Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXX/316/05 w sprawie: konkursu pod nazwą „Najpiękniejsza wieś w gminie”.

U C H W A Ł A NR XXX/ 316 / 05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 czerwca 2005 r.


w sprawie: konkursu pod nazwą „Najpiękniejsza wieś w gminie”.


Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się zasady przeprowadzania konkursu pod nazwą „Najpiękniejsza wieś w gminie” na terenie sołectw gminy Wschowa, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się następujące nagrody dla sołectw biorących udział w konkursie:

1.Za zajęcie I miejsca - 1000,00 zł,
2.Za zajęcie II miejsca - 750,00 zł,
3.Za zajęcie III miejsca - 500,00 zł,

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb

Załącznik do Uchwały Nr XXX/ 316 / 05
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 29 czerwca 2005r.

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU
„ Najpiękniejsza wieś w Gminie”


Celem konkursu jest zwiększenie aktywności samorządów i społeczności wiejskiej skierowanej na poprawę estetyki wsi.

Współzawodnictwo konkursowe prowadzone i oceniane będzie na terenie wsi tworzących sołectwa w Gminie Wschowa.

1.W skład Komisji Konkursowej wchodzą następujące osoby:
a)ze strony Urzędu Miasta i Gminy Wschowa:
- Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych,
- Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury,
- Kierownik Biura Promocji i Rozwoju Gminy.
b) ze strony Rady Miejskiej we Wschowie:
- przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych,
- przedstawiciel Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

2.Komisja Konkursowa wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

3.Konkursem objęte są wszystkie wsie sołeckie. Przyznane nagrody przekazane zostaną do dyspozycji nagrodzonych sołectw.

4.Ocena wyników:
b)ocena wyników konkursu obejmować będzie okres od czerwca do października każdego roku. Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu następować będzie w czasie obchodów dożynek gminnych.
c)oceny wyników konkursu poprzedzone będą co najmniej trzykrotnym objazdem wsi,
d)o terminach objazdów Przewodniczący Komisji Konkursowej każdorazowo powiadomi sołtysów poszczególnych wsi celem zaprezentowania przez nich swojego dorobku,
e)z każdorazowego objazdu wsi Komisja Konkursowa sporządza protokół.

5.Członkowie Komisji z tytułu pełnionej funkcji nie pobierają wynagrodzenia.

6.Przyjmuje się następujące kryteria oceny:
czystość i porządek chodników, poboczy dróg,
pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenach wiejskich, wykoszenie rowów,
estetyka obejść, ukwiecenie.

7.Poszczególne elementy będą podlegały ocenie według skali od 0 do 10 punktów.

8.Suma punktów ze wszystkich przeglądów wyłoni zwycięzcę konkursu.Data publikacji: 2005-07-05 18:07:14 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa