Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA Nr XXXI/328/05 - dotacje na zabytki

U C H W A Ł A Nr XXXI/ 328 /05
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 lipca 2005 roku

w sprawie: zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002, Nr 23, poz. 220, Nr . 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 i Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390) oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz.2135, Nr 273, poz. 2703 oraz Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwała określa zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Wschowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, tryb postępowania o jej udzielenie, sposób rozliczania i kontroli prac, przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności gminy.

§ 2
1. Z budżetu Gminy Wschowa może być udzielona dotacja celowa na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w §1, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku,
2. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.
3. Dotacja może być udzielona każdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku znajdującego się na obszarze Gminy Wschowa, wpisanego do rejestru zabytków.

§ 3
1. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie
niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite
odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza
50% oryginalnej substancji tej przynależności,
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych
odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które
posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów
zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i
robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15,
17) zakup i montaż instalacji przeciw włamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
2. Dotacja nie może zostać udzielona:
1) jeżeli nakłady konieczne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w
100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,
2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez gminę i inne uprawnione podmioty
przekroczyłaby wysokość 100% nakładów koniecznych na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane.
§ 4
 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o uzyskanie dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o przyznanie dotacji do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
2. Określa się następujące terminy składania wniosków o udzielenie dotacji:
1) w roku 2005 – w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego
2) w latach następnych - do dnia 15 października roku poprzedzającego przeprowadzenie
zaplanowanych prac.
3. W przypadku nie rozdzielenia wszystkich środków przeznaczonych na dotacje w danym roku, można dodatkowo składać wnioski o udzielenie dotacji.
4. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac lub robót w roku złożenia wniosku lub w roku następującym po roku złożenia wniosku należy dołączyć,
1) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
3) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub
robót, które mają być przedmiotem dotacji,
4) pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub
program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
5) kosztorys ofertowy prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich
przeprowadzenia,
6) informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów.
5. Termin, o którym mowa w ustępie 1, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.
6. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 5
Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji uwzględnia się następujące kryteria:
1) dostępność dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
2) promowanie, kultury oraz historii gminy - preferowane są obiekty wzbogacające ofertę
turystyczną i kulturalną Gminy Wschowa,
3) stan zachowania obiektu,
4) fakt kontynuowania prac,
5) wysokość zaangażowania własnych środków.

§ 6
1. Zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa wniosek o dotację stanowi podstawę ujęcia kwoty dotacji w projekcie budżetu na dany rok budżetowy.


§ 7
 Dotacje przyznaje Rada Miejska na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

§ 8
 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:
1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji,
2) wysokość udzielonej dotacji i tryb jej płatności, uzależniony od wyniku każdorazowej
kontroli postępu prac lub robót i rozliczenia tych wydatków,
3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji,
4) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie
należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji,
5) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z
przeznaczeniem.
2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nie dłuższy niż do końca roku budżetowego.

§ 9
1. Dotacje nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w umowie.
2. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie, przede wszystkim w zakresie,
1) stanu realizacji zadania,
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
3) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,
4) gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków Gminy,
5) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
3. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie dokumentację finansową, budowlaną oraz wszelką inną, niezbędną do dokonania sprawdzenia należytego wykorzystania dotacji i zasadności wniosku.
4. Podmioty uprawnione realizujące zadania finansowane z dotacji, zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania, w terminie określonym w umowie, zawierającego:
1) w zakresie merytorycznym - opis wykonanego zadania w zakresie zgodności z zapisami
umowy ze szczególnym uwzględnieniem celu, jaki osiągnięto oraz terminowości realizacji
zadania,
2) w zakresie finansowym - rozliczenie wg wzorów ustalonych przez przyznającego dotację oraz
oryginalne dokumenty finansowe do wglądu spełniające wymogi określone przepisami prawa,
3) dokumenty nie spełniające wymagań określonych w ust. 4 pkt 1 i 2, nie będą przyjmowane do
rozliczania, co skutkować będzie koniecznością dokonania zwrotu całości przekazanej dotacji
wraz z ustawowymi odsetkami,
5. Przyznane dotacje celowe niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane.
6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2005-08-03 14:55:18 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa