Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXX/324/05 w sprawie: skargi z dnia 20 maja 2005r. na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa

UCHWAŁA NR XXX / 324 /05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 czerwca 2005 rokuw sprawie: skargi z dnia 20 maja 2005r. na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz.1071 z późn. zm), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi z dnia 20 maja 2005r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, złożonej przez Panią Marię Bednarz, właścicielkę firmy Hurtownia „ROYAL” ZPChr we Wschowie i stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, skargę, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, uznaje się za bezzasadną.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb
Załącznik
do Uchwały Nr XXX/ 324 /05
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 29 czerwca 2005r.
Uzasadnienie

W dniu 30 maja 2005 roku wpłynęła do Rady Miejskiej we Wschowie skarga z dnia 20 maja 2005r. od Pani Marii Bednarz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Hurtownia „ROYAL” ZPChr z siedzibą we Wschowie, na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa. Skarżąca zarzuciła nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza, naruszenie praworządności, interesów skarżącej oraz zarzuciła organowi jednostki samorządu terytorialnego zwłokę w załatwieniu sprawy.
Skarżąca stwierdziła w skardze, że kilkakrotnie zwracała się do Burmistrza z żądaniem wydania decyzji w sprawie zwrotu opłat uiszczonych przez skarżącą za korzystanie w latach 1999-2002 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przewidzianych w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r., nr 147, poz. 1231 z późn. zm.). Ponieważ w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r., nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), jak również przepisów tej ustawy obowiązujących w latach 1999-2002, za który to okres skarżąca uiściła opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, nie przewidywały i nie przewidują decyzyjnego trybu ustalania opłat za przedmiotowe zezwolenie - wydanie decyzji przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa nie było konieczne. Zasadność takiego postępowania została potwierdzona m.in. w postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, do którego wystąpiła skarżąca. Nie można więc zgodzić się z twierdzeniem skarżącej jakoby organ samorządu terytorialnego, kierując do skarżącej pismo z dnia 14.10.2004r. wraz z załączoną opinią prawną oraz pismo z dnia 28.10.2004r. wyjaśniające przedmiotowe zagadnienie zamiast wydania decyzji, naruszył praworządność i interes skarżącej.
W odniesieniu do zarzutu na przewlekłe załatwienie sprawy stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie można mówić o zwłoce w załatwieniu sprawy w rozumieniu art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i jej negatywnym wpływie na interesy skarżącej, gdyż, by to stwierdzić, w sprawie musiałoby toczyć się postępowanie administracyjne, a w tej sprawie postępowanie nie zostało wszczęte, ponieważ nie było ku temu podstaw prawnych. Niewątpliwie jednak należy zwrócić uwagę na fakt opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi przez Burmistrza Miasta i Gminy na pismo skarżącej w tej sprawie.
W związku z powyższym Rada Miejska we Wschowie postanowiła jak wyżej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb
że opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określona jest ustawowo, a obowiązek jej uiszczenia wynika bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 147, poz. 1231, 2002r.). Jeżeli zatem skarżąca uważała, że wnoszenie opłaty było nienależne, należało wystąpić wprost na drogę sądową dochodząc swoich praw.

Decyzją administracyjną jest w rozumieniu art. 1 § 1 pkt. 1 oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego jest rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy administracyjnej, podjęte przez uprawniony organ administracji publicznej, na podstawie jednoznacznego upoważnienia, wynikającego z powszechnie obowiązującej normy prawnej, która to norma dla ustalenia skutków prawnych danego stanu faktycznego przewiduje formę właśnie decyzji administracyjnej. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r., nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) jak również przepisy tej ustawy obowiązujące w latach 1999-2002, za który to okres skarżąca uiściła opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, nie przewidywały i nie przewidują decyzyjnego trybu ustalania opłat za przedmiotowe zezwolenie.sprawa nie została załatwiona przez organ samorządu terytorialnego bez zbędnej zwłoki, w związku z czym skarżąca pismami z dnia 14.07.2004r. i z dnia 21.09.2004r. ponowiła żądanie wyjaśnienia sprawy dotyczącej zwrotu przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa opłat uiszczonych przez skarżącą za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przewidzianych w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r., nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).
Stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie można mówić o zwłoce w załatwieniu sprawy. Nie można mówić o zwłoce w rozumieniu art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego gdyż, by można było ją stwierdzić musi w danej sprawie toczyć się postępowanie administracyjne. W przedmiotowej sprawie na skutek w/w trzech pism skarżącej postępowanie administracyjne nie zostało wszczęte, dlatego nie można podnosić by w przedmiotowej sprawie doszło do zwłoki czy przekroczenia ustawowego terminu do załatwienia sprawy.
Ponadto biorąc pod uwagę charakter zagadnienia stwierdzić należy, że nawet gdyby organ samorządu terytorialnego dopuścił się zwłoki w jego rozpatrzeniu, to nie spowodowałoby to ujemnych skutków dla skarżącej.
Jednocześnie stwierdzić należy, że skomplikowany stan faktyczny i prawny zagadnienia przedstawionego przez skarżącą oraz konieczność zebrania i wnikliwego przeanalizowania materiału dowodowego w celu zgodnego z prawem rozpoznania tego zagadnienia dla dobra skarżącej siłą rzeczy musiały doprowadzić do opóźnienia w jego rozpoznaniu.
Nie można ponadto zgodzić się z twierdzeniem skarżącej jakoby organ samorządu terytorialnego kierując do skarżącej pismo z dnia 14.10.2004r. wraz z załączoną opinią prawną oraz pismo z dnia 28.10.2004r. wyjaśniające przedmiotowe zagadnienie zamiast wydania decyzji, naruszył praworządność i interes skarżącej.
Decyzją administracyjną jest w rozumieniu art. 1 § 1 pkt. 1 oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego jest rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy administracyjnej, podjęte przez uprawniony organ administracji publicznej, na podstawie jednoznacznego upoważnienia, wynikającego z powszechnie obowiązującej normy prawnej, która to norma dla ustalenia skutków prawnych danego stanu faktycznego przewiduje formę właśnie decyzji administracyjnej. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r., nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) jak również przepisy tej ustawy obowiązujące w latach 1999-2002, za który to okres skarżąca uiściła opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, nie przewidywały i nie przewidują decyzyjnego trybu ustalania opłat za przedmiotowe zezwolenie.
W związku z tym w drodze analogii stwierdzić należy, że nie ma również podstawy prawnej aby sprawę zwrotu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 1999-2002 rozpoznać w tym trybie.
Powyższe zdaniem organu rozstrzygającego skargę uzasadnia również fakt, że opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określona jest ustawowo, a obowiązek jej uiszczenia wynika bezpośrednio z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Opłata za zezwolenie uiszczana jest corocznie, a obliczenie opłaty ma charakter czynności rachunkowej i materialno – technicznej.
Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie wydanie decyzji nie było konieczne, a skierowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do skarżącej dwóch pisemnych wyjaśnień oraz opinii prawnej w sprawie zwrotu opłat za lata 1999-2002 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych było zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie i wystarczające.


Po zapoznaniu się z szeroką dokumentacją w tej sprawie oraz opinią prawną, postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze i postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Wydział III należy przyjąć, że żądanie zwrotu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych było bezzasadne, co niejako potwierdziła sama skarżąca, wycofując w Sądzie skargę na czynności Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w przedmiotowej sprawie.
W części skargi dotyczącej zarzutu na przewlekłe załatwienie sprawy trzeba wyjaśnić, że opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określona jest ustawowo, a obowiązek jej uiszczenia wynika bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 147, poz. 1231, 2002r.). Jeżeli zatem skarżąca uważała, że wnoszenie opłaty było nienależne, należało wystąpić wprost na drogę sądową dochodząc swoich praw. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak również przepisy tej ustawy obowiązujące w latach 1999-2002, których dotyczy sprawa, nie przewidywały i nie przewidują decyzyjnego trybu ustalenia opłat za przedmiotowe zezwolenie. Wydanie więc decyzji przez Burmistrza nie było konieczne. Skierowanie dwóch pism wyjaśniających i dodatkowo opinii prawnej, było zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna uważa, że w/w skarga p. Marii Bednarz jest bezzasadna.

W związku z powyższym Rada Miejska we Wschowie postanowiła jak wyżej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2005-07-05 18:20:35 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa