Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXIII/349/05 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.

U C H W A Ł A NR XXXIII/349/05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 19 października 2005 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 110 ust. 4, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 4a, 5, 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm) oraz art. 406 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1
1.Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 655 821,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 655 821,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3.Planowane po zmianach:
1) Dochody stanowią kwotę 35 313 268,- zł
2) Wydatki stanowią kwotę 37 831 153,- zł

§ 2
W uchwale Nr XXIV/281/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok załącznik Nr 10 „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Wschowa na lata 2005 – 2007”otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3
W uchwale Nr XXIV/281/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok załącznik Nr 11 „ Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4
W uchwale Nr XXIV/281/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok załącznik Nr 12 „ Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5
W uchwale Nr XXIV/281/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok załącznik Nr 14 „ Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


UchwalaNr33,349,05zmianabudzetuZalacznikNr1-dochody
Rozmiar: 111.62 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 148
UchwalaNr33,349,05zmianabudzetuZalacznikNr2-wydatkimajatkowe
Rozmiar: 129.82 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 164
UchwalaNr33,349,05zmianabudzetuZalacznikNr3-limitywpi
Rozmiar: 30.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 160
UchwalaNr33,349,05zmianabudzetuZalacznikNr4-funduszestrukturalne
Rozmiar: 70.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 157
UchwalaNr33,349,05zmianabudzetuZalacznikNr5-dochodywlasne
Rozmiar: 49.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 159

Data publikacji: 2005-10-21 08:49:51 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa