Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIX/313/05 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.

UCHWAŁA NR XXIX/313/05
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 25 maja 2005 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 110 ust. 4, art. 112 ust.2 pkt 6, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 4a, 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1.Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 222 628,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 4 743,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3.Planowane po zmianach:
1) Dochody stanowią kwotę 36 645 794,-zł.
2) Wydatki stanowią kwotę 39 163 679,-zł.
3)Deficyt stanowi kwotę 2 517 885,-zł., który zostanie pokryty przychodami z:
emisji papierów wartościowych,
kredytu długoterminowego,
innych rozliczeń krajowych
4)Z planowanych dochodów budżetu przeznacza się na rozchody budżetu kwotę
2 400 000,-zł.

4.Przychody i rozchody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale Nr XXIV/281/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok załącznik Nr 10 „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Wschowa na lata 2005 – 2007”otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

W uchwale Nr XXIV/281/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok załącznik Nr 11 „ Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

W uchwale Nr XXIV/281/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok załącznik Nr 12 „ Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodniczący Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


UchwalaNr29,313,05-ZalacznikNr1-dochody
Rozmiar: 72.24 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 167
UchwalaNr29,313,05-ZalacznikNr2-wydatki
Rozmiar: 76.17 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 224
UchwalaNr29,313,05-ZalacznikNr3
Rozmiar: 18.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 150
UchwalaNr29,313,05-ZalacznikNr4-limitywpi
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 186
UchwalaNr29,313,05-ZalacznikNr5-funduszesytrukturalne
Rozmiar: 43.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 308
UchwalaNr29,313,05-ZalacznikNr6
Rozmiar: 43.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 159

Data publikacji: 2005-05-31 13:35:30 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa