Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLII/411/06 w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o.

UCHWAŁA NR XLII/411/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 czerwca 2006r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a) i g) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu powiększenia kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o. obejmującego nieruchomości stanowiące mienie gminne:

1. Nieruchomości lokalowej stanowiącej Punkt Usług Pogrzebowych o powierzchni użytkowej 45,70 m2, o wartości 54.900 złotych oraz 3 garaży o powierzchni łącznej 69,50 m2 o wartości 11.737,90 złotych, położonych przy ul. Niepodległości nr 39 we Wschowie wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej usytuowanej na działce nr 975/2 o powierzchni 267 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 15764 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wschowie Wydział Ksiąg Wieczystych – których łączna wartość wynosi 66.637,90 złotych (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści siedem 90/100 złotych).

2. Nieruchomości lokalowej stanowiącej magazyn trumien o powierzchni użytkowej 35,01 m2 o wartości 17.800 złotych oraz lokalu stanowiącego zaplecze socjalno-magazynowe Punktu Usług Pogrzebowych o powierzchni 27,72 m2 o wartości 15.800 złotych, położonych przy ul. Niepodległości nr 39a we Wschowie wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej usytuowanej na działce nr 975/1 o powierzchni 144 m2, oznaczonej w księdze wieczystej KW nr 3246 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wschowie Wydział Ksiąg Wieczystych – których łączna wartość wynosi 33.600 złotych (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych).

3. Wartość rynkowa wkładu niepieniężnego, który zostanie wniesiony do Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. w celu podwyższenia jej kapitału zakładowego wynosi 100 237,90 zł (słownie: sto tysięcy dwieście trzydzieści siedem 90/100 złotych)


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2006-07-02 22:37:37 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa