Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXVII/376/06 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2006 rok.

UCHWAŁA NR XXVII/376/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 stycznia 2006r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2006 rok.
Na podstawie § 29 ust. 1 Uchwały Nr XIII/16/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wschowa (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2004r. Nr 9. poz. 158 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:§ 1

Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2006 rok, stanowiący załącznik do Uchwały.§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybZałącznik
do Uchwały Nr XXVII/376/06
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 31 stycznia 2006r.

PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE NA 2006 r

Termin sesji
Tematyka posiedzenia
Uwagi
styczeń1.Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej oraz Komisji stałych Rady Miejskiej na 2006r.
2.Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i jej komisji stałych w 2005r.
3.Uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

luty
4.Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
5.Informacja na temat przeprowadzonych kontroli przez komórkę kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy.

marzec


6.Aktualizacja „Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Wschowa” oraz przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa.

kwiecień7.Sprawozdanie z wykonania budżetu i udzielenie absolutorium Burmistrzowi.
8.Informacja o bezrobociu w gminie przygotowana przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie.

maj

9.Informacja o promocji gminy.
10.Debata na temat sportu i turystyki w Gminie Wschowa.
11.Przygotowanie poszczególnych jednostek do sezonu letniego (OSiR,
Dom Kultury, ZHP i Komenda Powiatowa Policji we Wschowie).
12.Zatwierdzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa.

czerwiec13.Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar strefy aktywności gospodarczej we Wschowie.
14.Informacja dotycząca realizacji Strategii Rozwoju Gminy Wschowa.
15.Informacja o stanie oświaty w Gminie Wschowa.

wrzesień
16.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w I półroczu 2006r.
17.Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy i terenów z nim funkcjonalnie związanych.
18.Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wygnańczycach.

październik19.Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2006 r.
20.Informacja o przebiegu realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wschowa.
grudzień
21.Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2007r.
22.Przyjęcie budżetu na rok 2007.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2006-02-06 10:00:20 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa