Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXVII/375/06 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2006 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/375/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 stycznia 2006r.


w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2006 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 64 Uchwały Nr XIII/167/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wschowa (Dz.Urz. Woj. Lub. z 2004r. Nr 9 poz. 158 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2006 rok stanowiące załączniki Nr1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej Uchwały.§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybZałącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/375 /06
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 31 stycznia 2006r.

Plan pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie na 2006 rok

styczeń
1.Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2005 rok i złożenie do Biura Rady
w terminie do 31 stycznia 2006r.
2.Opracowanie planu pracy Komisji na 2006 rok..

luty
1.Funkcjonowanie nowowybudowanej sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 we Wschowie.

marzec
1.Kontrola udzielonych zwolnień podatkowych w 2005 roku przez Burmistrza Miasta
i Gminy Wschowa.

kwiecień
1.Opinia o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa w 2005 roku.
2.Wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium (lub nie) Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa w terminie do dnia 10 kwietnia 2006r.
3.Przesłanie powyższego wniosku do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.

maj
1.Kontrola działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie.

czerwiec
1.Kontrola działalności Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie.
2.Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2006 roku.
3.Kontrola obiektów sportowo – wypoczynkowych w gminie Wschowa.

wrzesień
1.Analiza z wykonania budżetu gminy Wschowa za I półrocze 2006 roku.

październik
1.Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej we Wschowie przez Burmistrza Miasta i
Gminy we Wschowie w 2005roku.

listopad
1.Analiza projektu budżetu na 2007rok.

grudzień
1.Podsumowanie prac Komisji w II półroczu 2006 roku.
2.Opracowanie planu pracy Komisji na 2007rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Jan KicińskiZałącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/37/06
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 31 stycznia 2006r.


Plan pracy
Komisji Budżetu i Majątku Gminnego Rady Miejskiej we Wschowie
na 2006 rok.


Lp. Tematyka Termin realizacji

1.Sprawozdanie z działalności Komisji w 2005 roku. styczeń
2.Przyjęcie planu pracy Komisji na 2006r.
3.Zapoznanie się z planem pracy Rady Miejskiej.
4.Informacja nt. złożonych wniosków oraz sprzedaży lokali
użytkowych.
5.Przyjęcie informacji o realizacji inwestycji w 2005r. I kwartał
6.Informacja o przygotowaniu terenów pod inwestycje. I kwartał
7.Analiza pozyskania i wykorzystania środków
pomocowych w 2005r. I kwartał
8.Przedstawienie informacji na temat przeprowadzonych
przetargów gminnych. co kwartał
9.Przyjęcie informacji na temat działalności Spółki Komunalnej
Wschowa Sp. z o.o. I półrocze
10.Przyjęcie informacji na temat działalności Ośrodka Sportu
i Rekreacji we Wschowie. I półrocze
11.Zaopiniowanie propozycji inwestycji na 2007 rok III kwartał
12.Analiza prawidłowości udzielania dotacji z budżetu
dla organizacji pozarządowych. październik
13.Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy IV kwartał
Wschowa na 2007 rok.

Przewodniczący Komisji
/-/ Bogusław Jarzyna


zal_3
Rozmiar: 33.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 172

Data publikacji: 2006-02-06 09:54:44 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa