Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXII/334/05 w sprawie: pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.

U C H W A Ł A NR XXXII/334/05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 14 września 2005r

w sprawie: pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203), w związku z art.34 ust.6 i art.68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603, Nr 281 poz. 2782), art.4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 62, poz.718, z 2001r. Nr 46, poz.499, z 2002r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, z 2003r. Nr 65, poz.595, z 2004r. Nr 96, poz.959, z 2005r. Nr 64, poz.565), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne
ich najemcom, jeżeli:
1) posiadają umowę najmu lokalu zawartą na czas nieoznaczony
2) prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z zawartą umową
3) nie zalegają z zapłatą czynszu
4) złożą wniosek o nabycie
5) złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na cenę zbycia, o której mowa w § 2 ust.1 i 2
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do sprzedaży na zasadzie pierwszeństwa
lokali użytkowych stanowiących mienie gminne, zlokalizowanych w strefie handlowej miasta:
IA, IB i II, dotychczasowym najemcom.
3. Upoważnienie obejmuje nie więcej niż 30 % lokali użytkowych ze strefy IA i IB.
4. Upoważnienie do sprzedaży lokali użytkowych w strefie IA , IB i II jest ważne w okresie do 31 stycznia 2006 roku.
5. Podział miasta na strefy handlowe określa § 2 Uchwały Rady Miejskiej we Wschowie dnia 11 grudnia 2003 roku Nr XIII/154/03 w sprawie zasad najmu i ustalania opłat za lokale użytkowe.
6. O przeznaczeniu lokalu do zbycia zadecyduje kolejność (data) wpływu wniosku o nabycie oraz spełnienie warunków określonych w § 1 ust.1. Termin złożenia wniosku o nabycie zostanie ustalony przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

§ 2
1. Cenę zbycia lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały – ustala się w wysokości odpowiadającej wartości zbywanej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, która winna być zapłacona w całości przed
dniem podpisania umowy notarialnej sprzedaży.
2.Korzystający z pierwszeństwa, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, poza zapłatą ceny wskazanej w pkt.1 zobligowany jest do pokrycia kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, dokumentów geodezyjnych, a także kosztów aktu notarialnego.
3.Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 10 % ceny sprzedaży lokalu użytkowego, o którym mowa w § 1, jeżeli położony jest w budynku wpisanym do rejestru zabytków.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2005-09-17 07:32:56 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa