Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXIX/389/06 w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa.

UCHWAŁA NR XXXIX/389/ 06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa.

Na podstawie art. 42, ust 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 90, poz. 844, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Dz.U z 2004r., Nr 96, poz.959, Nr 179, poz. 1845, Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487, Nr 181, poz. 1526) i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U z 2005r. Nr 172, poz. 1441), po uzyskaniu opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp., Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 września 2006 roku:

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Wschowa, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagoga, psychologa, logopedy - wynosi 20 godzin.

2. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących obowiązki dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się wg następującego wzoru: (wzór w załączniku)

gdzie : E – liczba godzin w etacie,
– liczba godzin realizowanych przez nauczyciela na danym stanowisku,
– liczba obowiązkowych godzin na danym stanowisku,
i – 1, 2, 3, …, n, gdzie n oznacza liczbę różnych wymiarów godzin.

3. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru zajęć prowadzonych przez osoby, o których mowa w ust.1, przez godzinę należy rozumieć 60 minut.

4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o których mowa w ust. 2 uzyskuje się w wyniku obliczeń cząstkowych zaokrąglanych do 0,01, a ostateczny wynik zaokrąglony do pełnych godzin w ten sposób, że część godziny do 0,5 pomija się a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
§ 2

Traci moc uchwała Nr XVIII / 203 / 04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Uchwalanr39,389,06-wsprawiepensumnauczycieli
Rozmiar: 34.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 185

Data publikacji: 2006-04-04 09:03:03 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa