Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXV/367/05 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/274/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoh...

U C H W A Ł A NR XXXV/367/05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 9 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/274/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
W § 1 w dziale II Uchwały Nr XXIV/274/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2004r.w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Punkt 1 a) tiret trzeci i czwarty otrzymuje brzmienie:1.Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży:
a) programy rekomendowane przez PARPA oraz autorskie, opracowane przez pedagogów szkolnych, realizowane na obozach wypoczynkowych, wycieczkach

- prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, oraz realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka (świetlice środowiskowe)

- pomoc finansowa dla grup samopomocowych, stowarzyszeń trzeźwościowych oraz instytucji i organizacji społecznych organizujących i propagujących spędzanie czasu wolnego bez alkoholu

85 520 zł

22300 zł2. Punkt 2 tiret czwarty otrzymuje brzmienie:

2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależ-nionych od alkoholu.
- prowadzenie biura, wynagrodzenie dla sekretarki i pełnomocnika, zakup materiałów biurowych, programów i akcesoriów komputerowych, oraz dokonanie niezbędnych remontów

32 400 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Uchwalanr35,367,05-zmianaGKRPA
Rozmiar: 34.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 136

Data publikacji: 2005-12-13 12:13:21 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa