Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XL/398/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/ 321/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

UCHWAŁA NR XL/398/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/ 321/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst – Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 ze zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:§ 1

W Uchwale Nr XXX/321/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1 450 000,- zł. (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2005 - w kwocie 1 000 000 zł., a w roku 2006 - w kwocie 450 000 zł – na wydatki majątkowe.”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2006-04-30 14:31:44 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa