoty należnego podatku, którego dotyczy zwolnienie.

6. W przypadku korzystania z pomocy z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, przedsiębiorca nie może równocześnie korzystać z innych tytułów pomocy publicznej udzielanej przez Gminę Wschowa.

7. Nowoutworzone miejsca pracy będą zachowane przez okres co najmniej równy okresowi objętemu zwolnieniem. W tym czasie stan zatrudnienia musi spełniać warunki zawarte w punkcie 3. Jeżeli zatrudnienie utrzymywane jest powyżej okresu, na który uzyskano zwolnienie, w okresie równym okresowi dotychczasowego zwolnienia przysługuje dalsze zwolnienie w wysokości 50% przysługującego zwolnienia. Jeżeli w okresie korzystania ze zwolnienia nastąpi zmniejszenia zatrudnienia do poziomu, za który przysługiwałby krótszy okres zwolnienia – beneficjentowi pomocy przysługuje zwolnienie przewidziane w danej kategorii.

8. Pomoc udzielona na podstawie niniejszego programu w okresie 3 kolejnych lat nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro) i stanowi pomoc, o której mowa w art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.Urz. WE L, 10 13.01.2001).

9. Aby skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w §1 uchwały, przedsiębiorca nie może mieć zaległości w opłacaniu podatków i opłat lokalnych oraz innych zobowiązaniach wobec Gminy Wschowa i zobowiązany jest do przedłożenia:
a)do dnia 15 stycznia roku obowiązywania ulgi (30 dni od dnia wejścia w życie uchwały) lub w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym nabył prawo do zwolnienia:
- oświadczenia o przystąpieniu do niniejszej pomocy, stanowiącego Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/305/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy,
- udokumentowanej informacji o stanie średniego zatrudnienia w przedsiębiorstwie w minionym roku,
- wykazu planowanych kosztów płacy brutto powiększonych o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne nowozatrudnionych pracowników,
- szczegółowej informacji o zatrudnieniu spełniającym wymogi punktu 3,
b) do dnia 15 stycznia każdego roku, poczynając od roku następnego po roku korzystania z ulgi
przez okres kolejnych lat obowiązywania ulgi, udokumentowanej informacji:
- o stanie średniego zatrudnienia w przedsiębiorstwie w minionym roku wraz z wykazem poniesionych kosztów płacy brutto powiększonych o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne nowozatrudnionych pracowników. W tym celu należy przedłożyć oryginalne dokumenty potwierdzające zapłatę wymienionych świadczeń;
- o zatrudnieniu spełniającym wymogi punktu 3,
a organ podatkowy, po zbadaniu przedstawionych dokumentów, ma obowiązek wydać poświadczenie korzystania z ulgi (przystąpienia do programu).
W celu skorzystania z pomocy warunki z punktu a) i b) muszą być spełnione łącznie.

10. Podatnik, który przedłożył organowi udzielającemu zwolnienia nieprawdziwe informacje co do spełnienia warunków określonych niniejszym programem, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki z niego korzystał. Ten sam skutek następuje, jeżeli podatnik korzystający ze zwolnienia nie przedłoży w terminie do 15 stycznia udokumentowanych informacji wymienionych w punkcie 9.

11. Podatnicy, o których mowa w pkt. 10, zobowiązani są do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych, liczonymi od dnia udzielenia zwolnienia.

12. Do czasu zwrotu kwoty udzielonej pomocy wraz z odsetkami, przedsiębiorcy zobowiązanemu do jej zwrotu pomoc nie może być udzielona ponownie.

VI.Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną przewidzianą w programie:
1. Na koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą składają się:

a) koszty płacy brutto nowozatrudnionych pracowników,
b) obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne nowych pracowników.
VII.Zakres stosowania programu:
Niniejszy program nie dotyczy: sektora transportu, działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w Załączniku Nr 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, działalności związanej z eksportem, działalności uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej.
VIII.Wielkość środków przewidzianych na udzielenie pomocy w ramach programu:
Zastosowanie zwolnienia spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu gminy Wschowa. Kwota zmniejszonych dochodów zależna będzie od liczby przedsiębiorców, którzy przystąpią do programu.
IX.Czas trwania programu:
Program obowiązuje od dnia wejścia w życie uchwały do dnia 31.12.2006 r.
X.Beneficjenci pomocy:
Adresatami pomocy są przedsiębiorcy, którzy utworzą nowe miejsca pracy w liczbie co najmniej 2.
XI.Organ udzielający pomocy:
Organem udzielającym pomocy jest Rada Miejska we Wschowie jako organ stanowiący oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa jako organ podatkowy.
XII.Kumulacja pomocy:
Do udzielonej pomocy de minimis nie wlicza się pomocy publicznej udzielonej w ramach programu pomocowego, pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidualnej na restrukturyzację, zatwierdzonych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 88 Traktatu WE, a także pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych.
XIII.Zakres terytorialny:
Program obejmuje swoim działaniem teren Gminy Wschowa.


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/305/05
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 27 kwietnia 2005

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że .......................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

.......................................... ..........................................
NIP PESEL/REGON

...................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania lub adres siedziby)

w ....... roku, utworzyłem nowe miejsca pracy – w rozumieniu Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIV/305/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w liczbie ........... (słownie: ...................).


….................................... ......................................
miejscowość, data podpisData publikacji: 2005-05-10 11:58:48 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa