Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXV/362/05 w sprawie: określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny.

U C H W A Ł A NR XXXV/362/05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 9 grudnia 2005 roku

w sprawie: określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz.1291, z 2005r Nr 130 poz.1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz.U.z 2002r. Nr 200 poz. 1682, Nr 216 poz.1826, z 2005r. Nr 164 poz.1365) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 1993r., Nr 94, poz.431, zm. Dz.U.1994r. Nr1 poz.3, Dz.U. z 1996r. nr 91, poz.409, Dz.U. z 1997r. Nr 43 poz.272, Nr137 poz.926, Dz.U. z 1998r. Nr 108 poz.681, Dz.U. z 2001r. Nr 81 poz.875, Dz.U. z 2002r. Nr 200 poz. 1680, Dz.U. z 2003r. Nr 110 poz. 1039, Nr 162, poz.1568, z 2005r. Nr 164 poz.1365, Nr 169 poz. 1419) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Ustala się wzory formularza deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

Załącznik Nr 1 - wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,

Załącznik Nr 2 - wzór deklaracji w sprawie podatku leśnego dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,

Załącznik Nr 3 - wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,

Załącznik Nr 4 - wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego/leśnego/od nieruchomości przeznaczony dla osób fizycznych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXIII/263/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Uchwalanr35,362,05-okresleniewzorowformularzypodatkowych-zal.nr1DN-1
Rozmiar: 110.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 240
Uchwalanr35,362,05-okresleniewzorowformularzypodatkowych-zal.nr2DL-1
Rozmiar: 80.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 247
Uchwalanr35,362,05-okresleniewzorowformularzypodatkowych-zal.nr3DR-1
Rozmiar: 190.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 248
Uchwalanr35,362,05-okresleniewzorowformularzypodatkowych-zal.nr4I-1
Rozmiar: 227.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 237

Data publikacji: 2005-12-13 12:02:52 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa