Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXVI/370/05 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005 roku: w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywan...

UCHWAŁA NR XXXVI/370/05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2005 roku.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005 roku: w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„ Z emisji obligacji w 2005 roku zostaną sfinansowane wydatki związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
1) Budowa ulicy Osiedle we Wschowie,
2) Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 we Wschowie,
3) Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą we Wschowie (Lubuska sieć obszarów
aktywności gospodarczej – miasta przyjazne dla inwestorów)”.

2. W § 2 dodaje się punkt 3 o następującym brzmieniu:

„ Z emisji obligacji w 2006 roku zostaną sfinansowane wydatki związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
1) Budowa chodnika oraz 2 zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 wraz z budową kanalizacji deszczowej w Hetmanicach,
2) Budowa drogi w Lginiu na działce Nr 122 – II etap,
3) Budowa drogi wewnętrznej od ulicy Moniuszki – II etap,
4) Budowa ulicy Osiedle we Wschowie – II etap,
5) Budowa ronda przy Szkole Muzycznej we Wschowie,
6) Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej we Wschowie – II etap,
7) Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wschowie,
8) Modernizacja Przedszkola Nr 5 we Wschowie,
9) Wymiana podłóg w budynku Gimnazjum Nr 1 – II etap,
10) Budowa oświetlenia drogowego w Buczynie,
11) Modernizacja Domu Kultury we Wschowie – II etap,
12) Wykonanie elewacji XVII-wiecznych kamienic mieszczańskich,
13) Modernizacja plaży w Lginiu.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2006-01-01 22:29:03 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa