Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXVI/373/05 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.

UCHWAŁA NR XXXVI/373/05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 109, art. 110, art. 112, art. 116 , art. 117 a, art. 122, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 9, 10, ust. 2 i 3, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 36 297 135,-zł. -zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w
kwocie 5 430 940,-zł. -zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6 122,-zł.,
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) w kwocie 862 200,-zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 000, -zł. -zgodnie z
załącznikiem Nr 7 do uchwały,
5) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych w kwocie 550 000, -zł.
6) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
270 000,-zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 37 297 135,-zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Ogólną kwotę wydatków, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na:
1) wydatki bieżące kwotę 33 116 678,-zł.
w tym:
a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 15 073 202,-zł.
b) na wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 770 785, -zł.,
c) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących kwotę 5 000, -zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do
uchwały,
d) na dotacje z budżetu gminy:
-dla niepublicznych placówek systemu oświaty kwotę 697 371,-zł.
-dla instytucji kultury kwotę 1 173 000,-zł.
-dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych kwotę 10 000,- zł.
-na zadania realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwotę 234 000, -zł.

- na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
kwotę 32 500,-zł.

2) wydatki majątkowe 4 180 457,-zł.
w tym:
- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 305 000.-
zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
-dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 900,-zł.- zgodnie
z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

3. Ogólna kwota wydatków, określona w ust. 1, obejmuje także:
1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami w kwocie 5 430 940, -zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
2) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w kwocie 6 122, -zł.,
3) wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 000, -zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w kwocie 270 000,-zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu w kwocie 1 000 000,-zł. zostanie sfinansowany przychodami z:
-kredytu długoterminowego
-emisji obligacji komunalnych
2. Z planowanych dochodów budżetu przeznacza się na rozchody budżetu kwotę 2 500 000,-zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4

Ustala się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Wschowa na lata 2006-2008 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 5

Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.


§ 7

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.


§ 8

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określa załącznik Nr 14 do uchwały.


§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 60 000,-zł.


§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
1) zaciągania długu oraz spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości 800 000,-zł.
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Ustala się kwotę 800 000,-zł., do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostek w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.


§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Uchwalanr36,373,05-uchwalabudzetowana2006r-ZalacznikNr1-dochody
Rozmiar: 117.51 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 138
Uchwalanr36,373,05-uchwalabudzetowana2006r-ZalacznikNr2-wydatki
Rozmiar: 156.21 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 134
Uchwalanr36,373,05-uchwalabudzetowana2006r-ZalacznikNr3
Rozmiar: 17.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 154
Uchwalanr36,373,05-uchwalabudzetowana2006r-ZalacznikNr4-dotacje
Rozmiar: 87.48 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 172
Uchwalanr36,373,05-uchwalabudzetowana2006r-ZalacznikNr5-wydatkinazadaniazlecone
Rozmiar: 88.92 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 167
Uchwalanr36,373,05-uchwalabudzetowana2006r-ZalacznikNr6-dotacjenazadaniawlasne
Rozmiar: 79.81 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 172
Uchwalanr36,373,05-uchwalabudzetowana2006r-ZalacznikNr7-dotacjepowiat
Rozmiar: 77.33 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 150
Uchwalanr36,373,05-uchwalabudzetowana2006r-ZalacznikNr8-wydatkizpowiatu
Rozmiar: 75.52 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 150
Uchwalanr36,373,05-uchwalabudzetowana2006r-ZalacznikNr9-dotacjeipomocfinansowazbudzetu
Rozmiar: 84.60 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 161
Uchwalanr36,373,05-uchwalabudzetowana2006r-ZalacznikNr10-limitywpi
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 160
Uchwalanr36,373,05-uchwalabudzetowana2006r-ZalacznikNr11-funduszestrukturalne
Rozmiar: 61.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 149
Uchwalanr36,373,05-uchwalabudzetowana2006r-ZalacznikNr12
Rozmiar: 56.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 148
Uchwalanr36,373,05-uchwalabudzetowana2006r-ZalacznikNr13
Rozmiar: 33.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 153
Uchwalanr36,373,05-uchwalabudzetowana2006r-ZalacznikNr14
Rozmiar: 30.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 147

Data publikacji: 2006-01-01 23:41:13 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa