Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXVII/374/06 w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2005 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/374/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 stycznia 2006r.


w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2005 rok.
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 68 Uchwały Nr XIII/167/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wschowa (Dz.Urz. Woj. Lub. z 2004r. Nr 9 poz. 158 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:§ 1

Przyjmuje sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie za 2005 rok stanowiące załączniki nr1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej Uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybZałącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/374/06
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 31 stycznia 2006r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2005 rok:

Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie
za okres 1.01. – 30.06.2005r.

Na podstawie § 94 ust. 1 Statutu Gminy Wschowa, Komisja Rewizyjna składa Radzie sprawozdanie za 6 miesięcy swojej działalności.
W okresie pierwszych 6 miesięcy 2005r., Komisja Rewizyjna zgodnie z planem pracy, przeprowadziła 4 kontrole kompleksowe oraz 6 kontroli problemowych i tak:
- kontrola finansów Rady Sołeckiej w Dębowej £ęce, Siedlnicy, £ęgoniu, Olbrachcicach, Kandlewie, Konradowie, £ysinach, Tylewicach, Nowej Wsi i Hetmanicach;
- kontrola procedury sprzedaży działki przy ul. Moniuszki oraz dokumentacji na budowę 150m drogi wewnętrznej;
- analiza działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej od IV 2003 roku do końca 2004 roku;
- kontrola udzielonych zwolnień podatkowych w 2004 roku przez Burmistrza M i G we Wschowie;
- kontrola wydatkowania funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wschowie w 2004 roku;
- analiza wykonania budżetu gminy za 2004 rok w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdania statystyczne Rb-27 i Rb-28; wystąpienie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi;
- ustanawianie hipoteki na zabezpieczenie należności Gminy z tytuł podatków-kontrola;
- analiza wydatków administracyjnych w budżecie 2004 roku;
- analiza dotacji przydzielonych na zasadzie porozumień w 2004r.;
- rozpatrzenie skargi pani Marii Bednarz na działalność Burmistrza M i G Wschowa.
Oprócz w/w kontroli Komisja Rewizyjna:
- opracowała roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2004 i złożyła do Rady do 31.01.2005r.;
-opracowała plan pracy Komisji na 2005r.;
- przygotowała sprawozdanie z półrocznej działalności Komisji za okres 1.01.-30.06.2005r.;
W czasie I półrocza 2005 roku z prac w Komisji zrezygnowała na własną prośbę radna Krystyna Kałużna, a w jej miejsce Rada powołała radnego Edwarda Kobierskiego.
W toku prowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna zgłosiła następujące uwagi, spostrzeżenia i wnioski:
1. Kontrola Finansów Rad Sołeckich – wnioski:
- rozważyć sprawę pozostawionych środków finansowych przez Sołectwa na koniec roku kalendarzowego;
- pilnego działania wymaga stan dróg śródpolnych;
- niezwłocznie należy zaprowadzić dokumentację z posiedzeń Rady i organizowanych zebrań w Kandlewie, gdyż jest to niezgodne ze Statutem Sołectwa;
- prowadzić przejrzystą dokumentację w Tylewicach, wpłacać na bieżąco należności za wynajem sali do kasy UM i G oraz informować mieszkańców wioski o wydatkach na działalność statutową;
- potrzeby poszczególnych Rad Sołeckich zawierają poszczególne protokoły z kontroli.
2. Kontrola procedury sprzedaży działki przy ul. Moniuszki.
- Komisja nie wnosi uwag do postępowań przetargowych oraz budowy I etapu drogi wewnętrznej.
3. Analiza działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej UM i G we Wschowie-wnioski:
- dokonać weryfikacji listy oczekujących na mieszkania;
- ponawiać starania o uzyskanie środków na budowę mieszkań socjalnych;
- zaktualizować aktualnie obowiązujące zasady wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkań komunalnych gminy;
- zaktualizować „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002-2006 ”
4. Kontrola udzielonych zwolnień podatkowych w 2004 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy we Wschowie -Komisja nie wnosi uwag do udzielonych umorzeń zaległości podatkowych w 2004r.
5. Kontrola wydatkowania funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2004roku:
- rozważyć prowadzenie kontroli punktów sprzedaży alkoholu przez GKRPA ;
- przestrzegać dyscypliny wydatków w realizacji budżetu GKRPA;
- opracować w 2005r. „Diagnozę w zakresie lokalnych zagrożeń z nadużywaniem alkoholu”;
- czynić starania dotyczące zgłoszenia Gminy do tzw. „sieci gminy wiodących”;
- dofinansować szkolenia terapeutów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w celu pełniejszego wspierania lecznictwa odwykowego i rozwoju programów terapeutycznych, skierowanych do osób uzależnionych i członków ich rodzin;
- dbać o kwalifikacje osób prowadzących świetlice opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z problemem alkoholowym;
- podejmować próby pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych na realizację zadań GKRPA .
6. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej we Wschowie po sporządzeniu opinii o wykonaniu budżetu za 2004rok, w głosowaniu jawnym głosami: za 5, przeciw 0, wstrzymujących się 1 - przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa Krzysztofowi Grabce.
7. Ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie należności Gminy z tytułu podatków-Komisja docenia działalność UM i G Wschowa w zakresie ustanawiania hipotek i nie wnosi żadnych uwag.
8. Analiza wydatków administracyjnych w budżecie 2004 roku-członkowie Komisji nie wnoszą uwag do wydatków administracyjnych poniesionych w roku 2004
9. Analiza dotacji przydzielonych na zasadzie porozumień w 2004roku – uwag nie zgłoszono.
10. Rozpatrzenie skargi pani Marii Bednarz na czynności Burmistrza M i G Wschowa – Komisja uważa, że skarga jest bezzasadna. Niewątpliwie jednak należy zwrócić uwagę na fakt opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi przez Burmistrza na pismo skarżącej w tej sprawie. Na tym sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zakończono.

Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie
za okres 01.07. – 31.12.2005 roku.

Na podstawie § 94 ust. 1 Statutu Gminy Wschowa, Komisja Rewizyjna składa Radzie sprawozdanie za II półrocze 2005 roku oraz całościowo ze swojej działalności w 2005 roku.

W okresie II półrocza 2005r. Komisja Rewizyjna zgodnie z planem pracy, przeprowadziła 4 kontrole kompleksowe oraz 2 kontrole problemowe, i tak:
- analiza wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2005 roku;
- ocena przygotowania Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie do roku szkolnego
2005/2006;
- kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej we Wschowie przez Burmistrza Miasta i Gminy
w 2004 roku;
- analiza projektu budżetu miasta i gminy na 2006 rok;
- podsumowanie prac Komisji w II półroczu 2005 roku,
- opracowanie planu pracy Komisji na 2006 rok.

W toku prowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna zgłosiła następujące uwagi, spostrzeżenia i wnioski:
1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku:
- bardzo niskie wpływy za sprzedaży składników majątkowych:
a) plan – 3.000.000,-zł
b) wykonanie – 270.125,- zł, tj. 9%;
- niska realizacja wydatków majątkowych:
a) plan – 7.446.009,- zł
b) wykonanie – 1.302.011,- zł, tj. 17,49%;
- brak wydatków inwestycyjnych na zadanie pt. „ uzbrojenie terenów pod działalność
gospodarczą we Wschowie;
- wzrost planowanego deficytu budżetowego o 217.885,- zł.

2. Ocena przygotowania Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie do roku szkolnego 2005/2006.
Wnioski Komisji Rewizyjnej:
- przeprowadzić remont sali gimnastycznej do 31.VIII.2006 r.;
- dokonać remontu boiska szkolnego – 2007 r.;
- częściowa naprawa dachu szkoły – 2006 r.;
- pilna konserwacja dachu Sali gimnastycznej – 2006r.
- wymiana niektórych okien,
- naprawa elewacji szkoły,
- rozważyć waloryzację płac pracowników administracyjno – obsługowych od 1 stycznia każdego roku;
- korzystać w ramach posiadanych środków z możliwości tworzenia funduszu premiowego dla pracowników administracyjno – obsługowych. Rozp. R 11 z 02. VIII.2005 roku (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 2005 roku).

3. Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej we Wschowie przez Burmistrza Miasta i Gminy w 2004 roku – nie wykonano uchwały w sprawie „Przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2004 – 2013”, tj. nie przedstawiono raportu z realizacji strategii do 30.06.2005 roku.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Jan KicińskiZałącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/374/06
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 31 stycznia 2006r.


Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Majątku Gminnego za 2005r.

W 2005 r. Komisja ds. Budżetu i Majątku Gminnego odbyła 14 posiedzeń.
W posiedzeniach Komisji uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza oraz Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa. Poza tym w posiedzeniach Komisji uczestniczyli Naczelnicy poszczególnych wydziałów, którzy udzielali wyjaśnień w tematach będących przedmiotem pracy Komisji oraz zaproszeni goście.
Komisja w 2005 roku spotykała się zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.
Komisja odstąpiła od jednego z punktów planu pracy a mianowicie, dokonywania ocen porządku i czystości w sołectwach ze względu na zbieżność tematu z przeprowadzanym w tym samym czasie konkursem na „Najpiękniejsza wieś w gminie”.
Z powodu braku pełnych danych na temat przetargów w IV kw. 2004r., temat ten omówiono na początku ubiegłego roku po otrzymaniu informacji.
Tematem przetargów Komisja w ubr. zajmowała się na czterech posiedzeniach. Szczegółowych informacji na temat przetargów udzielał Naczelnik Wydziału Planowania, Inwestycji i Nieruchomości Włodzimierz Turek oraz Małgorzata Ilska – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych.
Komisja co do przetargów nie wniosła żadnych uwag.
W kwietniu 2005r. Komisja zapoznała się ze stanem technicznym targowiska miejskiego we Wschowie oraz realizacją inwestycji z pozyskanych środków pomocowych.
W czerwcu 2005r. wypracowała opinię nt. przeprowadzanych prac w budynku przy ul. Pocztowej i zapoznała się z funkcjonowaniem Spółki Komunalnej Wschowa sp. z o.o. Na posiedzeniu tym, Prezes Zarządu Spółki Tadeusz Kąkalec – zaprzeczył pogłoskom o fatalnej kondycji Spółki i poinformował, że zlecono badanie bilansu przez biegłych rewidentów.
Na jednym z posiedzeń, na które był zaproszony Starosta p. Marek Kozaczek omówiono przebudowę skrzyżowania u zbiegu ulic Głogowska – Moniuszki – Obrońców Warszawy i Konradowskiej. Komisja pozytywnie zaopiniowała plan inwestycji.

Komisja złożyła 3 wnioski w sprawach:
wymiany dachów eternitowych nad straganami na targowisku miejskim we Wschowie.
wniosek formalny złożony przez radnego Jana Pabierowskiego o zaktywizowanie kampanii odzysku i gospodarki odpadami i surowcami wtórnymi.
komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów złożyła wniosek o wykreślenie w projekcie uchwały punktu 2 w § 1 dot. zmiany wysokości diet dla przewodniczących Komisji stałych Rady.

Na posiedzeniach Komisja opiniowała również projekty uchwał na sesje Rady Miejskiej.


Przewodniczący Komisji
/-/Bogusław Jarzyna


Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/374/06
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 31 stycznia 2006r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Porządku Publicznego za 2005 rok.


W 2005 roku Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego odbyła ogółem 14 posiedzeń, które wynikały z przyjętego planu pracy. Frekwencja radnych na posiedzeniach wynosiła 90-100%.
W posiedzeniach Komisji uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Skarbnik, Naczelnicy poszczególnych wydziałów, Prezes Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. oraz inni zaproszeni goście w zależności od potrzeb.
Komisja odstąpiła od omówienia jednego punktu planu pracy na 2005r., a mianowicie „Ocena realizacji funduszy sołectw”, ponieważ tą sprawą szczegółowo zajmowała się Komisja Rewizyjna.
Na posiedzeniu Komisji z udziałem Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie, Pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Dyrektorów placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy szeroko omówiono problem zagrożenia przestępczością i narkomanią wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Dyrektorzy zwrócili się do Komendanta Policji o zwiększenie liczby partoli policyjnych w okolicach obiektów szkolnych.
Na pozostałych posiedzeniach Komisji zostały omówione:
ocena realizacji dopłat bezpośrednich dla rolników,
informacje dotyczące szkoleń rolników w zakresie stosowania oprysków.
Członkowie Komisji złożyli trzy wnioski w sprawach:
1.zaewidencjonowania całości powierzchni dachowych pokryć eternitowych zabudowań zlokalizowanych w gminie Wschowa,
2.ujęcia w programie gospodarowania odpadami zadania związanego z utylizacją pokryć eternitowych,
3.spowodowania przyśpieszenia wydawania zaświadczeń o warunkach zabudowy.
Przeprowadzono kontrolę wniosków złożonych przez Komisję w zakresie bezpieczeństwa i oznakowania dróg w pobliżu szkół. Członkowie Komisji nie zgłosili konkretnych zastrzeżeń.
Po przeprowadzeniu kontroli stany dróg śródpolnych , członkowie Komisji stwierdzili:
ogólnie bardzo zły stan dróg śródpolnych na terenie Gminy,
konieczność stworzenia koncepcji naprawy dróg śródpolnych na terenie Gminy.
Na posiedzeniach Komisji bardzo szeroko omówiono tematykę gospodarstw ekologicznych oraz programów pomocowych dla terenów wiejskich Gminy.
Członkowie Komisji dokonali ponadto oceny realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska , a w szczególności dotyczących:
likwidacji i rekultywacji „dzikich” wysypisk śmieci ( część już jest zlikwidowana),
rekultywacji wysypiska w Tylewicach,
oceny realizacji zadań w zakresie kanalizacji terenów wiejskich,
masowych nasadzeń drzew.
Reasumując należy stwierdzić, że wśród radnych członków Komisji panuje zaniepokojenie problemem dalszego składowania odpadów na terenie Gminy.
Ponadto na posiedzeniach Komisji jej członkowie opiniowali projekty uchwał na sesje Rady Miejskiej we Wschowie.


Przewodniczący Komisji
/-/Tadeusz Stępniak


Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/374/06
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 31 stycznia 2006r.


Sprawozdanie
z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych
za 2005 rok.

Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych w 2005r. pracowała w 12 osobowym składzie do 24 maja (rezygnacja radnego Edwarda Kobierskiego z udziału prac Komisji na rzecz innej Komisji), a następnie do końca roku 2005 w 11 osobowym składzie.
W okresie od 02.01.2005r. do 31.12.2005r. Komisja odbyła 14 spotkań, których tematyka była zgodna z przyjętym planem pracy.
Do najistotniejszych zagadnień, którymi zajmowała się Komisja w 2005 roku należały:
opiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2004r.,
opiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.,
opiniowanie projektów uchwał ważnych dla prawidłowego funkcjonowania Miasta i Gminy Wschowa przed każdą Sesją Rady Miejskiej,
zapoznanie się z pracą Samorządowej Instytucji i Kultury – Dom Kultury we Wschowie w 2004r. oraz ocena pracy jednostki,
zapoznanie się z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie, a także planu
pracy na 2005r.,
ocena pracy placówek oświatowych – spotkanie z dyrektorami przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów oraz wysłuchanie sprawozdań z działalności tych placówek,
podział środków finansowych przewidzianych w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na
działalność Klubów Sportowych na 2005r.,
wysłuchanie sprawozdań z działalności Klubów Sportowych działających na terenie Miasta i Gminy Wschowa, ocena ich działalności, a także zapoznanie się z zasadami przydziału środków finansowych dla organizacji pozarządowych w roku 2006.

Ponadto członkowie Komisji brali udział w pracach Komisji:
Jan Kiciński – Komisja ds. zasiłków i stypendiów dla uczniów,
Jolanta Pawłowska, Jan Kiciński, Ryszard Stolarski – udział w Komisji Konkursowej, której celem było wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora SP Osowa Sień, SPZ we Wschowie i Gimnazjum Nr 2 we Wschowie.
Antoni. Turkiewicz, Bogusława Awsiukiewicz – udział w pracach Komisji Konkursowej „Najpiękniejsza wieś w Gminie”
Jolanta Pawłowska – udział w pracach Komisji Konkursowej dla oceny wniosków o dotacje z zakresu Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Tradycji
Jan Kiciński, Franciszek Baśczyn, Andrzej Dworkiewicz – udział w Komisji Konkursowej ds. naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie.

Jako przewodniczący Komisji skorzystałem z wielu zaproszeń do uczestnictwa w spotkaniach kulturowo – sportowych na terenie Miasta i Gminy Wschowa.

Członkowie Komisji na wszystkich spotkaniach wykazali się bardzo dobrą frekwencją oraz wykazali dużą aktywność wnosząc szereg zmian i propozycji uchwał oraz wniosków do Rady Miejskiej we Wschowie.

Przewodniczący Komisji
/-/ Ryszard StolarskiData publikacji: 2006-02-06 09:49:05 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa