Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLII/410/06 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego ...

UCHWAŁA NR XLII/410/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 czerwca 2006 roku.

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze powinna zawierać:
1. Zestawienia tabelaryczne obejmujące plan i wykonanie :
a) dochodów i wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów,
b) przychodów i rozchodów budżetu,
c) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
d) dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
e) dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatków z nimi związanych,
f) dotacji celowych udzielonych z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego,
g) wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi,
h) wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
i) rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oraz wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych,
j) przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
k) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Część opisową obejmującą opis realizacji dochodów i wydatków z wyodrębnieniem:
a) dochodów własnych,
b) subwencji z budżetu państwa,
c) udziałów w podatku dochodowym,
d) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,
e) dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego,
f) dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych,
g) środków pozyskanych z innych źródeł.
h) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
i) dotacji,
j) wydatków na obsługę długu,
k) wydatków majątkowych.

3. Przychody i rozchody budżetu oraz dane dotyczące zadłużenia Gminy.

§ 2

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze powinna zawierać sprawozdanie określające:
1. Przychody własne.
2. Wysokość dotacji w tym dotacji otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Wschowa.
3. Koszty, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki,
c) remontów,
d) majątkowe,
e) pozostałe.
4. Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr X/95/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 1 czerwca 1999 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I
półrocze.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2006-07-02 22:36:41 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa