Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXIII/347/05 w sprawie: uchwalenia zmiany “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy terenów w rejonie ulic Pocztowa – Klasztorna - Bema- Niepodległości-

U C H W A Ł A NR XXXIII/347/05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 19 października 2005 roku


w sprawie: uchwalenia zmiany “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy terenów w rejonie ulic Pocztowa – Klasztorna - Bema- Niepodległości- Westerplatte- Parkowa we Wschowie” dotyczącej części działki nr 1057/40 przy ul. Pocztowej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 171 poz. 1441) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wschowa zatwierdzonymi Uchwałą Nr XVII/190/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30 grudnia 1999 roku Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1
Uchwala się zmianę “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy terenów w rejonie ulic Pocztowa- Klasztorna- Bema- Niepodległości- Westerplatte- Parkowa we Wschowie” dotyczącą części działki nr 1057/40, arkusz mapy 7, obręb Wschowa, przy ul. Pocztowej nr 1, zwaną dalej „planem”, której część tekstową stanowi treść niniejszej uchwały.

§ 2
Załącznikami do uchwały są:

1)Rysunek Planu w skali 1: 1000, będący częścią graficzną planu, stanowiący załącznik nr 1,
2)Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące załącznik nr 2,
3)Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
stanowiące załącznik nr 3.
§ 3
Obowiązuje granica obszaru objętego planem oznaczona na Rysunku Planu literami A-B-C-D-E-F.
§ 4
1.Obszar objęty planem usytuowany jest w granicy Zespołu Urbanistyczno- Krajobrazowego miasta Wschowy i podlega ochronie na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod nr 1295/2181A prowadzonego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2.Budynek przy ul. Pocztowej nr 1 podlega ochronie na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod nr 728/608A prowadzonego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3.Ustalenia planu nie naruszają przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Prace i badania konserwatorskie, roboty budowlane, badania architektoniczne i inne działania, o których mowa w ww. przepisach wymagają pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
4.Na obszarze objętym planem występują potencjalne stanowiska archeologiczne.
Działalność inwestycyjna na obszarze stanowiska wymaga przeprowadzenia badań archeologicznych podczas robót budowlanych ziemnych. Prowadzenie badań archeologicznych wymaga pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzyskanego przed rozpoczęciem robót budowlanych.
§ 5
1. Na obszarze objętym planem nie występują: tereny objęte scaleniem i podziałem nieruchomości, tereny objęte zakazem zabudowy, tereny górnicze, dobra kultury współczesnej, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi, tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych oraz obszary, na których określa się sposoby i tereny tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania. W związku z powyższym w planie nie określa się granic ww. terenów i nie dokonuje się ustaleń dotyczących tych terenów.
2. Obszar objęty planem położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 306 “Zbiornik Wschowa”. Zbiornik wymaga szczególnej ochrony.

Rozdział 2
Ustalenia dotyczące terenu o różnym przeznaczeniu wyodrębnionego
liniami rozgraniczającymi

§ 6
1.Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem MW,U przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zabudowę usługową. Wyznacza się jedną działkę budowlaną.
2.Należy zachować istniejący na działce budowlanej budynek. Budynek przeznacza się na lokale służące do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. W wydzielonych samodzielnych lokalach niemieszkalnych dopuszcza się prowadzenie działalności usługowej. Budynek może podlegać remontowi lub przebudowie; budynek nie może podlegać nadbudowie oraz rozbudowie.
2.Działalność usługowa nie może naruszać wymagań określonych w przepisach odrębnych, w szczególności dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3.Obowiązują następujące ustalenia dotyczące budynku:
1)front budynku usytuowany jest od strony granicy obszaru objętego planem oznaczonej D-E-F,
2)budynek należy pozostawić w istniejących gabarytach (obowiązuje linia zabudowy wg stanu istniejącego, budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, z trzecią kondygnacją w poddaszu, częściowo podpiwniczony, dach dwuspadowy z naczółkami bez ścianki kolankowej, w układzie kalenicowym, o kącie połaci dachowej ok. 450, kryty dachówką ceramiczną),
3)ściana budynku usytuowana bezpośrednio przy granicy oznaczonej A-F powinna spełniać wymagania stawiane ścianie oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
4. Na działce budowlanej należy zachować istniejące urządzenia budowlane, jeżeli stan techniczny i funkcjonalny umożliwia ich dotychczasowe użytkowanie. Przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z budynkiem, o których mowa w przepisach prawa budowlanego. Dopuszcza się lokalizację innych (nowych) urządzeń budowlanych zapewniających możliwość użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności: przyłączy i urządzeń instalacyjnych, o których mowa w § 14, miejsc postojowych, placu pod śmietnik, zieleni towarzyszącej zabudowie, ogrodu przydomowego, obiektów małej architektury służących codziennej rekreacji. Należy zapewnić miejsca postojowe na samochody osobowe dla nie mniej niż 50 % lokali mieszkalnych, przyjmując 1 miejsce na 1 mieszkanie.
5.Dla działki budowlanej ustala się następujące wskaźniki intensywności zabudowy:
1)powierzchnia zabudowana w stosunku do powierzchni terenu (działki budowlanej) nie powinna przekraczać 45 %,
2)udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu nie powinien być mniejszy niż 45 %.

Rozdział 3
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów:
komunikacyjnego i infrastruktury technicznej

§ 7.
Działka budowlana, o której mowa w § 6 ust. 1, powiązana jest z zewnętrznym układem komunikacyjnym miasta Wschowy istniejącą drogą publiczną o kategorii powiatowej nr 4216 F – ul. Pocztową (zlokalizowaną poza obszarem objętym planem). Możliwy jest dojazd na zaplecze działki budowlanej z terenu pełniącego funkcję drogi wewnętrznej, obejmującego część działki nr 1057/40, będącej własnością Gminy Wschowa (teren zlokalizowany jest poza obszarem objętym planem; teren połączony jest z drogą publiczną tj. ul. Pocztową).

§ 8
Systemy infrastruktury technicznej obejmujące: sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazociągi, kable zasilające elektroenergetyczne SN i nn zlokalizowane są poza obszarem objętym planem. Dopuszcza się, ze względów technicznych albo na ważny interes osoby trzeciej, lokalizowanie sieci na obszarze objętym planem, pod warunkiem, że będą one prowadzone w sposób nie utrudniający prawidłowego zagospodarowania działki budowlanej.

§ 9
Zaopatrzenie w wodę dla celów socjalno-bytowych i zabezpieczenia przeciwpożarowego należy przewidzieć z istniejącego przyłącza wodociągowego, podłączonego do komunalnej sieci wodociągowej (zlokalizowanej poza obszarem objętym planem).

§ 10
Ścieki bytowe należy odprowadzać istniejącym przyłączem kanalizacji sanitarnej do komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej (zlokalizowanego poza obszarem objętym planem).

§ 11
Wody opadowe lub roztopowe z budynku należy odprowadzić istniejącym przyłączem kanalizacji deszczowej, a z terenu działki budowlanej – przyłączem istniejącym lub planowanym, do komunalnego systemu kanalizacji deszczowej (zlokalizowanego poza obszarem objętym planem).

§ 12
Zasilanie w gaz ziemny, w tym dla celów grzewczych, o których mowa w § 15, w ilości niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania mocy, należy przewidzieć z istniejącego przyłącza gazowego, podłączonego do istniejącej rozdzielczej sieci gazowej (zlokalizowanej poza obszarem objętym planem).
§ 13
Zasilanie w energię elektryczną, w ilości niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania mocy, należy przewidzieć z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego, podłączonego do istniejącej sieci nn 0,4 KV (zlokalizowanej poza obszarem objętym planem).

§ 14
Na obszarze objętym planem możliwa jest lokalizacja nowych przyłączy i urządzeń instalacyjnych, jeżeli stan techniczny lub funkcjonalny istniejącego przyłącza, o którym mowa w § 9 - 13, uniemożliwia jego dotychczasowe użytkowanie albo koliduje ono z zagospodarowaniem działki budowlanej.


§ 15
Obszar planu nie jest objęty systemem ciepłowniczym. Budynek, o którym mowa w § 6 ust. 2, wymaga ogrzewania. Dla budynku należy zapewnić ciepło z własnej kotłowni wbudowanej. Jako czynnik grzewczy należy przyjąć paliwa ekologiczne, a w szczególności: gazowe (gaz ziemny), płynne (olej opałowy lekki), energię elektryczną, a także paliwa stałe (koks, węgiel, odpady drzewne, itp.). Ograniczenia związane z ochroną zasobów środowiska dotyczące rodzajów lub jakości paliw mogą wynikać wyłącznie z rozporządzenia Wojewody Lubuskiego wydanego w trybie ustawy Prawo ochrony środowiska.
§ 16
1.Wytworzone odpady stałe (komunalne) należy gromadzić w pojemnikach służących do czasowego gromadzenia odpadów ustawianych na wyznaczonym placu na zapleczu działki budowlanej; plac pod śmietnik powinien spełniać wymogi określone w przepisach odrębnych, w tym dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2.Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, które mogą być wytworzone na obszarze objętym planem w związku z prowadzoną działalnością usługową, określają przepisy ustawy o odpadach.
3.Szczegółowe postępowanie z odpadami określa właściwa uchwała Rady Miejskiej we Wschowie dotycząca zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wschowa.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 17
Stawka procentowa służąca ustaleniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wynosi 15 %.

§ 18
Traci moc obowiązującą “Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy terenów w rejonie ulic Pocztowa- Klasztorna- Bema- Niepodległości- Westerplatte- Parkowa we Wschowie” zatwierdzony uchwałą Nr XXVI/255/97 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 29 grudnia 1997 roku (Dz. Urz. Woj. Leszczyńskiego z roku 1998 Nr 2, poz. 6), w części odnoszącej się do obszaru objętego planem.
§ 19
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 20
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej


Fabian Grzyb


UchwalaNr33,347,05ul.Pocztowa-zmianampzp-rysunekplanu-zalaczniknr1
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 150
UchwalaNr33,347,05ul.Pocztowa-zmianampzp-rozstrz.orozp.uwag-zalaczniknr2
Rozmiar: 37.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 165
UchwalaNr33,347,05ul.Pocztowa-zmianampzp-rozstrz.oreal.inw.-zalaczniknr3
Rozmiar: 30.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 157

Data publikacji: 2005-10-21 08:41:56 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa