Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLII/408/06 w sprawie: zmiany Uchwały nr XVII/196/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30.12.1999r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaż.alkoh..

UCHWAŁA NR XLII/408/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 czerwca 2006 roku


w sprawie: zmiany Uchwały nr XVII/196/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30.12.1999r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Wschowa miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 175 poz.1459, z 2006r. nr 17 poz. 128) oraz art. 12 ust. 2 , art. 14 ust. 6 i art.18 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002r. nr 147 poz. 1231, z 2002r. nr 167 poz.1372, z 2003r. nr 80 poz.719, nr 122 poz.1143, z 2004r. nr 29 poz. 257, nr 99 poz. 1001, nr 152 poz.1597, nr 273 poz. 2703, z 2005r. nr 23 poz.186, nr 132 poz.1110, nr 155 poz.1298, nr 179 poz.1485), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/196/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Wschowa miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych wprowadza się następujące zmiany:

1. Skreśla się § 1.
2. W § 2 skreśla się tiret 1 i 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2006-07-02 22:31:45 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa