Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXIV/355/05 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

U C H W A Ł A NR XXXIV/355/ 05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 25 listopada 2005 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ust.1 i ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz.747 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się taryfy dla Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wschowa w następującej wysokości:

1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

a) grupa taryfowa W - gospodarstwa domowe, właściciele (użytkownicy, zarządcy, najemcy)
nieruchomości mieszkalnych, pozostali odbiorcy – 2,11 zł (netto) za 1 m3,
b) stawki opłat abonamentowych:
L.p. | Średnica wodomierza o Ø | Stawka opłaty abonamentowej zł/wodomierz/miesiąc] netto

1 | 15-20 | 1,13
2 | 25-30 | 3,25
3 | 40 klasa B | 6,00
4 | 40 klasa C | 18,65
5 | 50 | 35,75

2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków za 1 m3 :

a) grupa taryfowa SG – gospodarstwa domowe przyłączone do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej oraz gospodarstwa domowe korzystające z własnych źródeł przyłączone do sieci
kanalizacyjnej – 2,97 zł (netto),
b) grupa taryfowa SP – pozostali odbiorcy przyłączeni do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
oraz pozostali odbiorcy korzystający z własnych źródeł wody przyłączeni do sieci
kanalizacyjnej – 4,45 zł (netto).
§ 2
Taryfy, o których mowa w §1, obowiązują od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4
Z dniem 31 grudnia 2005r. traci moc Uchwała Nr XXII/248/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 października 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


taryfazawodeiscieki2006
Rozmiar: 81.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 229

Data publikacji: 2005-11-30 12:02:03 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa