Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLI/404/06w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.

UCHWAŁA NR XLI/404/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 7 czerwca 2006 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.166 ust. 4, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 a i b, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art.406 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/373/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok dokonuje się zmian:

1. W załączniku Nr 1 „Dochody Budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok ” - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok ” - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 10 „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Wschowa na lata 2006-2008” - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 11 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 13 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Planowane po zmianach:
1) Dochody stanowią kwotę 37 763 965,-zł.
2) Wydatki stanowią kwotę 39 306 446,-zł.

§ 2

§ 10 Uchwały Nr XXXVI/373/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Określa się limit zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
Miasta i Gminy Wschowa w kwocie 800 000.
2) emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta
i Gminy Wschowa w kwocie 1 000 000.

3) emitowanych papierów wartościowych na finansowanie wydatków majątkowych w kwocie
1 700 000.
4) zaciąganego kredytu na finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 800 000.
5) zaciąganej pożyczki na prefinansowanie wydatków na zadanie realizowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 522 243.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym w kwocie
500 000.
4) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 800 000 na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa.
5) do wystawiania weksla i podpisania deklaracji wekslowej dotyczących kredytów i pożyczek, o
których mowa w pkt 4.
6) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami.
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę bankową Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników
jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostek w ramach tego
samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.”


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Franciszek Baśczyn


UchwalaNr41,404,06-zmianabudzetuMiastaiGminyna2006r-ZalacznikNr1-dochody
Rozmiar: 102.45 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 161
UchwalaNr41,404,06-zmianabudzetuMiastaiGminyna2006r-ZalacznikNr2-wydatki
Rozmiar: 111.71 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 151
UchwalaNr41,404,06-zmianabudzetuMiastaiGminyna2006r-ZalacznikNr3-WPI
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 168
UchwalaNr41,404,06-zmianabudzetuMiastaiGminyna2006r-ZalacznikNr5-zmianaGFOSiGW
Rozmiar: 33.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 179

Data publikacji: 2006-06-08 19:19:06 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa