Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXIV/353/05 w sprawie: Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi na lata 2005 – 2010.

U C H W A Ł A NR XXXIV/353/05
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 25 listopada 2005 rokuw sprawie: Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi na lata 2005 – 2010.

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt. 19 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn.zm.) art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletni Program Współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi na lata 2005 – 2010, który jako załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa..

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian Grzyb

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/353/05
Rady Miejskiej we Wschowie z dn. 25.11.2005r.

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY (WPW ) GMINY WSCHOWA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
NA LATA 2005 – 2010

WSTĘP
Samorząd, który przejmuje coraz więcej zadań publicznych, musi je sprawnie i ekonomicznie realizować wspomagany udziałem organizacji specjalizujących się w określonym rodzaju działalności pożytku publicznego. Aktywność tego typu organizacji sprawia, że równocześnie wzrasta zasięg ich oddziaływania, poprawia się merytoryczny poziom wykonywanej przez nie pracy oraz podnosi się ich sprawność w zakresie operowania środkami finansowymi. Najszerszą kategorią w tej grupie są organizacje pozarządowe stające się w coraz szerszym zakresie odpowiedzialnymi i kompetentnymi partnerami samorządu w realizacji jego zadań.
W Polsce podstawowymi formami prawnymi prowadzenia działalności społecznej są stowarzyszenia i fundacje. Prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych praw człowieka, a swoboda działalności i zaangażowanie obywateli w życie społeczne jest podstawą prawdziwej demokracji. Wśród inicjatyw i instytucji, których nie można zaliczyć ani do struktur administracji państwowej i samorządowej, ani do sfery działań wyłącznie gospodarczych, wyodrębnić trzeba organizacje pozarządowe. Są to organizacje realizujące działania społecznie użyteczne, do których zalicza się między innymi: pomoc społeczną, ochronę i promocję zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

CELE PROGRAMU
1. Głównym celem programu jest budowanie partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi. Służy temu wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.
2. Cele szczegółowe programu:
a) umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd,
b) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy,
c) umocnienie lokalnych działań oraz stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej,
d) wzrost jakości usług świadczonych przez administrację samorządową,
e) wdrożenie zasady „Przejrzysta Polska” w życie społeczności lokalnej.
3. Cele programu powinny być realizowane poprzez:
a) równy dostęp do informacji dla wszystkich organizacji pozarządowych i podmiotów świadczących działalność pożytku publicznego,
b) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
c) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
d) wspólne opracowywanie z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, rocznych i wieloletnich programów współpracy.

ZASADY WSPÓŁPRACY
1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
a) zasada pomocniczości oznacza, że gmina zleca realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym za każdym razem, kiedy organizacje są zdolne do zrealizowania zadania publicznego, a przekazanie zadania nie stoi w sprzeczności szczególnie z zasadą efektywności,
b) zasada suwerenności oznacza, że partnerzy współpracy – gmina i organizacje pozarządowe – mają zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków poprzez niezależne wykonywanie swoich zadań oraz swobodę w przekazywaniu tych kompetencji innym podmiotom,
c) zasada partnerstwa realizowana jest poprzez uczestnictwo organizacji pozarządowych w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców oraz ich rozwiązywaniu,
d) zasada efektywności polega na dokonywaniu wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych, który zapewni celowość i oszczędność realizacji zadania przy uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych nakładów,
e) zasada uczciwej konkurencji oznacza, wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań
i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania,
f) zasada jawności oznacza, że wszystkie możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM
Za przebieg programu współpracy ze strony Gminy odpowiadają:
1.Rada Miejska – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy,
2.Burmistrz – w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami w ramach budżetu, wspierania merytorycznego organizacji ,
3.Koordynator powołany przez Burmistrza – odpowiadający za współpracę i realizację WPW,
4.Biuro Promocji i Rozwoju – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami,
5.Pozostałe komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w zakresie realizacji zadań tych komórek oraz instytucje gminne.

FINANSOWANIE PROGRAMU
1. Program współpracy finansowany jest z budżetu miasta i gminy, stąd podstawowym kryterium, decydującym o udzieleniu wsparcia dla organizacji, jest zgodność działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania. O środki w ramach programu mogą ubiegać się wyłącznie organizacje, które prowadzą swoją działalność lub tę część działalności, która jest dotowana – dla mieszkańców Gminy.
2. Pozostałe kryteria oceny projektów:
a) zakres zadania zgodny z priorytetem działalności określanym w rocznych programach przyjmowanych uchwałą Rady Miejskiej,
b) koszty projektu, w tym efektywność wykorzystania środków oraz wkład własny organizacji i zaangażowanie społeczne członków organizacji i społeczności gminy.
c) dokonania organizacji, osiągnięte sukcesy i długofalowe efekty pracy,
d) dotychczasowa współpraca z samorządem, w tym wcześniejsze doświadczenia danej organizacji z Gminą Wschowa (to kryterium nie może być jednak decydujące, gdyż należy dążyć do rozszerzania ilości podmiotów, które będą współpracowały z Gminą).
e) perspektywy kontynuacji programu i źródła jego finansowania, za szczególnie interesujące będą uznawane projekty perspektywiczne, tj. takie, które po okresie dotowania przez Gminę będą kontynuowane
f) współpraca z innymi podmiotami

PRZEDMIOT I ZAKRES WSPÓŁPRACY
1. Zakres współpracy:
Organizacje pozarządowe podejmują na zasadach partnerstwa współpracę w celu zabezpieczenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. Wieloletni Program obejmuje sferę zadań publicznych ujętych w art. 4 ustawy.
2. Wykaz celów priorytetowych jest ustalany i uchwalany przez Radę Miejską w Rocznym Programie po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb społecznych i możliwości realizacji ich w formie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
3. Szczegółowe zadania w ramach realizacji rocznego programu współpracy określa Burmistrz.

FORMY WSPÓŁPRACY
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi może odbywać się w szczególności w formach:
a) zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
b) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
c) konsultowania odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,
d) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
2. Współpraca może również uzyskać formę wsparcia działalności w szczególności poprzez:
a) udostępnianie lokali na spotkania oraz działalność statutową,
b) współpracę w pozyskiwaniu środków z innych źródeł,
c) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł trzecich,
d) opiniowanie wniosków o dotacje do innych instytucji lub organów administracji publicznej,
e) promocje działalności w mediach,
f) organizowanie konsultacji i szkoleń oraz warsztatów szkoleniowych dotyczących sprawnego funkcjonowania, zdobywania funduszy oraz realizacji projektów,
g) udzielanie rekomendacji, wystawianie listów intencyjnych,
h) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,
i) wzajemne informowaniu się o publicznych zamierzeniach, które należy wcielić w życie, w środowisku lokalnym,
j) współdziałanie przy tworzeniu i aktualizacji gminnego informatora o organizacjach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Realizacja programu będzie monitorowana poprzez coroczne spotkania z organizacjami umożliwiające wypowiedzenie się na temat współpracy i udział w dyskusji.
2.Sposób informowania społeczności lokalnej o efektach współpracy:
- strona internetowa urzędu,
- tablice ogłoszeń,
- „Informator samorządowy”
- lokalne media.
DEFINICJE I OKREŚLENIA
1. Definicje:
- działalność pożytku publicznego – jest to działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie,
- organizacje pozarządowe – nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, zwane dalej organizacjami,
- podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy – osoby prawne i jednostki organizacyjne działające m.in. na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
2. Użyte w uchwale pojęcia oznaczają:
- ustawa – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
- Wieloletni Program (WPW) – Wieloletni Program Współpracy Miasta i Gminy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2005 – 2010.
- Roczny Program – Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, określający priorytety realizacji zadań publicznych na dany rok, uchwalany corocznie przez Radę Miejską,
- Urząd – Urząd Miasta i Gminy Wschowa,
- organizacje pozarządowe – organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.Data publikacji: 2005-11-29 17:16:59 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa