Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XL/399/06 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.

UCHWAŁA NR XL/399/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 166 ust. 4, art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 173 ust. 4, art. 175, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/373/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok dokonuje się zmian:

1. W załączniku Nr 1 „Dochody Budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok” - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok” - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 10 „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Wschowa na lata 2006-2008” - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 11 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje nazwę „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” oraz dokonuje się w nim zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 12 „Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych” - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę 37 180 584,-zł.
2. Wydatki stanowią kwotę 38 723 065,-zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


UchwalaNr40,399,06-zmianabudzetuZalacznikNr1-dochody
Rozmiar: 106.68 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 174
UchwalaNr40,399,06-zmianabudzetuZalacznikNr2-wydatki
Rozmiar: 124.12 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 159
UchwalaNr40,399,06-zmianabudzetuZalacznikNr3-WPI
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 175
UchwalaNr40,399,06-zmianabudzetuZalacznikNr4-funduszestrukturalne
Rozmiar: 62.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 155
UchwalaNr40,399,06-zmianabudzetuZalacznikNr5-plandochodowwlasnych
Rozmiar: 55.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 176

Data publikacji: 2006-04-30 14:33:31 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa