Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXV/361/05 w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.


U C H W A Ł A NR XXXV/361/05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 9 grudnia 2005 roku.

w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441) oraz art.15 i art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz.1291, Nr 281 poz. 2782, z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz.1462, Nr 179 poz. 1484), Rada Miejska uchwala, co następuje :
§ 1
I. Określa się stawkę dzienną opłaty targowej, pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku miejskim we Wschowie, w następującej wysokości :

1. Przy sprzedaży z wozu konnego, pojazdu silnikowego, przyczepy za 1 m2 zajętej powierzchni 4,00 zł
2. Przy sprzedaży ze straganów stałych i przy stołach zadaszonych za 1 m² zajętej powierzchni: 3,50 zł
3. Przy sprzedaży na wyznaczonym placu nie zadaszonym za 1 m2 zajętej powierzchni 2,50 zł

II. Określa się stawkę dzienną opłaty targowej w miejscach, w których prowadzony jest handel
na terenie sołectw Gminy Wschowa, przy sprzedaży za 1 m2 zajętej powierzchni w wyskosci 2,50 zł
§ 2
Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 612,81 zł.

§ 3
1. Dzienną opłatę targową pobiera się w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej w mieście Wschowa wyznacza się Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o., a na terenach wiejskich – sołtysów wsi.
3. Opłaty pobrane w mieście Wschowa wpłacane są następnego dnia roboczego po każdym dniu targowym w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa lub na rachunek bankowy Urzędu, natomiast opłaty pobrane na wsi – wpłacane są do kasy Urzędu Miasta i Gminy w terminie do dziesiątego dnia po upływie miesiąca, w którym została pobrana.
4. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 15 % zainkasowanej kwoty.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 5
Traci moc Uchwała Nr XXIII/266/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 grudnia 2004r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2005-12-13 12:00:05 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa