Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXIII/343/05 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

U C H W A Ł A NR XXXIII/343/05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 19 października 2005 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.34 ust.1 pkt.3, art.37 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 roku Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża zgodę na zbycie następujących nieruchomości stanowiących mienie gminne:

1.Lokali mieszkalnych – bezprzetargowo - głównym najemcom:
- przy ul.Rzemieślniczej 3b/9
- przy ul.Niepodległości 31/5
- przy ul.Ogrodowej 2/11
- przy ul.Rynek 2/4
- przy ul.Niepodległości 43/1
- przy ul.Wolności 1/1
- przy ul.Kopernika 10a/9
- przy ul.Cichej 6/4
- przy ul.Powst.Wlkp.10/2
- przy ul.Boh.Westerplatte 8/3
- przy ul.Garbarskiej 14 (budynek mieszkalny jednorodzinny)

2.Pomieszczenia (dawniej stanowiącego magazyn) o powierzchni użytkowej 22,15 m², usytuowanego w budynku przy ul.Niepodległości 15 we Wschowie.

3.Działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 143/2 o powierzchni 5000 m² położonej w Tylewicach.

4.Działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 143/4 o powierzchni 2500 m² położonej w Tylewicach.

5.Działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 335 o powierzchni 284 m² położonej we Wschowie (na zapleczu ul. Osiedle).

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2005-10-21 08:35:41 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa