Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA Nr XXXVII/377/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

UCHWAŁA Nr XXXVII/377/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 stycznia 2006 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.32 ust.1, art.34 ust.1 pkt.3, art.37 ust.1, ust.2 pkt.1 i pkt.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie następujących nieruchomości stanowiących mienie gminne:
1.Lokali mieszkalnych, usytuowanych we Wschowie, bezprzetargowo - głównym najemcom:
przy ul.Dworcowej 4/5
przy ul.Kazimierza Wielkiego 15/20
przy ul.Głogowskiej 15/6
2.Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej nr 454/3 o powierzchni 1941 m² przy ul.Kamiennej (Skup Surowców Wtórnych) - dla użytkownika wieczystego.
3.Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej nr 1942/15 o powierzchni 474 m² i nr 1942/19 o powierzchni 2979 m² w rejonie ul.Kolejowej/Towarowej - dla użytkownika wieczystego.
4.Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu 683/3 o powierzchni 929 m² przy ul.Działkowej - dla użytkownika wieczystego.
5.Działki gruntu 154/2 o powierzchni 3800 m² położonej w Osowej Sieni- w drodze przetargu.
6.Działki gruntu 27 o powierzchni 3154 m² położonej w Siedlnicy - w drodze przetargu.
7.Działki gruntu nr 444/10 o powierzchni 364 m² położonej w rejonie ul.Wolsztyńskiej/Czereśniowej we Wschowie - w drodze przetargu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2006-02-06 10:01:00 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa