Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXVII/378/06 w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wschowa.

U C H W A Ł A NR XXXVII/378/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 stycznia 2006 roku

w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wschowa.
 
Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz.747, z 2002r. Nr 113 poz. 984, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808, z 2005r. Nr 85 poz. 729, Nr 130 poz.1087) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
 
§1
Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Wschowa o treści:

„ REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Rozdział I
Postanowienia ogólne
pkt 1
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany dalej „Regulaminem” obowiązuje na terenie Gminy Wschowa.
pkt 2
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, wykonujące swoją działalność w szczególności w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, udzielone decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, zwane dalej „Przedsiębiorstwami”, świadczą usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o majątek własny jak i eksploatowany majątek gminy na podstawie stosownego tytułu prawnego.

pkt 3
Niniejszy regulamin określa lokalne zasady i warunki zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz wzajemne relacje pomiędzy Przedsiębiorstwem i Odbiorcą usług.

pkt 4
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1)ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U Nr 72, poz. 747 ze zm.),
2)umowa o świadczenie usług – umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
3)potencjalny odbiorca usług - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o przyłączenie do sieci nieruchomości o uregulowanym lub nieuregulowanym stanie prawnym,
4)odbiorca – odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,
5)wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,
6) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy o którym mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy,
7)system wodociągowy – układ sieci wodociągowej wraz z obiektami i urządzeniami oraz zapleczem eksploatacyjno-administracyjnym,
8)system kanalizacyjny – układ sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami i urządzeniami oraz zapleczem eksploatacyjno-administracyjnym,
9)przyłączenie do sieci – zespół czynności faktycznych i prawnych skutkujących podpisaniem umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków,
10)okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzanie ścieków określony w umowie.
Rozdział II
Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków oraz obowiązki odbiorców warunkujące jego utrzymanie

pkt 5
1.Ilość wody dostarczanej Odbiorcom, ilość odprowadzanych ścieków oraz minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. Umowa ustala również dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców. W umowie Przedsiębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenia do lokalnego podnoszenia ciśnienia.
2.Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne niż te, które są określane w przepisach ustawy i przepisach wykonawczych do ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, określa zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

pkt 6
1.Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:
1)zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wodociągowego, zapewniając dostawę wody do Odbiorcy, w ilości i na warunkach ustalonych umowie,
2)przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzenie ścieków, w ilości i na warunkach ustalonych w umowie,
3)dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
4)ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
5)budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,
6)zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.
2.Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania kontroli gospodarki wodno-ściekowej Odbiorcy usług w szczególności ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, stosowania przyjętych w Przedsiębiorstwie zasad doboru wodomierzy oraz dostępu do stanowisk wodomierzowych.

pkt 7
Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:
1)utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego;
2)zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;
3)natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków;
4)realizacji uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej bez jakichkolwiek odstępstw;
5)utrzymywania miejsca, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie tego miejsca przed dostępem osób nieuprawnionych; Odbiorca usług zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa o stwierdzeniu awarii wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, zerwaniu jakichkolwiek plomb znajdujących się na przyłączu wodociągowym lub urządzeniu pomiarowym, o kradzieży lub uszkodzeniu wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
6)do korzystania z przyłącza w sposób nie powodujący pogorszenia warunków eksploatacji sieci, a w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Przedsiębiorstwa, nadto jego prawidłowego utrzymywania i eksploatacji;
7)nie ingerowania w stan przyłącza wodociągowego, w tym nie otwierania i nie zamykania zaworów znajdujących się na przyłączu, bez względu na to w czyim posiadaniu przyłącze się znajduje; o konieczności zamknięcia lub otwarcia zaworu na przyłączu wodociągowym lub innej ingerencji w to przyłącze Odbiorca usług zobowiązany jest poinformować Przedsiębiorstwo z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem;
8)użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;
9)umożliwieniu Przedsiębiorstwu przeprowadzenia kontroli gospodarki wodno-ściekowej w szczególności udostępnienia dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz ustalania ilości i jakości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji;
10)udostępniania Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią Przedsiębiorstwa własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo;
11)wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i wykorzystywania przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie;
12)niezwłocznego informowania Przedsiębiorstwa o każdej awarii na przyłączu wodociągowym lub kanalizacyjnym;
13)niezwłocznego informowania Przedsiębiorstwa o awarii instalacji wewnętrznej, która mogłaby spowodować powstanie zagrożenia istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo;
14)nie dokonywania nasadzeń drzew i krzewów oraz nie umieszczania obiektów budowlanych bezpośrednio nad przyłączem oraz w pasie gruntu gwarantującego swobodny dostęp do przyłącza.

pkt 8
1.Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do powiadomienia Przedsiębiorstwa o tym fakcie oraz do niezwłocznego usunięcia przyczyny zagrożenia.
2.W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania Przedsiębiorstwa nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy.
Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z Odbiorcami usług

A. Postanowienia ogólne
pkt 9
Postanowienia umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawieranych przez Przedsiębiorstwo ustalane są z Odbiorcami usług na podstawie przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie i postanowień niniejszego regulaminu.

pkt 10
Umowa z Odbiorcą usług wprowadzającym do systemu kanalizacyjnego ścieki określa warunki, jakim powinny odpowiadać ścieki oraz wysokość opłat dodatkowych za przekroczenie ustalonych warunków.
pkt 11
Miejscem wykonania zobowiązania wynikającego z umowy o zaopatrzenie w wodę lub dprowadzanie ścieków, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, są odpowiednio:
1)w przypadku dostarczania wody przez Przedsiębiorstwo – zawór za wodomierzem głównym,
2)w przypadku odbioru ścieków przez Przedsiębiorstwo – pierwsza studzienka na przyłączu kanalizacyjnym, licząc od strony budynku, a w przypadku braku studzienki kanalizacyjnej – granica nieruchomości.
2.W przypadku, gdy przyłącze nie jest w posiadaniu Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

pkt 12
Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron, albo na czas określony.

pkt 13
Zmiany umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków wymagają zachowania formy pisemnej, za wyjątkiem zmiany taryfy w czasie obowiązywania tej umowy, zmiany okresu rozliczeniowego oraz zmiany adresu do korespondencji.

pkt 14
Jeżeli przepisy prawa zobowiązują Przedsiębiorstwo do dostosowania umów do zmienionego prawa, to Odbiorca usług zobowiązany jest podpisać umowę w treści przekazanej przez Przedsiębiorstwo i zwrócić ją w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

pkt 15
Odbiorca usług zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o każdej zmianie tytułu prawnego do nieruchomości, do której woda jest dostarczana lub, z której ścieki są odprowadzane na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, pod rygorem obowiązku ponoszenia opłat za pobraną wodę lub odprowadzone ścieki do czasu zastosowania przez Przedsiębiorstwo środków, o których mowa w pkt 23, albo do czasu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z następcą prawnym Odbiorcy usług.

B. Zasady zawierania umów
pkt 16
1.Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, następuje po uprzednim złożeniu przez Potencjalnego odbiorcę usług pisemnego wniosku, którego wzór określa i udostępnia bezpłatnie Przedsiębiorstwo, a w przypadku osób fizycznych także po przedłożeniu dowodu osobistego. Przedsiębiorstwo uprawnione jest do pobrania od Potencjalnego odbiorcy usług jego danych osobowych, w szczególności: serii i numeru dowodu osobistego, numeru PESEL oraz adresu zameldowania.
2.Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków uwarunkowane jest również posiadaniem przez Potencjalnego odbiorcę usług tytułu prawnego do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa, na dowód czego Potencjalny odbiorca usług zobowiązany jest przedłożyć Przedsiębiorstwu dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości, a jeżeli z dokumentu tego nie wynika tytuł prawny Potencjalnego odbiorcy usług do korzystania z nieruchomości również inny dokument, z którego taki tytuł prawny będzie wynikać.


pkt 17
1.Osoby fizyczne będące Przedsiębiorcami wpisanymi do Ewidencji Działalności Gospodarczej zobowiązane są ponadto do przedłożenia następujących dokumentów:
1)zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
2)zaświadczenia o nadaniu nr REGON,
3)zaświadczenia o nadaniu nr NIP.
2.Przedsiębiorcy oraz inne jednostki organizacyjne, zobowiązane do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:
1)odpisu aktualnego z KRS,
2)zaświadczenia o nadaniu nr NIP + REGON
3.Pozostałe jednostki organizacyjne zobowiązane są do przedłożenia dokumentu poświadczającego ukonstytuowanie tej jednostki oraz określającego osoby uprawnione do reprezentowania tej jednostki.
4.Osoby reprezentujące jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 i 3, zobowiązane są przed zawarciem umowy na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków do przedłożenia dowodu osobistego oraz do podania danych, o których mowa w pkt 16 ust. 1.

pkt 18
Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, jednakże po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

pkt 19
1.Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.
2.Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności:
1)określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy potwierdzoną własnoręcznym podpisem,
2)oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,
3)schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
3.W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne dotyczące zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.
4.Przedsiębiorstwo zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, po spełnieniu wszystkich warunków wymienionych w ustawie.

pkt 20
Przed zawarciem umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo może dokonać weryfikacji stanu technicznego lub prawnego posiadanego przyłącza albo zobowiązać Potencjalnego odbiorcę usług do dokonania weryfikacji stanu technicznego lub prawnego przyłącza znajdującego się w posiadaniu Potencjalnego odbiorcy usług, a w przypadku niemożliwości świadczenia usług zgodnie z obowiązującym stanem prawnym lub z uwagi na stan techniczny istniejącego przyłącza, może zobowiązać Potencjalnego odbiorcę usług do wybudowania nowego przyłącza, studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, albo modernizacji lub remontu tych rzeczy.C. Zasady rozwiązywania umów
pkt 21
1.Umowa o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, może zostać rozwiązana na zgodny wniosek stron.
2.Umowa zawarta na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta.
3.Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem dokonanym przez jedną ze stron. Umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia określa umowa.
4.Przedsiębiorstwo może wypowiedzieć umowę w przypadku nieprzestrzegania przez Odbiorcę usług warunków umowy, określonych w umowie lub przepisach, na podstawie których umowa została zawarta.

pkt 22
Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków wygasa:
1.z chwilą śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,
2.wykreślenia z właściwego rejestru Odbiorcy usług będącego osobą prawną, Odbiorcy usług będącego jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej albo Odbiorcy usług – Przedsiębiorcy – będącego osobą fizyczną.
3.utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,
4.zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,
5.utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

pkt 23
Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających Odbiorcy usług dalsze korzystanie z usług.

Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
pkt 24
Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.
pkt 25
1.Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.
2.Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców usług o ich wysokości.
pkt 26
Należności z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ustala się jako sumę opłat oraz iloczynu cen i odpowiadających im ilości dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków.

pkt 27
1.Za odczyt wodomierza nie będącego własnością Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo pobiera opłatę według ustalanego przez Przedsiębiorstwo cennika.
2.Odbiorca usług jest zobowiązany do zakupu i zainstalowania na własny koszt wodomierza nie będącego własnością Przedsiębiorstwa, jego utrzymania i legalizacji.

pkt 28
1.Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do systemu kanalizacyjnego Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza nie będącego własnością Przedsiębiorstwa, chyba że umowa na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków stanowi inaczej.
2.Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do systemu kanalizacyjnego Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza nie będącego własnością Przedsiębiorstwa i wodomierza głównego.

pkt 29
1.Ilość bezpowrotnie zużytej wody, która uwzględniana jest w rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków, określa się na podstawie wodomierza nie będącego własnością Przedsiębiorstwa.
2.W przypadku zainstalowania przez Odbiorcę usług wodomierza określającego ilość wody zużytej na przydomowe ogródki i trawniki, ilość ustalonej w ten sposób bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się w rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków w okresie od 1 kwietnia do 30 września danego roku.
pkt 30
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów ścieków Odbiorca usług zobowiązany jest do pokrycia kosztów czynności kontrolnych wraz z opłatą dodatkową za stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych parametrów ścieków określonych w umowie. O przekroczeniu dopuszczalnych parametrów ścieków i wysokości zobowiązania Przedsiębiorstwo informuje Odbiorcę usług w terminie 21 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.

pkt 31
1.W umowie o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków określa się m. in. okres obrachunkowy, termin i sposób uiszczania opłaty oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.
2.Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne.

pkt 32
1.Należność wynikającą z otrzymanej faktury za świadczone usługi, Odbiorca usług zobowiązany jest uregulować według zasad ustalonych w umowie o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków.
2.Podstawą obciążenia Odbiorcy usług należnościami za świadczone przez Przedsiębiorstwo usługi dostarczania wody lub odprowadzania ścieków jest faktura.
3.W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami usług są również osoby korzystające z lokali, Przedsiębiorstwo wystawia faktury dla właściciela takiego budynku oraz dla osób korzystających z lokali, które są również Odbiorcami usług.
4.Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 7 dni od daty dokonania odczytu.
5.Ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody z okresu ostatnich 6-ciu miesięcy, w przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza, a jeżeli umowa trwa krócej niż 6 miesięcy na podstawie średniego zużycia wody z całego okresu obowiązywania umowy lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody.
6.Na pisemny wniosek Odbiorcy usług Przedsiębiorstwo obowiązane jest dokonać sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza głównego przez uprawnioną jednostkę. W razie stwierdzenia przez uprawnioną jednostkę, że właściwości metrologiczne wodomierza są zgodne z obowiązującymi przepisami, Przedsiębiorstwo obciąża Odbiorcę usług kosztami wszystkich czynności niezbędnych dla dokonania sprawdzenia.
7.W przypadku potwierdzonej niesprawności wodomierza głównego przez uprawnioną jednostkę, koszty wszystkich czynności niezbędnych dla dokonania sprawdzenia pokrywa Przedsiębiorstwo. Jeżeli w wyniku niesprawności wodomierza, odczyty były dokonywane ze szkodą dla Przedsiębiorstwa przepisu ust. 5 nie stosuje się.
8.Zgłoszenie reklamacji do otrzymanej faktury nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności w terminie. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega, wedle wyboru Odbiorcy usług, zwrotowi albo zaliczeniu w poczet przyszłych należności.


Rozdział V
Warunki przyłączania do sieci
pkt 33
1.Potencjalny odbiorca usług celem przyłączenia nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, którego wzór określa i udostępnia bezpłatnie Przedsiębiorstwo.
2.Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 Potencjalny odbiorca usług powinien w szczególności dołączyć:
1)dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek, zgodnie z pkt 16 ust. 2,
2)aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w pkt 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
pkt 34
1.Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w pkt 33 wraz z kompletem załączników, wydaje Potencjalnemu odbiorcy usług dokument pod nazwą „Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej”. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 33, informuje o tym Potencjalnego odbiorcę usług, wskazując wyraźnie powody uniemożliwiające podłączenie.
2.Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, w szczególności:
1)wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
2)wskazywać miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody na cele bezpowrotnie zużyte,
3)wskazywać miejsce zainstalowania zaworu antyskażeniowego,
4)określać parametry techniczne,
5)zawierać informację o dokumentach jakie powinien przedłożyć Potencjalny odbiorca usług przy zgłoszeniu zrealizowanego przyłącza do odbioru,
6)zawierać informację o konieczności uzgodnienia z Przedsiębiorstwem opracowanej zgodnie z wydanymi przez Przedsiębiorstwo warunkami dokumentacji projektowej;
7)wskazywać okres ważności wydanych warunków, nie krótszy niż 1 rok.
3.Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie warunków określonych w pkt 33, winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom przygotowania tego dokumentu.

pkt 35
1.Warunki określone w pkt 34, wydawane Potencjalnemu odbiorcy usług mogą za jego zgodą obejmować również obowiązek wybudowania przez wnioskodawcę ze środków własnych urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.
2.W przypadku określonym w ust. 1 Przedsiębiorstwo i Potencjalny odbiorca usług przed wydaniem warunków, o których mowa w pkt 34 są zobowiązani do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo urządzeń wybudowanych przez Potencjalnego odbiorcę usług ze środków własnych.
3.W sytuacji współfinansowania przez Potencjalnego odbiorcę usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych umowa zawierana między Przedsiębiorstwem a Potencjalnym odbiorcą usług reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo części inwestycji sfinansowanej przez Potencjalnego odbiorcę usług.
4.Odpłatne przejęcie polegać może na przeniesieniu na Przedsiębiorstwo prawa własności urządzenia, jak również na zawarciu innej umowy umożliwiającej Przedsiębiorstwu korzystanie z urządzenia.
5.Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
pkt 36
1.Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest:
1)pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu),
2)zgłoszenie rozpoczęcia robót z wyprzedzeniem 3 dni,
3)pisemne uzgodnienie sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.
2.Spełnienie warunków wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Przedsiębiorstwo, które wydało warunki wskazane w pkt 34 dla danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonuje tę usługę odpłatnie. Przed przystąpieniem do wykonania usługi Przedsiębiorstwo sporządza na własny koszt i przedkłada Potencjalnemu odbiorcy usług szczegółowy wykaz planowanych kosztów.
3.Potencjalny odbiorca usług w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, przedkłada Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Przedsiębiorstwo wydaje nieodpłatnie każdemu Potencjalnemu odbiorcy usług wraz z wydanymi warunkami, o których mowa w pkt 34 ust 1.
4.Jeżeli przepisy odrębne zobowiązują Potencjalnego odbiorcę usług, który będzie wprowadzał do systemu kanalizacyjnego ścieki przemysłowe, do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, kopię pozwolenia należy załączyć do dokumentacji projektowej przedłożonej do uzgodnienia.
5.Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu prawidłowo sporządzonej dokumentacji i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3 i 4.
6.Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom przeprowadzenia czynności prowadzących do uzgodnienia dokumentacji.

pkt 37
Przed zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i uzgodnionym projektem.

Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług dostarczania wody lub odprowadzania ścieków

pkt 38
1.Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia Potencjalnego odbiorcy usług do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.
2.Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia Potencjalnego odbiorcy usług do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.
3.Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia Potencjalnego odbiorcy usług do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.
4.Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rozdział VII
Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

pkt 39
1.W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo warunkami określonymi w pkt 34, oraz z uzgodnionym projektem przyłącza.
2.Jeżeli warunki określone w pkt 34 obejmowały również obowiązek wybudowania przez Potencjalnego odbiorcę usług ze środków własnych urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.
3.Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
4.Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza, w terminie uzgodnionym na etapie zgłoszenia rozpoczęcia robót.
5.Przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których jeden Potencjalny odbiorca usług dostarcza do Przedsiębiorstwa, a drugi do właściwego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

pkt 40
1.Po zgłoszeniu przez Potencjalnego odbiorcy usług gotowości do odbioru końcowego Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, który winien nastąpić nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia.
2.Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w pkt 39 ust 3 są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

pkt 41
Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa i udostępnia bezpłatnie Przedsiębiorstwo.

pkt 42
1.Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:
1)dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,
2)termin odbioru proponowany przez Wykonawcę.
2.Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
1)dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru, takie jak: średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia,
2)rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
3)skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,
4)uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem, a realizacją przyłącza.

pkt 43
Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za przeprowadzenie odbioru technicznego, winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom przeprowadzenia tego odbioru.

pkt 44
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku modernizacji lub innej zmiany istniejącego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Rozdział VIII
Standardy obsługi Odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług


pkt 45
1.Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielenia istotnych informacji dotyczących zakresu świadczonych przez nie usług.
2.Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zwrócenia z wnioskiem o udzielenie informacji, z zastrzeżeniem (warunki techniczne).
3.Jeżeli wniosek o udzielenie informacji został przedłożony na piśmie Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w tej samej formie, chyba że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, że informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.
4.Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających terminu dłuższego niż 14 dni, Przedsiębiorstwo przed upływem powyższego terminu wskazuje ostateczny termin udzielenia odpowiedzi.
pkt 46
1.Każdy Odbiorca usług i Potencjalny odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo usług związanych z usługami dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2.Reklamacja powinna być zgłoszona na piśmie.
3.Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji.
pkt 47
1.W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
1)aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,
2)tekst jednolity Regulaminu,
3)wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,
4)tekst jednolity ustaw o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
2.Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą.
3.Przedsiębiorstwo publikuje dokumenty i informacje, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej Gminy Wschowa .

pkt 48
1.Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni.
2.Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 8 godzin.
3.W razie planowanej lub nieplanowanej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

pkt 49
1.Przedsiębiorstwo na prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.
2.Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba że nie ponosi winy. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z:
1)działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,
2)działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy usług,
3)potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych
Rozdział IX
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

pkt 50
Woda dla celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych lub przyłączy wodociągowych, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

pkt 51
Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

pkt 52
1.Jednostki straży pożarnych mają obowiązek przekazywania informacji o ilości wody pobranej z systemu wodociągowego Przedsiębiorstwa na cele akcji pożarniczo-gaśniczej oraz na cele szkoleniowe, do 5 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2.Informacja wskazana w ustępie 1 winna być przekazana pisemnie i określać ponadto punkty poboru i czas.
3.W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców usług, jednostka wymieniona w ust. 1 niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości wody pobranej.

pkt 53
1.Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe, na podstawie informacji uzyskanych w oparciu o pkt 52 Przedsiębiorstwo obciąża gminę w oparciu o obowiązującą taryfę.
2.Przedsiębiorstwo obciąża gminę kosztami utrzymania systemu wodociągowego niezbędnymi dla utrzymania wymaganych zdolności tego systemu dla celów przeciwpożarowych.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.”

§ 2
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XX/227/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.06.2004 r. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wschowa.

§ 3
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2006-02-06 10:02:31 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa