Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXIV/354/05 w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy dla przedsiębiorców rozpoczynających nowe inwestycje na terenie Gminy Wschowa.

U C H W A Ł A NR XXXIV/354/ 05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 25 listopada 2005 roku

w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy dla przedsiębiorców rozpoczynających nowe inwestycje na terenie Gminy Wschowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz.1291, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz.1419) oraz art.12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123 poz. 1291) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
 § 1 
W celu wspierania przedsiębiorców rozpoczynających nowe inwestycje na terenie gminy, zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres od 4 do 10 lat – nieruchomości lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej powstałe w wyniku nowej inwestycji, będące w posiadaniu podatników - na zasadach i warunkach określonych w Programie pomocy udzielanej przedsiębiorcom rozpoczynającym nowe inwestycje na terenie Gminy Wschowa ze środków publicznych z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, zwanym dalej Programem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2

Program obejmuje swym działaniem przedsiębiorców rozpoczynających nowe inwestycje na terenie Gminy Wschowa, którzy utworzyli nowe miejsca pracy związane z tą inwestycją w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 3

 Oświadczenie, o którym mowa w Programie, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
  Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybZałącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/354/ 05
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 25 listopada 2005r.

Program pomocy udzielanej przedsiębiorcom rozpoczynającym nowe inwestycje na terenie Gminy Wschowa ze środków publicznych z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy.

I.Nazwa programu:
Program pomocy udzielanej przedsiębiorcom rozpoczynającym nowe inwestycje na terenie Gminy Wschowa ze środków publicznych z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy.
II.Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXXIV/354/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy dla przedsiębiorców rozpoczynających nowe inwestycje na terenie Gminy Wschowa, zwana w dalszej części Załącznika uchwałą.
III.Przeznaczenie pomocy:
1.Pomoc przewidziana w niniejszym programie jest pomocą publiczną przeznaczoną na tworzenie nowych miejsc pracy, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002r w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w zakresie zatrudnienia (Dz. U. WE L 337 z 13.12.2002r). Pomoc przewidziana w niniejszym programie jest również pomocą publiczną przeznaczoną na tworzenie nowych miejsc pracy powstających w związku z dużym projektem inwestycyjnym, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w Wielosektorowych zasadach ramowych w sprawie udzielania pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych (Dz. Urz. WE C 70 z 19.03.2002r, zm. Dz. Urz. WE C 263 z 01.11.2003r).
2.Pomoc zawarta w niniejszym programie przeznaczona będzie na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach rozpoczynających nowe inwestycje na terenie Gminy Wschowa, w tym na utworzenie nowych miejsc pracy powstających w związku z dużym projektem inwestycyjnym. Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję, której wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro.
3. Przez nowe miejsca pracy należy rozumieć przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w określonym przedziale czasu, nowe miejsca pracy muszą być związane z nową inwestycją.
4.Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję polegającą na utworzeniu lub rozbudowie przedsiębiorstwa bądź na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte
IV.Forma pomocy:
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczące budynków lub ich części, budowli lub ich części oraz gruntów związanych z nową inwestycją.
V.Warunki dopuszczalności:
Warunki uzyskania zwolnienia, o którym mowa w §1 uchwały:
1.Zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy w okresie 3 lat od zakończenia nowej inwestycji, rozpoczętej po dniu wejścia w życie uchwały, utworzą nowe miejsca pracy dla:
a)od 4 do 25 osób – okres zwolnienia wynosi 4 lata,
b)od 26 do 50 osób – okres zwolnienia wynosi 6 lat,
c)od 51 do 100 osób – okres zwolnienia wynosi 8 lat,
d)powyżej 100 osób - okres zwolnienia wynosi 10 lat,
- z wyjątkiem budynków lub ich części, budowli lub ich części, o powierzchni użytkowej powyżej 200m2, związanych z rozpoczęciem nowej inwestycji w zakresie handlu detalicznego oraz budynków stacji paliw,

a wniosek o udzielenie pomocy (oświadczenie o przystąpieniu do programu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do uchwały) złożą przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji.

2.Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, a w przypadku nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęto użytkowanie budynków, budowli lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
3.Udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy wynosi co najmniej 25%.
4.Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli nastąpił u przedsiębiorcy wzrost liczby zatrudnionych w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia z okresu ostatnich 12 miesięcy.
5.Aby skorzystać ze zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy osoby, które nigdy wcześniej nie pracowały lub straciły pracę lub też tracą obecną pracę.
6.Wysokość ulgi nie może przewyższać kosztów zatrudnienia nowych pracowników w okresie dwóch lat, na które składają się koszty płacy brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.
7.Maksymalną wartość pomocy regionalnej udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie ze wzorem:
I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C),
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
I – maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
R – intensywność pomocy regionalnej przeznaczonej dla dużych przedsiębiorstw w zależności od obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja,
B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej 50 mln euro – nieprzekraczających równowartości 100 mln euro,
C – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln euro.
8.Pomoc w ramach tego programu może być udzielona pod warunkiem, że wartość pomocy na zatrudnienie dla jednego przedsiębiorcy, łącznie z inną pomocą na zatrudnienie otrzymaną w okresie 3 lat, nie przekroczy kwoty 15 mln euro brutto oraz, że pomoc ta nie stanowi pomocy, o której mowa w art. 9 rozporządzenia Komisji (WE) w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002).
9.W przypadku korzystania z pomocy z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, przedsiębiorca nie może równocześnie korzystać z innych tytułów pomocy publicznej w Gminie Wschowa.
10.Nowoutworzone miejsca pracy będą zachowane przez okres co najmniej równy okresowi objętemu zwolnieniem. W tym czasie stan zatrudnienia musi spełniać warunki zawarte w punkcie 4. Jeżeli zatrudnienie utrzymywane jest powyżej okresu, na który uzyskano zwolnienie, w okresie równym okresowi dotychczasowego zwolnienia przysługuje dalsze zwolnienie w wysokości 50% przysługującego zwolnienia. Jeżeli w okresie korzystania ze zwolnienia nastąpi zmniejszenia zatrudnienia do poziomu, za który przysługiwałby krótszy okres zwolnienia – beneficjentowi pomocy przysługuje zwolnienie przewidziane w danej kategorii.
11.Aby skorzystać ze zwolnienia, przedsiębiorca nie może mieć zaległości w opłacaniu podatków i opłat lokalnych oraz innych zobowiązań wobec Gminy Wschowa i zobowiązany jest do przedłożenia:
1)Przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji:
a)oświadczenia o przystąpieniu do niniejszego programu, stanowiącego Załącznik nr 2 do uchwały,
b)udokumentowanej informacji o stanie średniego zatrudnienia w przedsiębiorstwie w minionym roku,
c)wykazu planowanych dwuletnich kosztów płacy brutto powiększonych o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne nowozatrudnionych pracowników,
d)w przypadku dużych projektów inwestycyjnych – wykazu wydatków nowej inwestycji przekraczających równowartość 50 mln euro,
2) w terminie 30 dni od dnia spełnienia warunków do ubiegania się o udzielenie pomocy:
a)informacji o stanie średniego zatrudnienia w przedsiębiorstwie w minionym roku wraz z wykazem poniesionych kosztów płacy brutto powiększonych o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne nowozatrudnionych pracowników. W tym celu należy przedłożyć oryginalne dokumenty potwierdzające zapłatę wymienionych świadczeń,
b)zatrudnieniu spełniającym wymogi punktu 4,
3) do dnia 15 stycznia każdego roku, poczynając od roku następnego po roku korzystania z
ulgi przez okres kolejnych lat obowiązywania ulgi, udokumentowanej informacji o:
a)stanie średniego zatrudnienia w przedsiębiorstwie w minionym roku wraz z wykazem poniesionych kosztów płacy brutto powiększonych o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne nowozatrudnionych pracowników. W tym celu należy przedłożyć oryginalne dokumenty potwierdzające zapłatę wymienionych świadczeń,
b)zatrudnieniu spełniającym wymogi punktu 4,
a organ podatkowy, po zbadaniu przedstawionych dokumentów, ma obowiązek wydać
poświadczenie korzystania z ulgi (przystąpienia do programu).
W celu skorzystania z pomocy warunki z punktu 1) i 2) i 3) muszą być spełnione łącznie.
12.Podatnik, który przedłożył organowi udzielającemu zwolnienia nieprawdziwe informacje co do spełnienia warunków określonych niniejszym programem, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki z niego korzystał. Ten sam skutek następuje, jeżeli podatnik korzystający ze zwolnienia nie przedłoży w terminie do 15 stycznia udokumentowanych informacji wymienionych w punkcie 11.
13.Podatnicy, o których mowa w pkt. 12, zobowiązani są do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych, liczonymi od dnia udzielenia zwolnienia.
14.Do czasu zwrotu kwoty udzielonej pomocy wraz z odsetkami, przedsiębiorcy zobowiązanemu do jej zwrotu pomoc nie może być udzielona ponownie.
VI.Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną przewidzianą w programie:
1.Na koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą składają się dwuletnie:
a)Koszty płacy brutto nowozatrudnionych pracowników,
b)Obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne nowych pracowników.
2.Na koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą dla dużego projektu inwestycyjnego składają się wydatki nowej inwestycji przekraczające równowartość 50 mln euro, przy czym:
a)Koszty nowej inwestycji są wydatkami na środki trwałe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, dokonanymi w okresie 3 lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców realizujących tę inwestycję oraz
b)Środki trwałe są powiązane ze sobą fizycznie lub funkcjonalnie i służą do realizacji ściśle określonego celu, w szczególności produkcji konkretnego produktu lub różnych produktów, jeżeli są one wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców.
VII.Zakres stosowania programu:
Niniejszy program nie dotyczy: sektora górnictwa i budownictwa okrętowego, sektora transportu, działalności związanej z eksportem, działalności uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej, podmiotów realizujących plan restrukturyzacyjny, podmiotów otrzymujących pomoc regionalną, indywidualną przeznaczoną na wsparcie dużych projektów inwestycyjnych – w zakresie realizacji tych projektów.
VIII.Wielkość środków przewidzianych na udzielenie pomocy w ramach programu:
Zastosowanie zwolnienia spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu Gminy Wschowa. Kwota zmniejszonych dochodów zależna będzie od liczby przedsiębiorców, którzy przystąpią do programu.
IX.Czas trwania programu:
Program obowiązuje od dnia wejścia w życie uchwały do dnia 31.12.2006 roku.
X.Beneficjenci pomocy:
Adresatami pomocy są przedsiębiorcy, którzy rozpoczną nową inwestycję na terenie Gminy Wschowa i utworzą nowe miejsca pracy w liczbie co najmniej 4.
XI.Organ udzielający pomocy:
Organem udzielającym pomocy jest Rada Miejska we Wschowie jako organ stanowiący oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa jako organ podatkowy.
XII.Kumulacja pomocy:
Pomoc udzielona na podstawie programu podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, udzieloną w odniesieniu do kosztów zatrudnienia kwalifikujących się do objęcia pomocą lub kosztów inwestycji, w związku z którą tworzone są miejsca pracy i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy 40% kosztów kwalifikowanych określonych w ust. VI programu. Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców maksymalną intensywność podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto.
Przedsiębiorcę uznaje się za małego lub średniego, jeżeli spełnia warunki określone w Załączniku 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001r w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001r), zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004r zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004r).
XIII.Zakres terytorialny:
Program obejmuje swoim działaniem teren Gminy Wschowa.Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/354/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 listopada 2005r.


OŚWIADCZENIE

Oświadczam,.......................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

.......................................... ..........................................
NIP PESEL/REGON

.......................................................................................................................................................
(adres zamieszkania lub adres siedziby)
że

w ....... roku, utworzę nowe miejsca pracy – w rozumieniu Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/354/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy dla przedsiębiorców rozpoczynających nowe inwestycje na terenie Gminy Wschowa, w liczbie ........... (słownie: ...................).


…................................... ......................................
miejscowość, data podpisData publikacji: 2005-11-29 17:19:32 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa