Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXX/317/05 w sprawie: przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.

UCHWAŁA NR XXX/ 317 /05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 czerwca 2005r.


w sprawie: przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala , co następuje:


§ 1

Przyjmuje się następujące zmiany do statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie:

1.Punkt 1 Załącznika Nr 2 do statutu Związku „Zasady Zarządzania Majątkiem Związku” otrzymuje następujące brzmienie:
„1. poszczególni członkowie Związku uczestniczą w Związku majątkiem, który jest przekazywany Związkowi do eksploatacji na 10 lat w formie uchwał Rad Gmin poszczególnych członków Związku”,

2.W załączniku Nr 2 do statutu Związku „ Zasady Zarządzania Majątkiem Związku” skreśla się punkt. 2 i 3 Załącznika,

3.Punkt 5 Załącznika Nr 2 do statutu Związku „Zasady Zarządzania Majątkiem Związku” otrzymuje następujące brzmienie”
„5. Majątkiem Związku zarządza Zarząd. Majątek wygospodarowany przez załogę stanowi majątek Związku”


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2005-07-05 18:08:30 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa