Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXX/315/05 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

U C H W A Ł A NR XXX/315/05
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.32, art.34 ust.1 pkt.3 i art.37 ust.2 pkt.1 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn.zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie następujących nieruchomości stanowiących mienie gminne:

1.Lokali mieszkalnych- bezprzetargowo-głównym najemcom:
-przy ul.Niepodległości 43/2
-przy ul.KWielkiego 18/5
-przy ul.Wolsztyńskiej 19a/3
-przy ul.Boh.Westerplatte 2/4
-przy ul.Boh.Westerplatte 2/8
-przy ul.T.Kościuszki 20/9
-przy ul.Obr.W-wy 4/1
-przy ul.Dworcowej 4/3
-w Przyczynie Górnej 29.
2.Zbycie działki gruntu 785/3 o powierzchni 57 m² przy ul.Paderewskiego – bezprzetargowo- na poprawę funkcjonowania nieruchomości położonej na działce geodezyjnej 784.
3.Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej 743 o powierzchni 574 m² przy ul.Reymonta 14 – dla użytkownika wieczystego.
4.Sprzedaż prawa użytkownika wieczystego działki budowlanej 742 o powierzchni 564 m² przy ul.Starowiejskiej 14 – dla użytkownika wieczystego.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2005-07-05 18:05:35 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa