Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXX/314/05 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/274/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004r.w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo

U C H W A Ł A NR XXX/ 314 /05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/274/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004r.w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 w dziale II Uchwały Nr XXIV/274/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

1.Punkt 1 a) tiret trzeci otrzymuje brzmienie:1.Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży:
a) programy rekomendowane przez PARPA oraz autorskie, opracowane przez pedagogów szkolnych, realizowane na obozach wypoczynkowych, wycieczkach
- prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka (świetlice środowiskowe)

73520 zł2.Punkt 2 tiret czwarty otrzymuje brzmienie:


2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

- prowadzenie biura, wynagrodzenie dla sekretarki i pełnomocnika, zakup materiałów biurowych, programów i akcesoriów komputerowych, oraz dokonanie niezbędnych remontów

26 400 zł3.Punkt 4 tiret pierwszy otrzymuje brzmienie:


4. Wynagrodzenia za pracę przy realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- udział w posiedzeniach komisji:
- przewodniczący 1 700 zł

- członkowie 5 440 zł


2 040 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2005-07-05 18:04:32 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa