Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXX/319/05 w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do Sejmu i Senatu i w wyborach na Prezydenta RP.

U C H W A Ł A NR XXX/319/05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 czerwca 2005 roku


w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do Sejmu i Senatu i w wyborach na Prezydenta RP.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 46 poz. 499 z późn.zm.) i art. 22 ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta RP ( t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 47 poz. 544 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005r. oraz w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005r. na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa tworzy się odrębny obwód głosowania we Wschowie obejmujący Szpital Miejski we Wschowie przy ul. Ks.A. Kostki 33 i nadaje Nr 16.

§ 2


Informacja o wszystkich numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia najpóźniej w 30 dniu przed dniem głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz najpóźniej w 35 dniu przed dniem głosowania w wyborach Prezydenta RP.

§ 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2005-07-05 18:11:30 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa