Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLI/402/06 w sprawie: skargi z dnia 6 marca 2005r. na Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

UCHWAŁA NR XLI/402/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 7 czerwca 2006 rokuw sprawie: skargi z dnia 6 marca 2005r. na Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz.1071 z późn. zm), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi z dnia 6 marca 2006r. na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, złożonej przez Pana Zenona Radoszewskiego i stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej:
1. Nie stwierdzono uchybień w działaniach Burmistrza w sprawach poruszanych przez skarżącego.
2. Skarga w przedmiocie nieudzielenia w terminie odpowiedzi na pisma skarżącego jest zasadna.

§ 2

Uzasadnienie zawiera załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Franciszek BaśczynZałącznik
do Uchwały Nr XLI/402/06
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 7 czerwca 2006r.
UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2006 roku została przekazana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze do Rady Miejskiej we Wschowie skarga z dnia 6 marca 2006r. Pana Zenona Radoszewskiego na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa. Skarżący zarzucił naruszenie praworządności, interesów skarżącego oraz zarzucił organowi jednostki samorządu terytorialnego zwłokę w załatwieniu sprawy.
W trakcie analizy dokumentów stwierdzono, że skarżący w dniu 20.04.2005r. zwrócił się do Burmistrza z prośbą o udostępnienie danych dotyczących podatku od nieruchomości zawartych w deklaracji podatkowej Spółdzielni Mieszkaniowej Osowa Sień, z którą pozostaje w stosunkach prawnych wynikających ze sprawowanego przez spółdzielnię zarządu nieruchomością, w której mieszka skarżący. W swoim piśmie poruszył także sprawy nieprawidłowości rozliczeń wewnątrzspółdzielczych i prowadzenia działalności gospodarczej przez spółdzielnię bez zezwolenia. Swoje wnioski i zarzuty ponowił w piśmie z dnia 16.12.2005r. W odpowiedzi udzielonej dnia 07.02.2006r. poinformowano skarżącego, że dane podatkowe jako indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składane przez podatników objęte są tajemnicą skarbową na podstawie art. 293 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), a Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa jako organ podatkowy właściwy w sprawach podatków i opłat lokalnych na mocy art. 1c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2002r. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.) jest obowiązany do przestrzegania tajemnicy skarbowej zgodnie z art. 294 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Ponadto wyjaśniono, że załatwienie pozostałych spraw nie leży w kompetencji Burmistrza.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze, do którego skarżący zwrócił się ze skargą, przekazało ją do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w przedmiocie nie udzielenia odpowiedzi skarżącemu na jego pismo. Z materiałów sprawy wynika, że odpowiedź z dnia 07.02.2006r. została udzielona z naruszeniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących terminów podczas załatwiania spraw obywateli.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Franciszek BaśczynData publikacji: 2006-06-08 19:15:47 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa