Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXVII/380/06 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/380/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 stycznia 2006 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 168 ust. 2 pkt.3, art. 184 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art 406 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:§ 1
1.W uchwale Nr XXXVI/373/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok w załączniku Nr 2 „Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok ”dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

2.Planowane po zmianach:
1) Dochody stanowią kwotę 36 561 135 zł.
2) Wydatki stanowią kwotę 37 561 135 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 1 000 000 zł zostanie pokryty przychodami z :
- kredytu długoterminowego
- emisji obligacji komunalnych
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej.

4. Z planowanych dochodów budżetu przeznacza się na rozchody budżetu kwotę 3 022 243 zł.
5. Przychody i rozchody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.


§ 2

W uchwale Nr XXXVI/373/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok załącznik Nr 13 „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


UchwalaNr37,380,06-zmianabudzetuMiGna2006r-ZalacznikNr1
Rozmiar: 96.75 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 170
UchwalaNr37,380,06-zmianabudzetuMiGna2006r-ZalacznikNr3
Rozmiar: 30.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 152
UchwalaNr37,380,06-zmianabudzetuMiGna2006r-ZalacznikNr2
Rozmiar: 20.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 147

Data publikacji: 2006-02-06 10:21:36 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa