Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXX/323/05 w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.

U C H W A Ł A NR XXX/323/05
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.


Na podstawie art.18 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blanco jako zabezpieczenie zwrotu kwoty 167 934,00 zł.( słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złotych), pochodzącej z umorzenia części kwoty kredytu udzielonego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy zawartej w dniu 20 grudnia 1999 roku – umowa kredytowa Nr 05/99/Wn – 4/OW/-OK-bs/K/056.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, przeznaczona zostanie na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą we Wschowie (Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej – miasta przyjazne inwestorom)”.
3. Weksel, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie w przypadku nie wywiązania się przez Gminę Wschowa z umowy o przeznaczeniu umorzonej kwoty na zadanie, o którym mowa w ust. 2 .

§ 2

Realizacja zabezpieczenia będzie następowała z dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2005-07-05 18:19:42 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa